Ihmismielen ihmettelyä Luonne on ihmisen kohtalo. (Herakleitos)

Seksuaalirikollisuuden kulttuurisidonnaisuus

Vuonna 2015 kirjoitin blogin “kuka raiskaa ja miksi”. Blogissani mainitsin, että Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat väestöosuutensa nähden useammin rikoksesta epäiltynä kuin suomalaiset, suurimmillaan ryhmän osuus oli raiskausrikoksissa, joissa ulkomaalaista maahanmuuttajaa epäiltiin rikoksesta 16,9 % (tämä oli vuonna 2014) vastaava luku vuonna 2017 oli 26,3 % (nousua lähes kymmenen prosenttiyksikön verran).  Yhtenä seksuaalirikosten nousua selittävänä taustatekijänä on vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi (saimme mm. yli 20 000 irakilaista ja reilut 5 200 afgaanilaista turvapaikanhakijaa). Vaikka nykyisiä tilastoja miten päin tutkisi, niin tosiasia on se, että seksuaalirikoksissa irakilaisten ja afgaanilaisten yliedustus näkyy. Heitä epäiltiin vuonna 2017 lukumääränsä nähden seksuaalirikoksista 40 kertaa enemmän kuin suomalaisia.  Vuoden 2015 jälkeen ovat myös lasten törkeät seksuaaliset hyväksikäytöt ja joukkoraiskaudet olleet nousussa. Huomioitavaa on se, että tilastoissa on kyse poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista, raiskausrikosten lukumäärä on luultavimmin tilastoituja määriä huomattavasti korkeampi.

Seksuaalirikokset ovat saaneet nyt paljon huomioita koko Suomea järkyttäneiden Oulun lasten seksuaalisten hyväksikäyttötapausten vuoksi. Useampi lehti on kirjoittanut asiasta monesta eri näkökulmasta. Muun muassa iltasanomat kysyi puolueiden puheenjohtajilta, mitä ajatuksia tilastot ulkomaisten seksuaalirikoksista herättävät ja mitä rikosten ehkäisemiseksi tulisi tehdä. Pekka Haavisto (vihreät) vastasi, että “seksuaalirikokset ovat kaikissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa ankarasti kiellettyjä, eikä niitä tulisi siksi selittää kulttuurieroilla.“ Haavisto on osittain väärässä. Jokaisella kulttuurilla on oma tapa käsitellä rikollisuutta ja rangaistuksia. Vaikka useimmissa kulttuureissa seksuaalirikokset ovat kiellettyjä ja raiskaajaa saa syytteen teostaan josta hänelle langetetaan rangaistus, niin löytyy myös kulttuureja, joissa raiskauksen uhri asetetaan syylliseksi mm. Afganistanissa naisia voidaan pitää vastuussa raiskauksesta. On myös maita kuten Libanon, jossa raiskaaja ei saa raiskauksesta syytettä, jos hän menee naimisiin uhrin kanssa. Somaliassa taas raiskauksen uhrit usein vaiennetaan.

Aikaisemmassa blogissani kuvailin seksuaalirikokseen johtavia riskitekijöitä, raiskaajien erilaisia persoonallisuustyyppejä sekä seksuaalirikosten eri teorioita. Mutta mitä en aikaisemmassa blogissani kuitenkaan sen tarkemmin käsitellyt olivat mahdolliset kulttuurisidonnaiset tekijät, jotka vaikuttavat suhtautumisessa raiskauksiin ja osaltaan selittävät tätä meneillään olevaa ilmiötä Suomessa:

  1. Sota ja lapsuudenaikaiset väkivaltakokemukset. Rikostilastoissa korostuvat tietyt väestöryhmät, jotka tulevat sodan jaloista. Loppujen lopuksi seksuaalirikoksissa on kyse väkivallasta. Sotaoloissa väkivalta on jokapäiväistä. Tutkimuksissa on havaittu, että rikollisuuden kasvu on usein seurausta sotatilasta. Kaikki olemme yksilöitä, sota vaikuttaa yksilöön eri tavoin, toiset traumatisoituvat ja toiset tulevat väkivaltaiseksi.
  2. Raiskaus on sosiaalisen oppimisen teorian mukaan opittua käyttäytymistä, jossa yksilö muodostaa tietynlaisia käyttäytymiskaavoja. Tietyissä kulttuureissa on havaittu niin sanottua väkivaltaista kunniakulttuuria, jossa mies voi tehdä naiselle melkeinpä mitä vain ilman seuraamuksia. Itse asiassa nainen voidaan syyllistää raiskauksestaan, koska on antanut “tahrata“ itsensä.
  3. Sosiaalisen kontrollin siteen katkeaminen. Turvaverkon puuttuminen. Muun muassa Hannu Niemi Helsingin Yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiosta pitää tätä yhtenä tärkeänä selityksenä.
  4. Miehet tulkitsevat väärin naisten/tyttöjen osoittaman mielenkiinnon, raiskaaja esimerkiksi tulkitsee uhrin pukeutumisesta uhrin seksuaalisen halukkuuden. Miehet kokevat naisten pukeutumisen tai joidenkin toimien olevan seksuaalisia, vaikkeivät ne niitä todellisuudessa ole. Juuri nämä vääristyneet uskomukset ovat sosiokognitiivisen teorian mukaan keskeisenä seksuaalirikoksentekijällä.
  5. Ilmasto-olosuhteet vaikuttavat meihin, ne muovaavat kulttuuria eri tavoin. CLASH-teorian (climate aggression and violence) mukaan lämpimissä ilmastossa asuvilla ihmisillä on heikompi itsekontrolli ja he ovat myös aggressiivisempia ja väkivaltaisempia verrattuna maihin, joissa on alhaisemmat lämpötilat.
  6. Ikä. Suurin osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on nuoria miehiä. Ikä on yksi suuri vaikuttava tekijä. Yleensä raiskaaja on nuori mies. Nuoret miehet universaalisesti ovat muita alttiimpia syyllistymään rikoksiin.

Tosiasia on se, että yhtä selittävää tekijää tai tyhjentävää selitystä ei ole olemassa. Maahanmuuttajien seksuaalirikosalttiuteen vaikuttavat useat tekijät kulttuurisidonnaisuus mukaan lukien.

Maahanmuuttajien tekemien raiskausten tekotavan on havaittu noudattavan hyvin samanlaista kaavaa kuin kantasuomalaistenkin tekemät. Suurimmassa osassa tapauksista tekijä on usein uhrille jollain lailla tuttu ja tekijä käyttää hyväkseen uhrin hyväuskoisuutta tai avutonta tilaa (esim. humala).

Mutta poikkeuksena joukkoraiskaukset! Joukkoraiskauksien määrä on kasvanut, esimerkiksi Ruotsissa joukkoraiskauksien määrä on noin kymmenessä vuodessa (1995-2006) oli kasvanut 116:sta 553:een. Joukkoraiskaukset ovat olleet ja ovat yhä yksi sodankäynnin väline.

Huomioitavaa

Eurostatin julkaisemien tilastojen mukaan suurimpiin EU maihin kohdistunut runsas maahanmuutto korreloi seksuaalirikosten määrän kanssa. Huomattavaa on myös se, että enemmistö maahanmuuttajista ovat peräisin Syyrian, Afganistanin ja Irakin alueelta. Esimerkiksi naapurimaamme Ruotsi oli toiseksi suurin EU vastaanottomaa vuonna 2015 alkaneen pakolaiskriisin aikana, suurimmat maahanmuuttajaryhmät tulivat Syyriasta ja Irakista. Samaan aikaan Ruotsi on EU maista toiseksi suurin seksuaalisen väkivallan määrässä mitattuna. Raiskaaja voi olla kuka tahansa, mutta maahanmuuttajien keskimääräistä korkeampaa todennäköisyyttä syyllistyä seksuaalirikoksiin ei ole syytä hyssytellä.

Seksuaalirikokset ja rangaistukset

Rikosten seuraamukset ja rangaistukset vaikuttavat olevan ristiriidassa kansalaisten oikeustajun kanssa. Rikollisuusongelman, myös seksuaalirikosten ratkaisuksi kansalaiset tarjoavat rangaistusten koventamista, useiden mielestä ankarammat rangaistukset ehkäisisivät ihmisiä syyllistymästä rikoksiin. Erityisesti ennen vaaleja tämä ilmiö on selvästi nähtävissä. Kansanedustajaehdokkaat vetoavat kansalaisten tunteisiin omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, vaatien rangaistusten koventamista, koska kansakin vaatii, käyttäen rikollisuutta yhtenä välineenä tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo yllä mainittu IS haastattelu, jossa puoluejohtajat tarjoavat erilaisia keinoja. Muun muassa Antti Rinne (sdp) julkisti, että rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset voidaan karkottaa Suomesta. Petteri Orpo (kok) oli kommenteissaan hieman varovaisempi ja totesi, että jos ei noudata sääntöjä, ei ansaitse turvaa. Sampo Terho (sin) oli Petteri Orpon kanssa samoilla linjoilla ja sanoi, että emme tarjoa suojaa rikollisille. Vihreiden Pekka Haavisto totesi, että turvattomuuden lisääntyminen, ei ole hyväksyttävää. Ja Katri Kulmuni (kesk) kertoi puoltavansa minimirangaistusten kohottamista. Artikkelin mukaan seksuaalirikosten rangaistusten koventamisen puolesta puhui suurin osa vastaajista (puolueista ainakin sdp ja siniset kannattivat minimirangaistuksien koventamista). Poikkeuksena oli Jussi Halla-aho (ps), hän ei usko rangaistusten pelotevaikutukseen. Hän tarjoaa ratkaisukeinoksi maahanmuuton vähentämisen ja kansalaisuuden menettämisen rikosten vuoksi.

Useat eri tutkimukset puoltavat Halla-ahon väitettä. Tutkimukset viittaavat siihen, että rangaistukset tuottavat vain pienen pelotevaikutuksen. Erityisesti rangaistusten pituudella ei näyttäisi olevan juurikaan pelotevaikutusta. Pelotepreventio ei näytä myöskään toimivan, jos kyseessä on väkivaltarikokset, seksuaalirikokset tai muut rikokset, joissa itse teon seuraamusten harkinta jää varsin vähälle (ryhmäpaineen alaisena tehdyt rikokset tai päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyt sekä intohimorikokset). Huomattavasti suurempi merkitys on sillä, onnistuuko itse teko vai ei. Mikäli kiinnijäämisriski on riittävän suuri, on todennäköisempää että tekijä luopuu aikeistaan. Lisäksi teosta seuraavilla sanktiolla kuten tekijään kohdistama hyljeksiminen, häpeä, työpaikan (kansalaisuuden) menetys näyttäisi olevan suuri merkitys rikollisesta teosta pidättäytymisen kannalta. Kovemmat tuomiot ja pidemmät vankeusrangaistukset eivät estä rikollisuutta eivätkä rikollista käyttäytymistä, mutta olisi huolehdittava, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Loppujen lopuksi uhrin oikeusturvan tulee olla aina etusijalla.

Lopuksi

Myötätuntoa herättävät puheet ja vakuuttavat lupaukset ovat hyvä alku mutta eivät vastaa tekoja. Länsimaalaiset naiset eivät ole taistelleet tasa-arvoisten oikeuksien puolesta eikä todellakaan sen vuoksi, että heille kerrotaan erilaisia tapoja esimerkiksi pukeutua tai muita käytännesääntöjä, etteivät vaan joutuisi raiskauksen uhriksi. Nykyinen hallituksen politiikka ei lopeta seksuaalista väkivaltaa, niin kauan kuin hallitus pitää rajat auki niistä maahanmuutto maista, joissa naisilla ei ole laillisia tai kulttuuriin perustuvia oikeuksia. Mitä avoimempi maa on maahanmuutolle tällaisista maista, sitä vaarallisemmat ovat seuraukset kantaväestön naissukupuolelle. Raiskaus on rikos, pahin mahdollinen sellainen yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta kohtaan. Laajamittainen ja hallitsematon maahanmuutto on perimmiltään levottomuutta herättävää, se tuhoaa arvoja ja murtaa luottamusta yhteisöön sekä sen sääntöihin. Pahoin pelkään, etteivät viimeaikaiset Oulun ja Helsingin tapaukset ole yksittäisiä tapahtumia, vaan odotettavissa oleva ilmentymä käynnissä olevasta ja kiihtyvästä kulttuurien  törmäyksestä.

(Kirjoitus löytyy myös blogistani: https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/)

Lisää aiheesta:

Kuka raiskaa ja miksi? https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2015/10/kuka-raiskaa-ja-miksi

Rikollisuus ei vähene vankeusrangaistuksia koventamalla. https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2015/08/rikollisuus-ei-vahene-vankeusrangaistuksia-koventamalla

Rikosaallot seuraavat lämpöaaltoja. https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2017/07/rikosaallot-seuraavat-lampoaaltoja

Lähteet:

Forskning & Framsteg (2013). Dramatisk ökning av antalet anmälda gruppvåldtäkter. Haettu: https://fof.se/artikel/dramatisk-okning-av-antalet-anmalda-gruppvaldtakter

Eurostat (2017). Violent sexual crimes recorded in the EU. Haettu: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171123-...

Iltasanomat (2018). Iso selvitys ulkomaalaisten seksuaalirikollisuudesta – määrät, syyt, ratkaisukeinot. Haettu: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933247.html

Rebelcircus (2018). How rape is prosecuted in other cultures. Haettu https://www.rebelcircus.com/blog/how-rape-is-prosecuted-in-other-cultures/

TheTelegraph (2016). Cologne assault: Cultural difference is no excuse for rape. Haettu:https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/12087780/Cologne-assault-Cultural-difference-is-no-excuse-for-rape.html

Wikipedia. European migrant crisis 2015. Haettu: https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis#/media/File:Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.png

Wikipedia. Sweden/immigration. Haettu: https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden#Immigration

World (2017). In nine countries, rapists go free if they marry their victims: how bad laws fuel sexual violence epidemic. Haettu: https://www.scmp.com/news/world/article/2076388/nine-countries-rapists-go-free-if-they-marry-their-victims-how-bad-laws

Zimbroff, J. (2007). Cultural Differencies in Perceptions of and Responses to Sexual Harassment. Haettu: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1140&context=djglp

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (191 kommenttia)

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Johonkin muuhunkin nuo nähdyt rikostilastot oikeasti perustunevat kuin vain irakilaistaustaisen kansalaisaktivisti Seida Sohrabinkin mainitsemaan kulttuuritaustaan https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/736377-i... - eli ei pitäisi osoitella yksipuolisesti uskontoja ja etnisyyttä.

Totta puhuen turvapaikanhakijoiden rikostasoja hämmästellessä tulee mieleen entinen Jugoslavia. Lieneekö perää, mutta Josip Tito kuulemma keksi karsia vankeinhoitokuluja vapauttamalla ongelmatapaukset ja lähettämällä ne Länsi-Eurooppaan kuten Ruotsiinkin. Irakin hallinnon ja armeijan entiset Saddamin tukijoukothan loivat aikoinaan venäläisten avustuksella ISISin, joka sitten myös vapautti vankeja ja ohjaili heitä Putinin juoniman merkittävän salakuljetusreitin mukana taannoisen Syyrian pakolaistulvan sekaan. Hmm...

Saara kirjoitti sanat "ulkomaalaista maahanmuuttajaa epäiltiin rikoksesta".
- Mitä tuo tarkoittaa varsinaisesti, ulkomaan kansalaista kuten turistia tai turvapaikanhakijaa, vai täällä työskentelevää ulkomaalaista vai ehkä ulkomaalaistaustaista Suomen kansalaista, entistä turvapaikanhakijaa tai muuten kansalaisuutemme joskus saanutta tai täällä syntynyttä toisen polven maahanmuuttajaa? Tilastoissahan ei-suomalaisia usein luetaan suomalaisiksi, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267652-r...

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

"Saara kirjoitti sanat "ulkomaalaista maahanmuuttajaa epäiltiin rikoksesta"".

Valitettavasti ei ole aina selvää, mitä maahanmuuttaja- termillä tarkalleen tarkoitetaan, kun erilaisia tilastoja tehdään. Tilastokeskuksen sekä Polstat että kriminologian ja oikeuspoliittisen instituutin sivuilla termiä ei aina tyhjentävästi selvitetä.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Ongelmaa ei saada ratkaistua muuten kuin vähentämällä potentiaalisten seksuaalirikollisten määrää tai luoda esteitä heidän ja potentiaalisten uhrien välille.

Periaatteessa siis joko ongelmamaista ei oteta nuoria miehiä tai sitten suojellaan uhreja viemällä heiltä oikeuksia. Esim. tietyissä Lähi-idän maissa naiset pidetään visusti kotona, eikä heidän pahemmin sallita kulkea ilman esiliinaa.

Tuo suomaisetkin raiskaa on tosiaan kyllä typerä savuverho, koska nykyisellä menollahan tietyistä ongelmamaista tulleista nuorista miehistä noin joka kolmastoista on seksuaalirikollinen.

http://deneidez.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267676-va...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Rikosepäilyjen esiintyvyys ja tekijöiden osuus ovat kaksi tyystin eri asiaa, vaikka toki saattavat olla tasan yhtä suuriakin.

Otetaanpa esimerkki, olettaen että maassa on 100 marsilaista. Poliisi kirjaa 10 rikosilmoitusta, joissa tekijäksi epäillään marsilaista. Rikosepäilyjen esiintyvyys suhteessa marsilaisten määrään on 10%. Jos kaikkia tekoja epäillään yhden marsilaisen tekemiksi, on kuitenkin epäiltyjen osuus 1%.

Kannattaa pitää mielesä mitä dataa tilastossa on. Muusta et voi vetää johtopäätöksiä.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Epäilyissä taisi olla ihan eri luvut, mutta rikosten määrästä ja tekijöiden suhteesta olet oikeassa, etteivät ne välttämättä kohtaa. Eikös se voi mennä myös toiseen suuntaan? Esim. joukkoraiskaukset ovat yksi rikos, jossa monta tekijää.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #89

Kyllä. Kuten sanoin, kaksi tyystin eri asiaa. Johtopäätöksesi oli siis perusteeton.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Näkyy blogisti olevan psykologiaakin opiskellut, niin jos näin nojatuolipsykologian kanditaattina sanoisin ensin joitain tuosta joukkoraiskauksesta. Sitähän on länsimaisessa kulttuurissa esiintynyt harvakseltaan ja mitä olen mediasta nähnyt, kyse on ollut ensiksikin juhlista ja toisekseen juhlivien miesten oletetusti voimakkaasta me-hengestä (urheilujoukkue tms.) Islamiin kuuluu selkeästi me-henki, rasistisesti pidetään vääräuskoisia tai islamin vastustajia jotenkin huonompina. Kaiken lisäksi islamissa esiintyy myös tulkintoja, joiden mukaan vääräuskoisia saa raiskata:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/isisin-seksior...
Omasta mielestään puhtainta islamia harjoittaneet pitivät siis seksiorjiakin.

Mutta tämän lisäksi Suomessa kotouttamisessa on tehty se virhe, että barbaarimaista (Trumpin kielellä ass hole country) tulleet turvapaikanhakijat on ohjattu laumaantumaan. Jos jokaiselle turvapaikanhakijalle olisi osoitettu harvaanasuttujen alueiden autiotila katoksi päänpäälle, suomalaistuminen olisi todennäköisesti alkanut paremmin kuin isossa me-henkisessä ryhmässä. Ajatelkaapa: rankakuorma pihassa ja talvi tulossa. Ajatukset olisivat suuntautuneet ihan itsekseen suomalaisiksi.

CLASH-teoria on jonkilaisessa testissä Suomessakin. Onko päiväntasaajalta tulleiden muslimien raiskaukset Suomessa vähäisempiä kuin lähtömaissaan? Ainakin juuri lehdissä kerrottiin, että ei olisi. Lämpötila ei siis vaikuttaisi määräävältä tekijältä, joka voittaisi islamilaisen kulttuurin vaikutuksen.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Lämpötila ei siis vaikuttaisi määräävältä tekijältä, joka voittaisi islamilaisen kulttuurin vaikutuksen."

Viinalla teinityttöjä mukaan houkutelleet miehet eivät ole islaminuskoisia kun islamissa ei viinaa juoda.

Tässä nyt on aika selvää että ei ole mikään islamilainen kulttuuri kun islamissa raiskaus on kriminalisoitua. Kasvuympäristö tässä vaikuttaa.

Jos raiskaaja on ulkomaalaistaustainen niin lähtömaissa on yliedustettuna maat jotka ovat käyneet sotaa tai ovat belgian tai ranskan entisiä siirtomaita.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

"...kun islamissa raiskaus on kriminalisoitua. "
Et sitten lukenut antaami linkkiä?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #6

Siinä puhuttiin Isis-taistelijoista että ei oikein kuulu aiheeseen.

Isis-järjestö liittyy islamiin yhtä paljon kuin Ku Klux Klan kristillisyyteen. Joukko sekopäitä jotka tulkitsevat uskonnollisia tekstejä mikä heille sopii.

Itseasiassa jihadistien erikoisilla omilla tulkinnoilla heidän päävihollinen on muslimit, eli ne tavalliset islaminuskoiset ihmiset.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #9

Meinaat, ettei jihadismi kuuluisi islamilaiseen kulttuuriin eikä ainakaan ole Suomeen saapunut?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #11

"Meinaat, ettei jihadismi kuuluisi islamilaiseen kulttuuriin"

Kuten Ku Klux Klan kristilliseen.

"eikä ainakaan ole Suomeen saapunut?"

Jossain määrin. Supo varmaan tietää parhaiten tilanteen mutta eiköhän se turvallisuusriski ole syrjäytyneissä jotka pimahtavat itsetuhoisiksi ja voivat ottaa kimmoikkeen jostain jihadistijärjestön propagandasta.

Se vaan ei liity mitenkään seksuaalirikollisuuteen, että miksi yrität tuollaista tuoda keskusteluun?

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

""Viinalla teinityttöjä mukaan houkutelleet miehet eivät ole islaminuskoisia kun islamissa ei viinaa juoda.""

- Meinaatko että keskiverto suomalaisjuntti joka ei koskaan juo punaviiniä ei sitten olisi kristitty tai ainakin kristilliskulttuurinen, vaikka Jeesus nimenomaan kehotti ottamaan hänen muistokseen silloin tällöin viiniryypyn vaalean leivän kanssa? Höpöhöpö! Kyllä muslimi tuntee viinan vaikka kannabis olisikin heille tyypillisempi teinintyrmäysaine.

""ei ole mikään islamilainen kulttuuri kun islamissa raiskaus on kriminalisoitua. Kasvuympäristö tässä vaikuttaa.""

- Kasvuympäristö on lähi-itäläisillä useinkin islamilaiskulttuurinen, ja se vaikuttaa usein ainakin irakilaistaustaisen kansalaisaktivisti Seida Sohrabin mukaan myös sieltä tulevien kulttuuritaustaan, ks. https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/736377-i...

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #8

Näin on. Jotkut näyttää edelleen olevan siinä luulossa, että muslimit eivät käytä alkoholia - kyllä käyttävät. Sen näki Tukholman baareissa ja sen näkee täällä, tosin vain muslimimiehet, heidän naisillaanhan ei ole baariin asiaa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #12

"Näin on. Jotkut näyttää edelleen olevan siinä luulossa, että muslimit eivät käytä alkoholia - kyllä käyttävät."

Niin kyllä käyttää mutta ei nyt ole silloin enää uskonnollinen ihminen.

Jotkut tuntuvan olevan luulossa, että jos on väestörekisterikeskuksessa merkittynä uskontokuntaan joku islamin lahko että kyseessä olisi jihadisti.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #8

"Alkoholi" on itseasiassa arabiankielinen lainasana kun on semmoinen islamilaisten tiedemiesten keksintö.

Uskonnolliset muslimit eivät edes koske samoihin astioihin mistä joku juonu alkoholia tai syönyt sianlihaa.

Maallistuneilla ihmisillä uskonto on enemmän semmoinen kulttuuri-identiteetti juttu, mutta jos puhutaan maallistuneista ihmisistä vaikka olisikin kirjoilla jossain lahkossa niin ei se ole silloin uskontoon liittyvä asia millään tavalla. Kuiteskin lähes 70% suomalaisista on luterilaisia että melkoisen paljon olisi "uskonto" argumentilla kristillistä rikollisuutta.

Se että väestörekisterikeskuksessa on merkitty uskontokunnaksi joku islamin lahko jostain syystä saa jotkut kantasuomalaiset sekoilemaan että liittyisi uskontoon. Miksi?

"Kasvuympäristö on lähi-itäläisillä useinkin islamilaiskulttuurinen, ja se vaikuttaa usein ainakin irakilaistaustaisen kansalaisaktivisti Seida Sohrabin mukaan myös sieltä tulevien kulttuuritaustaan"

Totta hitossa. Kyllä ihmisillä on kulttuuri-identiteettiä. Pedofiliat ja raiskaukset vaan ei oikein irakilaista kulttuuria. Tilastojen mukaan Suomessa itseasiassa raiskataan enemmän.

Varmaan kannattaa ymmärtää että porukka joka liikahtaa kotiseuduiltaan on aika herkästi semmoista yhteiskuntaan huonosti sopeutuvaa väkeä. Näinhän se oli meilläkin kun meiltä lähti ruotsiin ylimääräisiä ihmisiä melkoisesti alkoholisteja ja rikollisia riehumaan. Irakissa sitten se että on sodan runtelema maa, että ei välttämättä ole ollut eheää kasvuympäristöä niin siitä sitten tulee kaikkea harmia.

Väkivallassa vahinko hyvin helposti kiertää sukupolvelta toiselle.

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki Vastaus kommenttiin #14

Mikä ihme pistää valkopesemään islamia, johon on sisäänrakennettu naisten alistaminen:

. säkkiä muistuttava pukeutuminen
- ulkona liikkuminen vain aviomiehen tai sukulaismiehen saattelemana
- perintöoikeus vain puolet miesten osuudesta
- lapsi- ja pakkoavioliitot
- raiskaus pitää olla jopa neljän miehen todistama
- miehelle oikeus neljään vaimoon pois lukien seksiorjat
- valitettavan monissa muslimimaissa myös tyttöjen sukuelinten silpominen

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #29

"Mikä ihme pistää valkopesemään islamia, johon on sisäänrakennettu naisten alistaminen:"

Oisko se sama asia kuin islamin liittäminen rikoksiin mihin ei uskonto liity.

"- säkkiä muistuttava pukeutuminen"

Aavikkokansoilla säkkiin pukeutuminen on sukupuoliriippumatonta. Siellä nimittäin palaa auringossa.

"- ulkona liikkuminen vain aviomiehen tai sukulaismiehen saattelemana"

On tutkittu asia, että turvallisinta on liikkua ryhmässä missä on sekaisin miehiä ja naisia. Vaarallisinta varmaan se että nainen liikkuisi yksin ja päihtyneenä.

Vaikka suomessa ei ole tuossa mitään pykälää niin olisi nuo turvallisuusseikat hyvä tiedostaa paremmin täälläkin.

"- lapsi- ja pakkoavioliitot"

Suurin osa maailman avioliitoista on järjestettyjä, tämä ei siis ole mikään islamin asia.

"- perintöoikeus vain puolet miesten osuudesta"

Tuota oli muistaakseni kompensoitu erilaisin elatusvelvoittein.

"- miehelle oikeus neljään vaimoon pois lukien seksiorjat"

Jos joku jaksaa sitä nalkutusta kuunnella ja lompakko kestää shoppailun niin ei kai polygamia periaatteessa väärin ole mutta tuossa tulee helposti muita ongelmia yhteiskuntaan. Halpaahan tuo ei ole miehelle. Tässä oli vähän semmoista juttua että raha pääsee keskittymään miessukupuolelle mutta oli niitä velvollisuuksiakin.

Sukupuolirooleja ollut esihistoriasta saakka (miehet metsästää, naiset keräilee) että se ei automaattisesti ole väärin tai epätasa-arvoa.

Pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että yhteiskuntaa viedään eteenpäin enemmän harmoniseksi ja tasapainoiseksi.

"- valitettavan monissa muslimimaissa myös tyttöjen sukuelinten silpominen"

Mutilointi liittyy afrikkalaiseen kulttuuriin ja tämän juuret ovat todennäköisiä tuhansia vuosia kestäneessä orjakaupassa. Orjakauppiaat kun jättivät eri tavoin muokatut naiset rauhaan.

---

Kannattaa muistaa että Suomi on ns. kristillinen maa ja kristinuskoon on sisäänrakennettu naisten alistaminen.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #14

> Pedofiliat ja raiskaukset vaan ei oikein irakilaista kulttuuria. Tilastojen mukaan Suomessa itseasiassa raiskataan enemmän.

Jos Suomeen nyt rantautunut ilmiö nähdään osana monia muita maita (kuten esiemerkiksi Englantia) jo pitkään vaivannutta ongelmaa, selvin yhteinen tekijä on islam. Tilastollisesti noissa grooming-jutuissa osallistujat ovat valitettavasti lähes yksinomaan muslimeita (eri maista). Osin toiminta voi olla uskonnon näkökulmasta huonotapaista, mutta islamista voi löytää valitettavasti argumentteja myös tällaisen käytöksen tueksi. Kyse ei ole välttämättä hunosti kotoutuneista maahanmuuttajista, sillä Englannissa toimintaan osallistuu käsittääkseni paljon Englannissa syntyneitäkin.

On mahdollista, että Suomessa esiintyy raiskauksia enemmänkin kuin noissa lähtömaissa (joiden tilastot voivat tietenkin olla epätarkkoja). Yksi tekijä voi olla se, että noissa maissa naisia usein varjellaan aika tarkoin, ja he saattavat esimerkiksi liikkua ulkona vain miespuolisten sukulaisten seurassa. Eivätkä tietenkään liiku iltaisin yksin kapakoissa. Raiskaukset saatetaan myös helpommin pimittää, jo siitäkin syystä, että uhrin asema ei ole välttämättä helppo tapauksen tullessa julki.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #113

"Jos Suomeen nyt rantautunut ilmiö nähdään osana monia muita maita (kuten esiemerkiksi Englantia) jo pitkään vaivannutta ongelmaa, selvin yhteinen tekijä on islam."

Nyt rantautunut?

Eiköhän ne pedokarhut ole ainakin 15-vuotta saalistelleet netin kautta Suomessa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #118

Suomessa on toki esiintynyt pedofiliaa kautta historian. Nykyistä ilmiötä voi kuitenkin pitää uutena. Kyseessä on usein samanmielisen miesjoukon harjoittama, alaikäisiin (kuitenkin jo murrosiän saavuttaneisiin) kohdistuva, ja järjestäytynytkin toiminta. Tämä on kokolailla uusi, aiemmista tyypillisestä pedofiliasta ja alaikäisiin sekaantumisesta poikkeava ilmiö Suomessa. Ja toisaalta tämä ilmiö näyttää hyvin paljon samalta kuin muualla Euroopassa jo pitkään kiusana ollut ilmiö.

Voit siis puhua kaikesta Suomen pedofiliasta yhtenä ilmiönä (tai oikeammin alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, sillä nämä uudet tapaukset eivät liene pedofiliaa sen klassisessa lääketieteellisessä / psykologisessa merkityksessä). Tuon ilmiön ymmärtämisen ja hallinnan kannalta voi kuitenkin olla järkevämpää nähdä se osana tuota mainitsemaani muihin maihin jo rantautunutta ilmiötä. Se ilmiö on rantautunut Suomeen vasta aivan viime vuosina.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #113

Miten se että ”noissa maissa naisia usein varjellaan aika tarkoin” vaikuttaa niihin Englannissa syntyneisiin?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #120

En näe mitään tuollaista erityistä suhdetta.

Varjelu vaikuttaa tässä siihen, että naisia ei voi oikein raiskata, koska tilaisuutta ei tarjoudu. Tuohon liittyy myös uskonnollisia oppeja, joiden mukaan musliminaisen (joita noissa maissa suurin osa naisista on) seksuaalinen väärinkäyttö voi olla paljon pahempi rikos (käytännön tasolla, jossain kukaties laeissakin) kuin vääräuskoisen seksuaalinen väärinkäyttö.

Englannissa syntyminen liittyy tähän keskusteluun vain niin, että se osittaa, että kyse ei ole ainakaan siellä merkittävällä tavalla siitä, että maahantulijat eivät ymmärtäisi paikallisia tapoja ja sääntöjä. Tuossa tapauksessa kulttuuriset erityispiirteet ovat parempi seitys kuin hetkelliset tietämättömyysongelmat.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

"Viinalla teinityttöjä mukaan houkutelleet miehet eivät ole islaminuskoisia ..."
Käytänkin usein nimitystä muslimina esiintyvä. Koska mistäpä minä tietäisin, onko joku, joka väittää olevansa muslimi, oikeasti muslimi. Nythän jotkut väittävät, ettei raiskaaminenkaan kuuluisi muslimien toimintaan. Tai raiskaavasta muslimista tulee jotain muuta, kun hän jää kiinni. Vankiloissa vierailevat imaamit tässä kuitenkin ihmetyttävät, koska tuskinpa siellä on yhtään muslimia?

Kun islamiin jätetään vain täydelliset muslimit, sen väestöosuuskin laskee muutamaan ihmiseen.

Muutoin kommentoija Kaarnattu näyttäisi menevän kirjan mukaan ja minä havaintojen mukaan. Siinä on selitystä erilaisille päätelmillekin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #129

"Nythän jotkut väittävät, ettei raiskaaminenkaan kuuluisi muslimien toimintaan."

Kuuluu toki. Ei tämä nyt eroa mitenkään kristillisestä raiskauksesta tai shintolaisesta raiskauksesta tai hindulaisesta raiskauksesta.

Se taas on virhe kuvitella, että uskonto aiheuttaisi raiskaukset.

Tai jos sellaisesta harhasta kokee niin olet selvästi väärän puolueen kannattaja kun perussuomalaiset hehkuttavat kristillissosiaalisuudellaan havaintojen perusteella eniten raiskauksiin liittyvää uskontoa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #133

> Ei tämä nyt eroa mitenkään kristillisestä raiskauksesta tai shintolaisesta raiskauksesta tai hindulaisesta raiskauksesta.

Valitettavasti "islamilainen raiskaus" eroaa joissain suhteissa ongelmallisesti "kristillisestä raiskauksesta". Kristinusko ja sen eri osiot tuomitsevat aika kategorisesti raiskaukset. Mikään kristinuskon oppi ei taida kannustaa tällaiseen käytökseen. Islamin opista sen sijaan löytyy joitain kohtia, joiden perusteella naisten ottamisen seksiorjiksi voi katsoa oikeutetuksi. Esimerkiksi isis harrasti tällaista touhua, ja oli olevinaan hyvinkin uskonnollinen järjestö. Lievempänä nuo opit voivat vaikuttaa muuallakin. Pointtini tässä on vain se, että islam valitettavasti erottuu uskontojen joukossa tässä asiassa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #135

"Kristinusko ja sen eri osiot tuomitsevat aika kategorisesti raiskaukset."

Eihän tämä islamista eroa. Raiskaus on tuomittavaa.

"Mikään kristinuskon oppi ei taida kannustaa tällaiseen käytökseen."

Vanhassa testamentissa on kyllä tuollaista kannustusta ja jotkut lahkot kyllä sieltäkin lukevat materiaalia.

"Esimerkiksi isis harrasti tällaista touhua, ja oli olevinaan hyvinkin uskonnollinen järjestö."

Olevinaan. Sekopääsakkia mikä toteuttaa omia intressejä tulkitsemalla tai keksimällä oppeja miten huvittaa.

Uusi testamentti sopi vastaavalla tavalla mustien hirttämiseen ja polttamiseen.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #137

> Eihän tämä islamista eroa. Raiskaus on tuomittavaa.

Islamissa on myös toiseen suuntaan vetäviä opinkappaleita. Ero on tässä mielessä selvä.

> Vanhassa testamentissa

Ei koskene kristinuskoa, tai ainakaan sen pääsuuntauksia.

> Sekopääsakkia mikä toteuttaa omia intressejä tulkitsemalla tai keksimällä oppeja miten huvittaa.

Eivät käsittääkseni keksineet, vaan oletettavasti tulkitsivat vain islamia omalla tavallaan, hyvinkin kirjaimellisesti. Kirjallinen koraanin ja muiden perusoppien tulkinta voi johtaa aika radikaaleihin käytäntöihin, sillä nuo kirjat ovat varsin sotaisia, ja perustuvat tuon ajan karkeisiin käytäntöihin. Noihin teksteihin sisältyy viittauiksia seksiorjuuteen ja väkivaltaan.

> Uusi testamentti sopi vastaavalla tavalla mustien hirttämiseen ja polttamiseen.

Mikä kohta?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #140

Mitä ihmettä? Koska kristinuskossa on hylätty Mooseksen lait ja luomiskertomus? Vihkiraamatussamme ainakin on vanha testamentti, joten lienee viimeisten vuosikymmenien kehitystä tuon hylkääminen.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #143

En ole teologi, ehkä tunne rajoja tarkasti. Luomiskertomukseen uskotaan, mutta vanhan testamentin lait eivät ole voimassa. Noiden osien "hylkääminen" tapahtui käsittääkseni karkeasti pari tuhatta vuotta ennen häitäsi.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #152

Oletko koskaan kuullut kymmenestä käskystä?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #153

Ne ovat kai edelleen moraalisen ohjenuoran asemassa. Eivät kuitenkaan maallisen lain asemassa. Kristityt tietenkin yrittävät vaikuttaa maallisiin lakeihin demokratian puitteissa niin, että ne olisivat heidänkin moraalikäsitystensä kannalta hyviä. Kristityn moraalinen velvollisuus on kai noudattaa noita ohjeita, mutta noiden käskyjen ottamista maalliseen lakiin sellaisinaan ei vaadita.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #160

Niin siis nythän oli vain kyse siitä, onko vanha testamentti kristinuskossa relevantti kokoelmateos. Vastaus on siis kyllä.

Mitä tuohon jumalaisten ja maallisten lakien suhteeseen tulee on joku fundamentalistikansanedustaja Ex-ministeri sanonut, että maalliset lait ovat jumalaisille laeille alisteisia ja ristiriitatilanteessa jumalan sana voittaa.

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/rasanen-keho...

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #164

Minulle kysymys oli siitä, ovatko vanhan testamentin lait voimassa samassa mielessä kuin koraanin lait ovat voimassa.

Kristityt (tavanomaisetkin) voivat pitää kristinuskon ohjeita itseään vielä sitovampina kuin maallinen laki on. He kuitenkin pitävät maallista lakia korkeimpana valtion lakina, jota tulee noudattaa (ehkä joitain omantunnon asettamie poikkeuksia lukuunottamatta). Kuniknaalle siis se, mikä kuninkaalle kuuluu. Islamissa islamilaisen lain asema on vahvempi (monen mielestä ehdoton ja maallisen lain ylittävä joka tapauksessa), ja päämäärä on kristinuskosta poiketen teokratia.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #171

”Vanhassa testamentissa”
Ei koskene kristinuskoa, tai ainakaan sen pääsuuntauksia.

Alter egoko tuossa kävi kirjoittamassa?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #140

"Islamissa on myös toiseen suuntaan vetäviä opinkappaleita. Ero on tässä mielessä selvä."

Noista olisi kiva kuulla lisää. Tämä todennäköisesti lähellä todellisuutta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Islamic_law

"Eivät käsittääkseni keksineet, vaan oletettavasti tulkitsivat vain islamia omalla tavallaan, hyvinkin kirjaimellisesti."

Kuitenkin päävihollisena oli tavalliset muslimit.

"Mikä kohta?"

Uusi testamentti on täynnä orjuuteen liittyviä jakeita missä orjan pitää olla alisteinen ja kuuliainen.

Kuitenkin uusi testamentti on ajalta jossa yhteiskunta pyöri orjataloudella joten tuo sopi oikein hyvin perusteeksi mustaihoisten hirttämiselle ja polttamiselle ja valkoisen ylivallan pönkittämiselle.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #144

Muutenkin ”mutta se on vanhassa testamentissa...” on aika väsynyt argumentti. Ensin siis Jumala antaa ihmisille jumalaisen inspiraation kautta pyhän kirjan, jossa on totuus ja lait. Sitten joku tavallinen kuolevainen rupeaa väittämään, etteivät Jumalan lait olisi voimassa enää. Miksi ihmeessä Jumalaei joko tehnyt ikuisia lakeja, tai antanut jumalaista inspiraatiota uusiksi laeiksi? Sen sijaan Jumala luotti kuolevaisten omaan harkintaan.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #147

Kristinusko ei ole lakiuskonto samassa mielessä kuin islam. Kristinusko puhuu lähinnä uskosta ja tuonpuoleisesta. Islam puhuu myös islamin laeista ja teokraattisesta yhteiskuntajärjestyksestä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #156

Mistä tiedät miten orjia kohdellaan oikein, ellet Raamatusta? Ei siinä Suomen laki auta pätkääkään. Eihän siinä tunnisteta edes koko konseptia.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #165

Käsittääkseni on kristinuskon suositusten mukaista lukea Suomen lakia, jossa orjuutta ei kai sallita. Kristityillä ei ole omaa Suomen lain kanssa kilpailevaa (maallista käytöstä rangaistuksin ohjaavaa) lakikokoelmaansa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #144

Islamin niitä kohtia, joihin tyttöjen hyväksikäyttö voisi nojautua, ei kannata ehkä etsiä hakusanalla "raiskaus", vaan muista kohdista. Esimerkiksi seuraavat liittyvät enemmän orjuuteen ja taistelussa saatuihin vankeihin. Pitää muistaa myös se, että musliminaisten kohteluun pätevät hieman eri säännöt kuin muiden naisten kohteluun. En ole islamin asiantuntija, joten välitän vain muutaman linkin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_views_on_sla...
https://en.wikipedia.org/wiki/Ma_malakat_aymanukum

Koraanista löytyy tämän esimerkin tapaista tekstiä (https://quran.com/4/24). Muhammmedin elämänkerroissa on kertomuksia siitä, mitä noina aikoina käytännössä tehtiin. Muhammedin tekojen katsotaan olevan virheettömiä, joten ne kelpaavat esikuvaksi nykyajallekin.

> Kuitenkin päävihollisena oli tavalliset muslimit.

En osaa ottaa kantaa siihen, miten kohtelivat "tavallisia" muslimeita. Jesidit kärsivät aika paljon, ja kai kristitytkin.

> Uusi testamentti on täynnä orjuuteen liittyviä jakeita missä orjan pitää olla alisteinen ja kuuliainen.

Miten tämä liittyy seksuaaliseen väkivaltaan?

> Kuitenkin uusi testamentti on ajalta jossa yhteiskunta pyöri orjataloudella joten tuo sopi oikein hyvin perusteeksi mustaihoisten hirttämiselle ja polttamiselle ja valkoisen ylivallan pönkittämiselle.

Kristinusko ei opeta, että nyt pitäisi käyttäytyä niin kuin joku on käyttäytynyt joskus 2000 vuotta sitten. Vain varsinaiset opinkappaleet ovat ohjeita nykyihmisille. Islamissa tilanne on hieman toinen. Muhammedin esimerkki (1400 vuotta sitten) on virheetön, ja hänen toimintansa on esimerkki myös nykyihmisille. Islam poikkeaa kristinuskosta myös siinä, että siihen sisältyy uskonnollinen laki, ja kehotus teokraattisen yhteiskuntajärjestyksen pystyttämiseen. Islam siis ottaa (kristinuskosta poiketen) kantaa myös siihen, miten meidän mallisiksi kutsumamme asiat tulee hoitaa.

Et varmaankaan löydä kristinuskon opeista kohtaa, joka kannustaisi valkoisen ylivaltaan (tai yleisesti tulkitaisiin näin). Islam kannustaa muslimien muita ylempään, johtavaan asemaan yhteisöissä, joissa muslimit ovat enemmistönä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #155

"Esimerkiksi seuraavat liittyvät enemmän orjuuteen ja taistelussa saatuihin vankeihin."

Orjuus ei ole oikein ollut muodissa puoleen vuosisataan.

"Koraanista löytyy tämän esimerkin tapaista tekstiä"

Ihan vastaavaa kuin uudessa testamentissa:

"Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä." - 1. Kor. 11:5–6

"Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia." - 1. Kor. 11:7–8

"Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon." - Ef. 5:22–24

"Naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa." - 1. Kor. 14:34–35

"Miten tämä liittyy seksuaaliseen väkivaltaan?"

Kyse olikin mustien hirttämisestä ja polttamisesta. Sitä kun ääriliikkeet tulkisevat aika mielenkiintoisesti uskontoa. Olkoot se sitten Isis tai Ku Klux Klan.

"Kristinusko ei opeta, että nyt pitäisi käyttäytyä niin kuin joku on käyttäytynyt joskus 2000 vuotta sitten."

Eikä islamissa ole perisynnin käsitettä vaan syntiä on se mitä ihmiset voivat tehdä eläessään. Sellaiseen lainkuuliaisuuteen siinä ohjataan.

"Muhammedin tekojen katsotaan olevan virheettömiä, joten ne kelpaavat esikuvaksi nykyajallekin."

Islamilaiset lait on tehty melkoisen suurelta osin Muhammedin jälkeen ja nekin ovat muuttuneet. Orjuus on esimerkiksi kielletty suurimmasta osasta maailmaa.

"Islam poikkeaa kristinuskosta myös siinä, että siihen sisältyy uskonnollinen laki, ja kehotus teokraattisen yhteiskuntajärjestyksen pystyttämiseen."

Eli vähän niinkuin semmoista että synnin tekeminen olisi lain rikkomista.

"Islam siis ottaa (kristinuskosta poiketen) kantaa myös siihen, miten meidän mallisiksi kutsumamme asiat tulee hoitaa."

Totta.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #161

> Orjuus ei ole oikein ollut muodissa puoleen vuosisataan.

Islamin tekstit ovat voimassa. Koraani on virheetön ja Muhammedin teot virheettömiä. Noita pykäliä voi soveltaa nykyaikaan vaikkapa niin, että ne kohdistuvat pyhässä sodassa saatuihin vankeihin.

> Ihan vastaavaa kuin uudessa testamentissa:

Mitä halusit sanoa / väittää noilla lainauksillasi? Kristinusko ei lue uutta testamenttia kuin lakikirjaa. Kristinuskon keskeiset opit ovat muualla kuin vaikkapa siinä, totteleeko vaimo miestään vai ei. (Islamissa taas muinaiset käytössäännökset ovat pitkälti voimassa, kuten vaikkapa vaimon kurittamiseen liittyvät.)

> Olkoot se sitten Isis tai Ku Klux Klan.

Selitin varmaankin jo tarpeeksi noiden uskontojen toisistaan poikkeavaa suhdetta siihen, kuinka tiukasti muinaisia säädöksiä on noudatettava, ja mikä uskonnon rooli on maallisten lakien muotoilussa. Harva kristitty uskoo, että Ku Kluks Klanin oudot tekemiset noudattavat kristinuskon oppia. Islamissa isisin tilanne on toinen. Sen voi katsoa ajavan tiukkaa puhdasoppista linjaa, vaikka useimmat mulimit lienevätkin eri mieltä sen tekojen oikeutuksesta.

> Islamilaiset lait on tehty melkoisen suurelta osin Muhammedin jälkeen ja nekin ovat muuttuneet.

Islamilaiset lait ovat tosiaan kehittyneet vuosissatojen kuluessa. Vain koraanin ja profeetan esimerkin katsotaan olevan täysin muuttumattomia ja ikuisesti voimassa.

> Eli vähän niinkuin semmoista että synnin tekeminen olisi lain rikkomista.

Suoremmin niin, että islamilaisen lain rikkomisesta seuraa konkreettisia rangaistuksia siellä, missä islamilainen laki on voimassa. Esimerkiksi uskosta luopuminen on kielletty. Myös koraanin ja Muhammedin ohjeet ovat voimassa. Siellä missä muslimit ovat vähemmistönä, säännöt ovat löysemmät.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Päivää ennen tuota uutista sanoin ihan samaa asiaa sinulle. Ei tainnut silloin sopia ajatuksiin?

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Aivan varmasti sopi ajatuksiin ja sopii vieläkin. Älyn käyttö on sallittavaa ja jopa suotavaa asiassa kun asiasasa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tuo vaikuttaa varsin järkevältä analyysiltä.

Ei Irakilaiseen kulttuuriin raiskaukset ja pedofilia kuulu mutta sukupuolten välinen kanssakäyminen voi olla tukahdutettua ja sillä voi olla vaikutusta.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Nyt muuten on alkanut vilkas keskustelu kulttuurieroista. Kukaan ei enää näytä uskovan siihen monikultturismin valheeseen, että kaikki kuttuurit sopivat elämään keskenään sovussa.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Kupla taitaa tosiaan olla puhkeamassa "monikulttuurisuus on rikkaus" hokemasta..

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Eikö se sitten ole? Kovin olisi täälläkin kurjaa, kun ”vieraiden” kulttuurien vaikutteet karsittaisiin.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #19

Monikulttuurisuus on rikkaus silloin kun se oikeasti rikastuttaa ja voimme omaksua ja oppia eri kulttuureista/eri tavoista uusia positiivisia puolia, mutta monikulttuurisuus ei ole enää rikkautta, jos se vaarantaa kantaväestön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #35

Pitkälti samaa mieltä, vaikkakaan en oikein näe miksi juuri kantaväestön vaarantuminen olisi huolenaihe, eikä kaikkien. Kun katson ympärilleni, näen kuitenkin valtaosin positiivisia asioita. Taidankin sen kunniaksi nauttia palan hyvää sveitsiläistä suklaata.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #36

"en oikein näe miksi juuri kantaväestön vaarantuminen olisi huolenaihe, eikä kaikkien".

Hmmm... eipä nyt tule mieleen yhtään uutisointia, jossa olisi raiskauksen kohteena ollut nainen tai tyttölapsi näistä pakolais- ja etenkin muslimimaista. Viimeistenkin kannattaisi avata silmät.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

No ei ainakaan muslimien mukanaan tuomaa monikulttuurisuutta voi sanoa "rikkaudeksi".

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #22
Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara Vastaus kommenttiin #27
Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck
Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #24
Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #30

Ehkä paremminkin olisi pitänyt kysyä, että ketkä?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #39

Voit toki kertoa useitakin ja mielellään mitä sanoi/sanoivat.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #40

Voidaan mainita vihreä puolue, joka ohjelmissaan korostaa kulttuurien ja maailmankatsomusten monimuotoisuutta sekä maahanmuuttajan oman kulttuurin säilymisen tukemista. Voidaan mainita myös ex-ministeri Alexander Stubb, jonka mielestä tunnetusti monikulttuurisuus on rikkaus.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #45

Johan itsekin yllä kerroin pitäväni monikulttuurisuutta rikkautena. Miten nuo mainitsemasi nyt muka tilannetta mitenkään muuttivat? Haussa oli siis joku joka uskoo että ”kaikki kuttuurit sopivat elämään keskenään sovussa”.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #48

Edellämainitut esimerkit pitävät sisällään sen oletuksen, että kulttuurit sopivat elämään keskenään sovussa, tietenkin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #49

Totta kai pitää sisällään, kuinka tyhmä olinkaan. Samaan tapaan kuin ”monipuoluejärjestelmä on rikkaus”, pitää sisällään että kaikki poliittiset ideologiat sopivat elämään keskenään sovussa...

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #51

#51: Ei se mitään, täällä saa olla tyhmä. Jos esim. jonkin puolueen ohjelmassa korostetaan maahanmuuttajan oman kulttuurin säilymisen tukemista, niin siitä on vaikea vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin se, että oletuksena on ajatus, että kaikki kulttuurit sopivat elämään keskenään sovussa. Monikulttuurin vertaaminen monipuoluejärjestelmään ei ehkä ihan toimi.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #56

Missään tapauksessa ei ainakaan voi päätellä että tuollainen kirjaus puolueen ohjelmassa pitäisi sisällään oletuksen siitä, että oman kulttuuri säilytettäisiin suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutettuna. Occamin partaveitsi antaa käteen, että selityksen on oltava ristiriitojen ja konfliktien tukeminen.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #59
Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #63
Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Ei se mahdotonta ole.

Roomalaiset onnistui oikein hyvin. Nämä tosin eivät jakaneet kansallisuutta ihan helposti.

Se miten Suomessa tehdään niin siinä on ollut kaiken aikaa odotettavissa harmia.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Ruotsissa joukkoraiskauksiin syyllistyy nimenomaan islaminuskoiset, ja he ovat muutenkin täysin yliedustettuina raiskauksissa.

Rangaistusten koventaminen ei pelota lainkaan näitä turviksia tai turvapaikan saaneita kavereita, koska he tietävät että istuvat tuomionsa hotellimaisissa oloissa jossa kaikki on hyvin, eikä tarvitse pelätä vartijoiden mielivaltaa. Tukholmassa asuessani tuli näistäkin asioista puhuttua muslimien ja muidenkin tummien kanssa, ja selväksi tuo kävi - tuomiot ei pelota.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Minne katosi se akateemisella otteella asioita objektiivisesti käsittelevä fiksu blogisti Saara Huhtasaari? Onko kukaan nähnyt?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Mihin viittaat? Täällä se edelleen on, samalla tyylillä olen myös edelliset blogini kirjoittanut. Taitaa lukijalla olla hieman värittyneet silmälasit päässä tätä tekstiä lukiessa.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Älä välitä Saara. Jotkut eivät kestä totuutta. Ja varsinkin, kun se osuu arkaan paikkaan. Kiitos blogista!

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #32

Kertoisitko minkä kuvittelet olleen arka paikka?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #32
Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Minkäköhän väriset?

Olen kovasti arvostanut blogauksiasi ja muistaakseni sen joskus kertonutkin. Muutamat viimeisimmät blogaukset ovat kuitenkin poikenneet aiemmasta laadukkaasta linjasta. Yhden onneksi älysit poistaakin.

Tässä blogissa viittaan erityisesti Halla-aholle kumarteluun. Miten ihmeessä karkotus seuraamuksena olisi erityisen tehokas pelote, ellei ehdoton vankeusrangaistus ja häpeä ole sitä? Rikoksen uusijoiden lukumäärää Suomessa Halla-ahon ehdotus toki pienentäisi.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #33

En poistanut blogia "manipuloiva kieli", vaan se poistettiin ylläpidon toimesta.
Tässä blogissa ei ole kyse kenenkään henkilön kumartelusta, vaan heidän tuomistaan ajatuksista. Halla-ahon ehdotusta tukevat monet tilastot ja tutkimukset.

Vankeusrangaistukset vain vaatimattomasti vähentävät rikoksentekijää syyllistymästä rikokseen. Tehokkaampia ovat häpeä ja menetys (mm. kansalaisuuden).

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #38

Sen ymmärrän että miesten maahanpääsy estämällä tulevat raiskaukset lukumääräisesti vähenemään, populaation pienetessä. Sitä en osaa arvata lisääntyisikö vai vähenisikö suhteellinen esiintyvyys, kun en osaa sanoa matkustavatko raiskaajaksi ryhtymiselle alttiit enemmän vai vähemmän kuin muut.

Mikä tutkimus tukisi oletusta, että kansalaisuuden menettämisen uhka olisi tehokkaampi peloite kuin vankeusrangaistus? Eivätkö vankeusrangaistukseen tuomitseminen ja jo raiskauksesta kiinni jääminen tuota häpeää? Maallikosta tuntuisivat häpeällisemmiltä kuin kansalaisuuden menetys.

P.s. Harmi että et poistanut itse, saamasi palautteen perusteella. Luulin jo hetken, että olisit palannut tolkun tielle.

P.p.s. Jätit linssien värin specifioimatta. Epähuomiossa varmaan. Onneksi asia on helppo korjata.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #43

Linssien väristä, niin ainakaan värittömiltä ne eivät vaikuta edellisten kommenttiesi valossa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #53

Mikä siinä on että on niin vaikea sanoa b, vaikka tuli jo sanotuksi a? Tarkoitan kysymykseni yleisenä pohdintana, blogin aiheet kun usein liittyvät ihmismielen koukeroihin. Tuskin Marakaan suostuu selventämään heittoaan.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #53

Tutkijalla on vaikeus kertoa mielipidettään linssien väristä. Ilmeisenä pelkona on, että tulisi julistautuneeksi itse.

Älä huoli, kyllä tutkijaroolisi on kulunut aatteesi tieltä. Voit ihan yhtä hyvin käyttää vakiintunutta punavihreä -sanaa. Sehän on jakolinjana nyky-Suomessa: KD+PS+7T+ST+KP+SKE vs. muut puolueet.

Oma puolesi on tullut selväksi. Ei sitä peitellä eikä hävetä tarvitse.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #43

#43: ”Mikä tutkimus tukisi oletusta, että kansalaisuuden menettämisen uhka olisi tehokkaampi peloite kuin vankeusrangaistus? Eivätkö vankeusrangaistukseen tuomitseminen ja jo raiskauksesta kiinni jääminen tuota häpeää?”

-> Mihin perustuu olettamuksesi, että kansalaisuuden menettämisen ja vankeusrangaistuksen pitäisi olla keskenään vaihtoehtoisia rangaistuksia? Etkö tullut ajatelleeksi, että kansalaisuuden menettäminen voisi tulla kyseeseen myös vankeusrangaistuksen lisärangaistuksena?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #70

Mihin perustuu olettamuksesi että ajattelin noin? Kyse oli seuraamusten pelotevaikutuksesta ja siitä mihin tutkimukseen blogisti viittasi. Hänhän oli juuri todistellut ettei rangaistuksen koventaminen ole tehokas peloite.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #72

”Mihin perustuu olettamuksesi että ajattelin noin?”

-> Se perustuu tähän kirjoittamaasi lauseeseen jossa asetat nämä kaksi rangaistusmuotoa vaihtoehdoiksi keskenään: ”Mikä tutkimus tukisi oletusta, että kansalaisuuden menettämisen uhka olisi tehokkaampi peloite kuin vankeusrangaistus?”

-> Olenko muuten oikeassa, jos oletan että et ole juurikaan perehtynyt rangaistusteorioihin tai muuten niihin teorioihin, joihin rikosoikeudelliset seuraamukset perustuvat?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #79

Olet oikeassa, siksi tiedustelin asiaa. Tarkoitukseni ei ollut esittää seuraamuksia vaihtoehtoisina, vaan pohtia niiden tehokkuutta suhteessa toisiinsa. Pahoittelen kömpelyä ilmaisua, joka synnytti väärinkäsityksen.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #80

Tehokkuudella voidaan varmaan tässä yhteydessä tarkoittaa sitä toivottua vaikutusta jolla rikollisuuden kokonaismäärä vähenee. Rikosten määrään taas vaikuttaa lähinnä rangaistuksen odotusarvon suuruus. Odotusarvo muodostuu kiinnijäämistodennäköisyyden ja rangaistuksen ankaruuden tulosta. Yleensä kiinnijäämistodennäköisyys vaikuttaa tähän enemmän. Voidaan pitää todennäköisenä, että kansalaisuuden menettämisen uhka lisärangaistuksena korottaa rangaistuksen odotusarvoa ja näin ollen vähentäisi kokonaisrikollisuutta. Joskin mahdollinen kansalaisuuden menettäminen voinee tulla kysymykseen vain kaksoiskansalaisten osalta. Tämä vain näin nopeasti ajatellen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #83

Varmaan voidaan pitää todennäköisenä, mutta blogisti juuri valisti ettei rangaistuksen koventaminen tutkimusten mukaan juurikaan lisää peloitevaikutusta. Siksi edelleen ihmettelen mikä tutkimus tukee tuollaista päättelyä, kun niin kuulemma blogistin mukaan asia on. Kuulostaa keskenään ristiriitaisilta tutkimuksilta, jolloin voidaan taas ihmetellä miten ne mahtuivat blogistin argumentoinnin kokonaisuuteen.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #86

Blogisti on aivan oikeassa, sillä tietyissä rikostyypeissä rangaistuksen koventaminen ei juurikaan lisää pelotevaikutusta, vaan suurempi merkitys on kiinnijäämisen todennäköisyydellä. Blogissa on pohdittu myös kansalaisuuden menettämistä, joka lisärangaistuksena todennäköisesti nostaisi rangaistuksen odotusarvoa ja siten todennäköisesti vähentäisi kokonaisrikollisuutta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #91

Blogisti ensin argumentoi ettei rangaistuksen koventaminen ole tehokasta, mutta sitten kehuikin ehdotusta lisärangaistuksesta. Minä olen koittanut tiedustella miksi tuo lisärangaistus on tehokkaampi pelote, kuin lisävankeus? Jostain syystä haluat kommentoida yrittämättä kuitenkaan vastata esittämääni kysymykseen. Tuo rangaistuksen odotusarvon nostohan tapahtuu yhtä lailla vankeusaikaa pidentämällä.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #95

”Blogisti ensin argumentoi ettei rangaistuksen koventaminen ole tehokasta, mutta sitten kehuikin ehdotusta lisärangaistuksesta.”

-> Luulin sinun jo ymmärtäneen että lisärangaistus, kuten kansalaisuuden menettäminen on eri asia kuin varsinaisen rangaistuksen koventaminen.

”Minä olen koittanut tiedustella miksi tuo lisärangaistus on tehokkaampi pelote, kuin lisävankeus?”

-> No vaikka sen vuoksi että lisärangaistus voi merkittävästi nostaa kokonaisrangaistuksen odotusarvoa. Siis jos nyt tarkoitat tässä lisärangaistuksella kansalaisuuden menettämistä. Kansalaisuuden menettäminen voisi toimia tehokkaana pelotteena esim. siitä syystä että kun Suomen kansalaisuuden on menettänyt, tällaisen henkilön mahdollinen karkottaminen on paljon helpompaa.

”Tuo rangaistuksen odotusarvon nostohan tapahtuu yhtä lailla vankeusaikaa pidentämällä.”

-> Kuten totesin, vankeusajan pidentäminen ei ole tietyissä rikostyypeissä mitenkään tehokas pelote, vaan kiinnijäämisriskillä on enemmän merkitystä. Jos kokonaisuuteen kuitenkin yhdistettäisiin lisärangaistuksena kansalaisuuden menettäminen, niin rangaistuksen odotusarvon nostaminen tällä tavoin tehokkaammin vähentänee rikollisuutta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #98

Voi olla noin, en minä sitä epäile. Voi myös olla toisin. Kaipasin perusteita blogistin arviolle että asia on näin. Hän kertoi näkemystään tukevan tutkimukset, mutta jätti asian roikkumaan ilmaan. Aivan niin kuin sinäkin. En minä mielipidettäsi asiaan ole hakenut. Se tuli heti alkuun selväksi.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #102

”Voi myös olla toisin. Kaipasin perusteita blogistin arviolle että asia on näin. Hän kertoi näkemystään tukevan tutkimukset, mutta jätti asian roikkumaan ilmaan.”

-> Blogisti näyttää olevan perehtynyt jonkin verran kriminaalitieteisiin. Eikö siis kannattaisi lähteä siitä että hän asiantuntijana tietää hyvin mistä kirjoittaa ja on perehtynyt aiheeseen sen sijaan, että jatkuvasti huvikseen kärttäisit perusteluja joka asialle. Tämä on keskustelupalsta eikä mikään väitöstilaisuus, joten jokaista lausetta tuskin tarvitsee erikseen todistella lähdeviittauksilla.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #107

Ei tarvitse, paitsi kun nimenomaisesti käyttää tutkimusta argumenttina.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #86

Mainitsen tässä nyt muutaman tutkimuksen, jotka tukevat päättelyä siitä, että rangaistusten koventaminen tai pidemmät vankeusrangaistukset ei toimi pelotepreventiona: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/12/3/1.html

Rangaistuksen ankaruudella on vain vähän jos ollenkaan vaikutusta rikollisuuden määrään esim. Yhdysvalloissa kuolemantuomiot eivät ole vähentäneet väkivaltarikosten määrää: https://deathpenaltyinfo.org/facts-about-deterrenc...

Meta-analyyttisessa tutkimuksessa tarkasteltiin 50 eri tutkimusta, jossa oli mukana yli 300 000 tuhatta rikoksentekijää. Useita erilaisia tilastollisia menetelmiä käytettiin, joilla tutkittiin, onko vankilalla ehkäisevä vaikutus rikoksentekijöille, esimerkiksi onko pidemmillä vankeustuomioilla tehokkaampi pelotevaikutus kuin lyhyillä. Riippumatta analyysimenetelmästä, mitään varoittavaa näyttöä vankeusrangaistuksen pituudesta rikoksen ehkäisemiseksi ei juuri löytynyt. Läjde:Gendreau, P. & Goggin, C., & Cullen, F. T. (1999). The Effects of Prison Sentences on Recidivism. Ottawa: Solicitor General Canada.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #106

Luulin olevan selvää, että olemme tuosta preventiovaikutuksen olemattomuudesta samaa mieltä. Siksi ihmettelinkin, millä tavalla kansalaisuuden menettäminen toimisi tehokkaammin kuin vankeusrangaistus? Jos niin ei ole, lienee kyse jostain muusta kuin rikosokeudellisesta seuraamuksesta. Toki mahdollinen karkotus estää rikoksen uusimisen Suomessa, mutta tuo kuulostaa aika marginaaliselta asialta.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #111

Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. (1999) kirjassaan The effects of prison sentences on recidivism. Ottawa mm. toteavat, että vankeusrangaistusta huomattavampi suurempi preventio merkitys on se, että onnistuuko teko vai ei, jos kiinnijäämisriksi on riittävän suuri, tekijä todennäköisemmin luopuu aikeistaan. Lisäksi teosta seuraavilla sanktiolla kuten tekijään kohdistama hyljeksiminen, häpeä, jonkin henkilökohtaisen edun menetys (esim. työpaikka) näyttäisi olevan suurempi merkitys rikollisesta teosta pidättäytymisen kannalta kuin vankilatuomiolla. Tietenkin voidaan pohtia sitä, nähdäänkö kansalaisuus henkilökohtaisena etuna ja kuinka tärkeäksi henkilö sen kokee.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen Vastaus kommenttiin #124

Minulla ei ole nyt tässä kirjallisuutta käsillä, mutta muistelisin, että tuo on todettu muissakin tutkimuksissa, siis että kiinnijäämisriskillä on suurempi merkitys prevention kannalta kuin vankeusrangaistuksen pituudella. Usein merkitystä on myös sosiaalisilla seuraamuksilla, jotka tuossa mainitsit.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #124

Oliko siis ajatuksesi, että kansalaisuus olisi arvokkaampi asia kuin vapaus? Ilmeisesti siksi, että vapaudenriistolla on päättymisajankohta, mutta kansalaisuuden menetys on ikuinen. Tuntuu kuitenkin oudolta, verrattuna tuohon pääteoriaan. Miksi siinä tunnekohussa abstrakti asia kuin kansalaisuus olisi hillitsevämpi tekijä, kuin konkreettinen vapaudenmenetys?

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola Vastaus kommenttiin #38

Halla-ahoa olisi varmaan ollut syytä kuunnella jo aikaa sitten, mitä ei-työperäiseen maahanmuuttoon tulee, sen sijaan häntä haukuttiin rasistiksi. Nyt alkaa kenties ymmärrystä löytyä häntä kohtaan.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #46

Aika olennaisen tärkeätä olisi myös ymmärtää se, että maahanmuuttoasiat tehdään unionia ajatellen. Ei jotain "suomalaisuutta".

Niinsanotuilta nationalisteilta vähän puuttuu ymmärrys esimerkiksi suurvaltapolitiikasta että sitten laukovat hölmöyksiä, kuten "rajat kiinni".

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #33

Niin ja onhan tuo "CLASH-teoria" aivan pelkkää persuhöpöä. Tässä maassa käytiin keskellä talvea maailman verisimpiin kuuluva sisällissota sata vuotta sitten, maailmansodista nyt puhumattakaan. Joku rivipersu saattaisi levittää tällaista vilpittömässä mielessä, mutta S. Huhtasaarelta vaaditaan enemmän.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #47

Valitettavasti yksikään suomalainen puolue ei voi ottaa kunniaa kyseisestä teoriasta, vaan se kunnia kuuluu henkilöille: Paul A. M. Van Lange
Vrije, Maria I. Rinderu, Brad J. Bushman. Aggression and Violence Around the World: A Model of CLimate, Aggression, and Self-control in Humans (CLASH). Cambridge University.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #50

"Uusi CLASH-malli auttaa paremmin ymmärtämään väkivallan eroja sekä maiden sisällä että maiden välillä." - näin kerrot itseesi viittaavassa linkissäsi. Siellä antamasi linkki alkuperäislähteeseen (?) ei toimi.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #55

Alkuperäislähde löytyy kyllä linkitetyn blogikirjoituksen lähdeluettelosta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #58

Tuo CLASH-artikkeli alkaa mielenkiintoisella sitaatilla - romaanista.

En lukenut pidemmälle. Jos kirjoittajat sekoittavat heti alkuun säätilan ja ilmaston, ei maksa vaivaa kahlata kymmeniä sivuja jonkun helmen toivossa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Vaikea sanoa, vaikuttaako perussuomalaisuus haitallisesti ajatteluun, vai altistaako köyhä ajattelukyky perussuomalaisuuteen...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Raiskaamisen kulttuuria taustoja repostellessa useinkin "unohtuu", että meidän oman, niin rakkaan ja oikean, länsimaisen sivistyksen kehdossa, muinaisessa Kreikassa oli sotilaan kunnia-asia ja velvollisuus raiskata hävinneet, niin miehet kuin naisetkin, heidän häviönsä täydellistämiseksi. Joka sellaiseen ei pystynyt, oli raukka ja menetti sekä mies- että sotilaskunniansa.

Samoihin kulttuurimme peruspilaihin kuului myös tehdä hävinneistä, toki raiskauksen jälkeen, eläviä telttakeppejä hautaamalla heidän jaloistaan maahan ja pistämällä kannattelemaan teltan kattoa. Muistona siitä ihastelemme koristeellisten vanhojen talojen seinissä olevia karyatideja joissa ihmishahmot kannattelevat valepalkkien päitä.

Ehkä siis pieni itsekritiikkikin olisi paikallaan ihastellessamme oman kulttuurimme ylevymmyyttä. Tai ainakin voisimme elää omien muita parempien periaatteiden mukaisesti esimerkiksi tunnistamalla n.s. syyttömyysolettama ja olematta syyllistymättä kollektiivisiin rangaistuksiin. Opettaahan n.s. vanha kansa ottamaan ensin malka pois omasta silmästä ennenkuin kuin menee sorkkimaan tikkuja muilta. Jos siis tapamme ja eettiset sääntömme ovat niiin paljon parempia eläkäämme niiden mukaan.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Historiallisten silmälasien läpi tarkasteltuna, aikanaan useat kulttuurit elivät sovussa rinnakkain. Uskonnot olivat lähinnä filosofisia ajattelutapoja.

Esteen esim itämaisten ajattelutapojen ja kultturien leviämisen länteen, muodostivat idässä islaminusko ja lännessä kristinusko.

Uskontoon perustuville maailmakuville, on ominaista sen vankka usko uskontoon ja sen Jumalaan. Ne ovat ainoat ja oikeat, täydellisiä selittämään kaikki maailman ilmiöt, eikä muita selityksiä tarvita.

Tilaa vieraalle ajattelulle, teki vasta luonnontieteet, jotka alkoivat murtaa kristillisen maailmanselityksen asemaa ehdottomana totuutena. Henkistä perustaa etsivien katse suuntautuikin nimenomaan intialaiseen filosofiaan.

Seksuaalirikosten eroista ja samuuksista: https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/736377-i...

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Suomalaisten osuus kaikista seksuaalirikoksista on kuitenkin liki 80%

Onko suomalaisten kulttuuri raiskaajien kulttuuri?

”Lapset eivät ole turvassa seksuaalirikoksilta, vaikka jokainen maahanmuuttaja häädettäisiin pois Suomesta''

https://demokraatti.fi/vanhempi-rikoskonstaapeli-l...

Olemme kulttuurisesti kusipäitä, sen on viimeiaikoina osoittanut useatkin blogit. :)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Self-hating or self-critical Finn?

Vihan näkeminen kaikessa erimielisyydessä on jänskä piirre eräissä piireissä. (Huom: en edellisessä ottanut kantaa mihin piireihin Huhtasaari itse katsoo kuuluvansa tai mihin piireihin hänet olisi ulkopuolisten silmin liitettävissä)

Tommi Mäkinen

Niinkauan ritalaa ei haittaa mamujen raiskaukset, kun suomalaiset raiskaa yli 50%.

Ei vaikka joka toinen mamu raiskaisi, jos kokonaisprosentti pysyisi mamuilla alle 50%

Yllättävän monella suvakilla on tämä sama käsitys.

Samantyyppiseen törmäsin twitterissä, kun yksi suvakki puolusteli mamuraiskaajia että: "Hö tyhmempikin tajuaa että alle puolet niistä raiskaa"

Hänen mielestä kaikki on hyvin niinkauan kun alle puolet mamuista raiskaa :D Sitten vasta huolestutaan jos esim. 40 000 pakolaisesta 20 001 raiskaa.

Oikeesti, joskus kun lukee suvakkien juttuja, tulee mieleen, onkohan tämä semmoinen parodia/hassuttelu-tili vai mikä, mutta ei.

Näitä tämmöisiä suvakeita löytyy paljon, ketkä tosimielellä heittää sakeampaa juttua, kun itse voisi ikinä parodiatilille keksiä :D

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu Vastaus kommenttiin #75

perskärpänenkö,,sehän on persublogien ympärillä viihtyvä loinen,,hah-hah!

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #75

Sanallakaan et kommentoinut mun jauhoituksia, typical :D

Kun tiedetään, että sä et muuta kuin valeita ja vääristelyjä kirjoita, niin eikäs se ole kiva että joku ne oikoo :D

Jos joskus säkällä kirjoitat asiaa, niin en varmasti kommentoi vaan suosittelen.

Ja sinullehan toi pers-eläin liittyy parhaiten.

Joka ikisen persun blogiin samat herjat valeet vääristelyt, ja kymmeniä kertoja :D
Parhaimmissa manioissa olet yli 50 kertaa öyhöttänyt jonkun persun blogiin.

Muutkin suvakit jo myötähäpeissään kuulemma toivonut, että vi**u lopeta jo..

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #78

Jauhoituksessasi ei ollut päätä eikä häntää. Halusit vain kertoa, miten suvakit toimisivat jos...

Noista hypoteeseistasi: Max jo kertoi, että jos väestöryhmään kuuluu 100 yksilöä ja heihin kohdistuu rikosepäilyä 10 eri tapauksessa 100:sta tapauksesta, voidaan sanoa väestöryhmän olevan epäiltynä 10 % rikoksista. Jos väitetään samaan tilastotietoon vedoten, että 10% kyseisen väestöryhmän henkilöistä olisi rikokseen epäiltynä, ollaan jo tehty oletusvirhe, että tekijä ei koskaan toistaisi tekoaan. Jos yksi henkilö tekisi kaikki nuo 10 tekoa, väestöryhmän henkilöistä 1 % olisi epäiltynä teoista.

Mäkisen jauhotusta mukaillen, miten haittakansallismieliset suhtautuisivat tietoon, jossa vain yksi prosentti syyllistyisi tekoihin eikä koko isoa väestöryhmää voitaisikaan syyllistää?

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #84

"miten haittakansallismieliset suhtautuisivat tietoon, jossa vain yksi prosentti syyllistyisi tekoihin eikä koko isoa väestöryhmää voitaisikaan syyllistää?"

Herra on hyvä, ja käy kysymässä tällaiselta mystiseltä hahmolta..

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #90

Et sitten viitsi vastata yksinkertaiseen kysymykseen, vai oliko liian vaikea?

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #141

"miten haittakansallismieliset suhtautuisivat tietoon, jossa vain yksi prosentti syyllistyisi tekoihin eikä koko isoa väestöryhmää voitaisikaan syyllistää?"

On toi aika vaikea. Missä minä olen koko ison väestöryhmän syyllistänyt???

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Kyllä sinä Mäkinen nyt outoja puhut?

Minä en tunne yhtään suvakkia, joka ei tuomitsisi tuollaisiin tekoihin syyllistyneitä. Kuitenkin he ymmärtävät - toisin kuin sinä ja muutamat muut persuja kannattavat - että se ei tarkoita kaikkien maahanmuuttajien syyllistämistä.

Tässä keskusteluja seuranneena alkaa tuntua, että te lähdette ajatuksesta, että "piruako mamut tänne tulevat lisäämään entisestään raiskaustilastojamme".

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #117

"toisin kuin sinä ja muutamat muut persuja kannattavat - että se ei tarkoita kaikkien maahanmuuttajien syyllistämistä."

Kerro missä minä olen syyllistänyt kaikkia maahanmuuttajia?

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #117

"toisin kuin sinä ja muutamat muut persuja kannattavat - että se ei tarkoita kaikkien maahanmuuttajien syyllistämistä."

Huhuu? Missä olen väittänyt että kaikki mamut raiskaa???

Vai kävikö nyt niin, että Matti Kouri valehteli minun sanoneen jotain, ja samalla sanoo että Mäkinen puhuu outoja?

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #117

Aika tyypillistä, että suvakki valehtelee kämyn sanoneen jotain, ja sitä sitten pöyristelee keräten hyvepisteitä.

Monesti tähän tulee vielä lisää suvakkeja pöyristelemään, että joo kauhee, kun ne noin sanoo rasistit natsit fasistit.

Ah hyvepisteiden ropinaa :D

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #139

Tekstisi sisältö kommentissa 73 kertoo kaiken. Et tosin ihan kirjoittamillani sanoilla, mutta eipä sitä oikein muutenkaan voi tulkita.

Lukaisepa läpi oma kommenttisi.

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #146

Puhuin hypoteettisesti Ritalalle, että jos vaikka puolet raiskasi niin sitä ja sitä.

Suvakki tulkitsee:

MÄKINEN VÄITTÄÄ ETTÄ JOKAINEN MAMU RAISKAA!!!!!1!!!!!!1!1!!!!1!!!!!

:D

Miten voi ymmärtää noin helvetin väärin?

Tahallaan? (veikkaan tätä, koska tällöin pääsee pöyristelemään ja leikkimään Jeesusta)
Jurri?
Huumeet?
Lääkitys ei tod. pelitä?
Joku aivolobotomia?
Haasteellinen ÄO?

Veikkaan että tahallaan ymmärretään väärin niin että kolisee. On niin hienoa aina päästä pöyristelemään että kato mitä sano! (Mielessä tuulettaa että hyvepisteitä tralalalalaaa..)
Ja vaikka toinenkin suvakki tajuaa että väärin tahallaan tajuttu, niin yhtyy kuoroon, että Joo ihan kauheeta väittää että kaikki!!1!

"mutta eipä sitä oikein muutenkaan voi tulkita."

Kuin helvetin väärin ja tahallaan.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #151

Arvaa kenen tekstiä. Saat arvata kolme kertaa.

"Tossa Uudenlahden jutussa puhuttiin Lahen Triosta. Viimeksi keskiviikkona siellä kävin. Hirmusti mamuja siellä, jotka kovaan ääneen selvittivät kielillä jotain toisilleen ja nuorien tyttöjen kanssa ravasivat pihalla tupakalla.
Mahdoton oli arvata minkä ikäisiä herrasmiehiä, mutta paljon niitä oli ja nuorten tyttöjen kanssa kovaa säätöä.

Mistäs minä tiedän vaikka ois ollut harmitonta samanikäisten säätöä vai mitä, mutta aina siellä semmosta tapahtuu."

Tommi Mäkinen Vastaus kommenttiin #158

http://sakarirajamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/267...

Sä etsimällä etsit ja löysit mun tämän kommentin, jossa sanoin että Lahen Triossa aina mamuja jotka nuorten likkojen kanssa aina siellä sählää :D

Tänään kävin siellä viimeksi ja sama meno. Kuka tahansa siellä käy koska tahansa näkee että siellä aina semmonen meno.

Nytkö siis pitää paikkansa se, että Mäkinen väittää kaikkien mamujen raiskaavan???

Matti Matti, koitas nyt keskittyä enemmän. Tää vaan muuttuu nolommaksi sinua kohtaan.

Voin kertoa, että esim. Facebookissa mulla on pelioajoilta yli 3000 kaveria, joista oikeesti ehkä 10% tunnen, eli varmasti todella paljon suvakkeja kavereina. Silti en ole ikinä ollut sekuntiakaan bännättynä vihapuheen tai minkään semmoisen takia siellä, vaikka näitä samoja siel kirjoittelen.
Kerran vuorokauden banni, kun postasin linkin mistä näkee ilmaiseksi formulat, my bad, enää en postaile niitä.

Mä en kirjoittele tollaisia juttuja mitä te väitätte. Jos te omassa päässänne niin luulette, niin sille minä en taas voi mitään.

Mä oon hyvä matematiikassa, ja siks mua risoo noi puolustelut että nomut 75 tai 80% raiskaajista on suomalaisia. Mitä sitten. Yliedustus irakeilla ja afgoilla yli 40-kertainen. n. Joka 75. syytettynä seksuaalirikoksesta.
Ja eikös noitten luulis yrittävän olevan erikois-kunnolla, kun Suomi niille tukea ja turvaa hädänkeskellä tarjoaa?
Tyypit terroria ja tuskaa kauhuja paossa, tulee tänne, Suomi kustantaa kaiken, ja osa noista raiskaa tappaa hakkaa jne..

Jotkut suvakit esim. Ritala (henkilökohtaisesti hän tämän minulle vahvisti) sanoo, että jokainen persu haluaa, että Suomeen tulee lisää mamujen raiskauksia, lastenraiskausjengejä, murhia, kauheuksia, että puolueen kannatus nousisi edes pikkasen.

Ei haluta. Sairas ajatus.

Niinkuin on sairas ajatus sekin, että nyt vasta raiskaukset kiinnostaa kun ulkomaalaiset niitä tekevät. Ei. Raiskaajat on aina tuomittu alimmiksi paskaläjiksi. Tyypistä riippumatta.

Eikä sekään pidä paikkaansa, että nyt persut on iloisia kun tapahtui mistä vuosia varoiteltu. Karmeita juttuja. Lehdet kirjoittaa että nyt Persut iljettävästi alkoi tehdä politiikkaa tällä.
Siis nytkö alkoi tehdä politiikkaa asialla, josta vuosia puhunut?

Miettikääs kaikki edes vähän öyhötyksiänne..

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Saara Huhtasaaren blogin viimeistä kappaletta vaivaa perussuomalainen ote. Halla-ahon hokemaa tukeva kannanotto on uutta Saara Huhtasaaren linjaa. Entinen tutkijapohjainen tieteellinen pohdiskelu on saanut väistyä vaalikampanjaan osallistumisen tilalta. Kolmas blogi, jossa tutkija muuntautuu poliittisen vaikuttamisen tukihenkilöksi. Ehkä tuo arvostettava tutkijarooli kuoriutuu uudelleen vaalikamppailun tauottua.

Muutamia ajatuksia blogista:

Huhtasaari:
"3. Sosiaalisen kontrollin siteen katkeaminen. Turvaverkon puuttuminen. Muun muassa Hannu Niemi Helsingin Yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiosta pitää tätä yhtenä tärkeänä selityksenä."
"10. Ikä."

Viimeisessä kappaleessasi kritisoit hallitusta: "Nykyinen hallituksen politiikka ei lopeta seksuaalista väkivaltaa, niin kauan kuin hallitus pitää rajat auki niistä maahanmuutto maista, joissa naisilla ei ole laillisia tai kulttuuriin perustuvia oikeuksia. Mitä avoimempi maa on maahanmuutolle tällaisista maista, sitä vaarallisemmat ovat seuraukset kantaväestön naissukupuolelle."

Unohdat hallituksen "saavutukset". Halla-ahon kynäilemässä 80 kohdan maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa perheiden yhdistäminen on vaikeutunut. IS:n julkaiseman maahanmuuttajanaisen haastattelussa kommentoitiin juuri tuota esiin nostamaasi sosiaalisen kontrollin katkeamista ja perheyhteyden puuttumista nuorten miesten osalta.

Perussuomalaiset ja erityisesti sen nykyinen puheenjohtaja Halla-aho on voimakkaasti vaatinut ja hallitus on toteuttanut sosiaalista kontrollia ehkäisevää politiikkaa. Perheet eivät toimi parhaalla tavalla rikosten ehkäisijänä ja arvojen valvojana.

Halla-aho edellyttää hallituksen pyytävän anteeksi rikosten uhreilta. Itse näkisin, että anteeksipyyntövaatimuksen tulisi koskea myös Halla-ahoa itseään.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

"vaivaa perussuomalainen ote" en tiennytkään, että tällainenkin vaiva on olemassa?

Blogikirjoituksissani pyrin objektiivisuuteen, ja mitä tulee Halla-ahon blogissani mainitsemiin ajatuksiin, niin tutkijat ovat päätyneet samaan lopputulokseen Halla-ahon kanssa. Tämän mainitsematta jättäminen ei olisi ollut objektiivista.

"Viimeisessä kappaleessasi kritisoit hallitusta: "Nykyinen hallituksen politiikka ei lopeta seksuaalista väkivaltaa, niin kauan kuin hallitus pitää rajat auki niistä maahanmuutto maista, joissa naisilla ei ole laillisia tai kulttuuriin perustuvia oikeuksia. Mitä avoimempi maa on maahanmuutolle tällaisista maista, sitä vaarallisemmat ovat seuraukset kantaväestön naissukupuolelle."" En kritisoinut, vaan toin esille realiteetteja.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Miksi juuri kantaväestön naiset ovat erityisen suuressa vaarassa, eivätkä vaikkapa ruotsalaiset tai venäläiset maahanmuuttajanaiset? Olisikohan objektiivinen kirjoittaja pohtinut kohdemaan väestöä, eikä kantaväestöä? Selvennyksenä vain, jos jäi epäselväksi mitä on perussuomalainen ote.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #66

Saivartelu on hieno taitolaji. Blogikirjoituksissa kannattaa juuri puuttua ja jumittautua yksittäisiin sanoihin. Tietty aina voi olla tarkempi sanavalinnoissa,

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #68

Luulisi blogistin tuntevan miten [tiedostamattomat] arvomme ohjaavat käyttämiämme ilmaisuja.

Jos blogin lukija on tulkinnut jotain väärin, kannattaa juuri syytellä saivartelusta ja jättää tarkentamatta mitä oikeasti tarkoitti.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Ei näköjään kannata kirjoittaa montaa lausetta samaan kommenttiin, koska blogisti näyttää jättävän olennaisimman kommentoimatta.

Eikö mielestäsi perheenyhdistämisen vaikeuttaminen vaikuta sosiaalisen kontrollin puuttumiseen? Vai oliko yhteys niin ilmiselvä, ettei sen kommentoiminen kannata? Onko perheiden yhdistämisen vaikeuttaminen mielestäsi hyvää politiikkaa?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #81

En yleensä kommentoi asioita, joihin en ole (tarpeeksi) perehtynyt. Ja tämä blogikirjoitus ei käsittele perheenyhdistämistä. Asia ei ole yksioikoinen, perheidenyhdistäminen voi tukea kotouttamista, mutta se voi myös pahimmillaan vahvistaa segregaatiota.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #82

Segregaation vahvistaminen voi toki tapahtua, mutta voisit sentään myöntää, että perhe on sosiaalisen kontrollin kannalta merkittävin yksittäinen tekijä. Segregaatiokaan ei ole yksin sosiaalista kontrollia heikentävä elementti, se voi toimia parhaimmillaan myös sellaisen vahvistajana. Tähänhän presidentti uudenvuoden puheessaan viittasi, vaikka joutuikin puheitaan julkisesti selittelemään.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #87

Perhe on tärkeä ainakin yksilön psykososiaalisen terveyden kannalta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #93

Mitä kohdan 3 sosiaalinen kontrolli ja turvaverkko tarkoittavat, ellei perhe ole merkityksellinen osa niitä?

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #93

Nyt täytyy sanoa, että tutkija vetää mutkia suoriksi, ettei joutuisi myöntämään Halla-ahon teesien romuttumista. Perheenyhdistäminenkö yksin tekee kieltotarpeen?

Millä tavalla sosiaalinen kontrolli muodostuu? Eikö perhe ole olennainen osa sosiaalista kontrollia?

Kerroit, ettet kommentoi mielelläsi aihetta, johon et ole tutustunut tarpeeksi. Kirjoitit kuitenkin blogin, jossa käsittelet sosiaalista kontrollia. Minun käsittääkseni perhe toimii sosiaalisen kontrollin ydinkanavana.

Rikoksen torjunnan Teorioita rikollisuuden syistä kuvataan kappaleessa: Sosiaalisen kontrollin teoria:
"Kontrolliteorian näkökulmasta rikosten ehkäisyssä kannattaa panostaa niihin instituutioihin, jotka parhaiten hillitsevät rikollisuutta. Näitä ovat mm. perheet, koulu, vakaat työsuhteet ja aktiiviset paikallisyhteisöt."
https://rikoksentorjunta.fi/teorioita-rikollisuude...

Perhe mainitaan ensimmäisenä. Normaalisti yksilö sitoutuu yhteiskunnallisiin instituutioihin, jotka ehkäisevät rikollisuutta: parisuhteeseen, työsuhteeseen, paikallisyhteisöihin, yhdistyksiin ja seuroihin. Vahvat perhesuhteet (aikuisiän perhe ja nuorilla ja nuorilla aikuisilla lapsuusiän perhe) ehkäisevät rikollisuutta.

Presidentin uudenvuoden puheessa oli viittauksia yhteisön kasvattavaan vaikutukseen. Monien mielestä presidentin puhe oli segregaation ylistystä, vastuu yksilön tekemisestä jaetaan (maahanmuuttaja)yhteisön vastuulle.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Maailmaa halaavat monikultturistit eivät voi ikinä hyväksyä sitä, että Halla-aho on ollut oikeassa varoitellessaan jo aikoja sitten muslimimaista tulevasta maahanmuutosta.

Ruotsissahan Brå julkaisi viime vuoden lopulla tutkimuksen, jonka mukaan viimeisten viiden vuoden aikana seksuaalirikosten määrä on vaan kasvanut. Ja viimeisten viiden vuoden aikana Ruotsiin on tullut valtavasti myös muslimeita lisää, eiköhän se jotain kerro.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #110

"Maailmaa halaavat monikultturistit eivät voi ikinä hyväksyä sitä, että Halla-aho on ollut oikeassa varoitellessaan jo aikoja sitten muslimimaista tulevasta maahanmuutosta."

Miksi Halla-aho on puolueessa joka ei ole kyennyt esittämään itsestäänselvyyksille mitään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #114

Olet varmaankin kuullut joidenkin ehdottelevan rajojen sulkemista ;-).

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #123

Niin, jos se tehdään unionin ulkorajoille. Toki, ilman muuta.

Siinä ollut vähän hankaluuksia kun eteläisillä jäsenvaltioilla on resurssit tiukoilla mutta oli juurikin perussuomalaiset mitkä metelöi muutamasta kreikkaan siirretystä miljardista.

Tässä se ongelma on kun öyhöttävät jostain Suomen rajojen sulkemisesta ja haluavat kuppaa kaiken sonnan unionimme muiden jäsenvaltioiden niskaan. Tämä osoittaa sen, että tämä puolue ei tajua yhtään mitään ulkopolitiikasta tai suurvaltapolitiikasta.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #125

Ruotsi ja Tanska pitkälti sulkivat rajansa havaittuaan tulijatulvan itselleen liian suureksi. Dublin-sopimus ei pitänyt, joten ongelmien paikkaus jäi jäsenvaltioille.

Sen että Suomi päättää itse maahanmuuttopolitiikastaan ei kai voi katsoa olevan toimi muiden maiden maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, tai tähdätty niiden tilan huonontamiseen. Vuoden 2015 pakolaistulvan voi katsoa syntyneen siitä, että entiset järjestelmät pettivät.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #130

Kartta kertoo enemmän:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8...

Unkarilla on eniten perusteita sulkea rajoja. Sitten Ruotsi, Saksa ja Itävalta.

Suomi on jakanut tästä kuormasta todella vähän.

Eipä silti, ihan hyvä idea mättää niitä miljardeja tuonne että tukkivat vaellusreitit.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #134

Myös Unkari tosiaan sulki rajansa. Ja myöhemmin esimerkiksi Kreikka EU:n kanssa yhteistyössä.

Se paljonko rajan yli tulvii väkeä ei ole hyvä peruste "rajojen sulkemiselle", vaan ennemminkin se, että järjestelmä ei näyttänyt toimivan. Samaan tapaan "vähäinen taakanjako" ei ole peruste sille, että ei sulje rajoja silloin, kun järjestelmä ei toimi. Unkarin voi sanoa suojanneen takanaan olevia muita maita.

Kalliiksi rajojen sulkemisen ei tarvitse tulla. Tilanne on ollut hallussa vuosisadat ilman sen kummempia lisäkustannuksia. Tässä mielessä vuoden 2015 voi katsoa olleen tilapäinen toimintahäiriö, joka johtui Dubllin-sopimuksen pettämisestä, avoimista rajoista, ja rahallisista houkuttelevuustekijöistä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #138

"Tilanne on ollut hallussa vuosisadat ilman sen kummempia lisäkustannuksia."

Eipä oikein. Kaikennäköisiä rajoja sotkemassa resurssien liikkuvuutta.

Esimerkkinä on tietenkin yhdysvaltojen toimivat sisämarkkinat kun sitä unionia viedään kohti liittovaltiota.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #150

> Eipä oikein. Kaikennäköisiä rajoja sotkemassa resurssien liikkuvuutta.

Aiempina vuosisatoina rajavartioinnin kustannuksia on kai pidetty itsestäänselvyytenä. Toki rajat voi avata, ja se tuo myös pientä säästöä palkkakustannuksiin, ja myös kaikenlaisen liikkuvuuden vapauden.

EU valvoo periaatteessa ulkorajojaan, mutta maahantulijoiden osalta vuonna 2015 ilmeisestikin vain pehmeästi. Valintakysymys kai.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #159

"Aiempina vuosisatoina rajavartioinnin kustannuksia on kai pidetty itsestäänselvyytenä."

Pitäisikö Kehä III:lle tehdä raja?

Ja tietullit ja tarkastukset jokaiselle moottoritielle siirtymiselle ja pois siirtymiselle?

Joo ei todellakaan. Taisi olla muistaakseni Adam Smith silloin 1700-luvulla mikä näitä pähkäili että kaikenlaiset rajat, tullit ja muu riesa on juurikin merkittävä jarru kaupankäynnille.

Sattumalta yhdysvallat ovat juurikin pärjänneet toimivilla sisämarkkinoilla missä resurssit ovat päässeet liikkumaan esteettömästi. Tähän on pyritty kaiken aikaa euroopassakin, eli unionin sisällä ei pitäisi olla rajoitteita kaupankäynnille. Tuosta tulee sellaista hyödyllistä talouskasvua.

"EU valvoo periaatteessa ulkorajojaan, mutta maahantulijoiden osalta vuonna 2015 ilmeisestikin vain pehmeästi. Valintakysymys kai."

Tuon detaljeja en tiedä mutta oisko tämä yhdistelmä sotaa syyriassa, ihmissalakuljetusta ja talouskriisiä kreikassa.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #163

> Pitäisikö Kehä III:lle tehdä raja? ...

En ymmärtänyt. Miksi pitäisi?

> Tuon detaljeja en tiedä mutta oisko tämä yhdistelmä sotaa syyriassa, ihmissalakuljetusta ja talouskriisiä kreikassa.

Ja Dublin-sopimuksen pettämistä, hidasta reagointia järjestelmän luhistumiseen, osin kai myös tyytyväisyyttä maahanmuuttoaaltoon. Tuo tyytyväisyys voi tulla kahta kautta. Joku ajattelee itse maahamuuttoaallon olevan hyödyllinen, toinen ajattelee sen palvelevan EU:n hallinnon muuttamista niin, että keskusjohto ottaa nuokin asiat hoitaakseen.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #170

"En ymmärtänyt. Miksi pitäisi?"

Samasta syystä kuin vaikka Suomen ja Ruotsin välille. Kaikki rajat sitä resurssien liikkuvuutta haittaa ja heikentää talouskasvua.

"Tuo tyytyväisyys voi tulla kahta kautta. Joku ajattelee itse maahamuuttoaallon olevan hyödyllinen"

Kyllä tuosta asuntosijoittajat hyötyvät, että intressejäkin löytyy mutta enemmistö ei näin ajattele.

"toinen ajattelee sen palvelevan EU:n hallinnon muuttamista niin, että keskusjohto ottaa nuokin asiat hoitaakseen."

Minusta tuo kuvio on ihan selvä kun ymmärtää että tässä ei ole ajateltu mitään Suomen etua vaan unionin etua. Tarkoitus ei ole ollut ajatella mitään miljardien kustannusta tai lisääntynyttä rikollisuutta kun ne ollut odotettavissa, vaan se että ei kusta toisten muroihin sulkemalla rajat ja lällättämällä muille että: "Hähhhäh, tukehtukaa pakolaisiin mulukut! Ainii ja vipatkaa lisää samoja miljardeja euroja mitä teille kun meillä talous kuralla.".

Tämä on se kuvio noin yksinkertaistettuna. Ollaan samassa tiimissä, samassa rahajärjestelmässä, yhteinen etu intressinä.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #173

Perinteisesti pakolaispolitiikka on maakohtaista, joten maiden rajat ovat tästä syystä relevantteja.

> Ollaan samassa tiimissä, samassa rahajärjestelmässä, yhteinen etu intressinä.

Mutta pakolaispolitiikka on kunkin maan omaa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #175

"Mutta pakolaispolitiikka on kunkin maan omaa."

Varmaankin, "oli".

Jollain tasolla tiedustelu ilmeisesti petti ja päättäjät kusessa tuon pakolaiskriisin kanssa joten asioita järjestelty yhteisymmärryksessä.

Asteittain liittovaltiota kohti kun kuitenkin mennään.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #176

> Varmaankin, "oli".

Käsittääkseni pakolaispolitiikka on edelleen maakohtaista. EU:ssa on tietenkin tapana hivuttaa asioita pienin askelin keskusjohdon kontrolliin, tekemättä tästä eksplisiittistä päätöstä, joten jossain mielessä tuonkin päätösvallan omiminen on jo käynnissä. Itä-Euroopan maat ovat kuitenkin sanoneen tuolle aikeelle niin selvästi ei, että tuskin Brysselissäkään kehdataan väittää, että EU:lla olisi jonkinlaista päätösvaltaa näissä asioissa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #178

EU kyllä joo muuttaa muotoaan.

Oli menossa semmoiseksi liittovaltioksi niin että päätöksen teko meni kohti Brysseliä.

Nyt on vähän semmoinen suunta että päätöksen teko siirtyy takaisin päin, Brysselistä takaisin jäsenvaltioille mutta toisaalta eurokriisi ja sodan uhkan nousu tehnyt semmoista että varmaan kohta lapioidaan yhteistä unionin rahaa sotilaskalustoon.

Tuo on minusta hyvä kehityssuunta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #175

Onhan tuloverotus ja monet yhteiskunnan palvelutkin kuntakohtaista. Kai niiden pitäisi saada tarkistaa mitä viheltäjää kuntan pyrkii? Miksei myös oikeus kantaa tullimaksuja?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #186

Kukin maa tavallaan. Luulen että Suomessa kunnilla on ollut mahdollisuus ainakin antaa mielipide siitä, tuleeko niiden alueelle esimerkiksi vastaanottokeskus.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #189

Sitähän juuri ihmettelin, että miksi maa, eikä kunta? Jos kerran rajat eivät mitään haittaa, niin hyötyähän noista pelkästään olisi.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #192

Ihmiset ovat tottuneet voimassa olevaan systeemiin, ja pitävät sen päätöksentekotasoja usein luontevina. Yhteenkuuluvaisuuden tunne ja keskinäinen luottamus myös auttavat tässä asiassa.

Paikallista autonomiaa Suomessa ollaan poistamassa (sote, kuntaliitokset). Eivät monet ihmiset siitä varmaankaan pidä, mutta näyttävät tyytyvän osaansa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #123

Mutta kun asiasta kysyy, niin kuulemma mikään ei muutu. Katsotaan vain passi???

Mitä ”rajojen wsulkeminen” sinusta muuttaisi?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #145

Matti Karnaattu pohti toimivien maahanuuttoa rajoittavien toteuttamiskelpoisten ratkaisujen puutetta. Rajojen sulkeminen olisi yksi keino, jolla vuoden 2015 tapaista maahanmuuttajatulvaa voisi padota. Jossain vaiheessa Ruotsi ja Tanska tekivät näin. Tuo teko vähensi kai maahantulijoiden määrää merkittävästi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #157

Tuo nyt ei ole mitenkään ilmeisen toimiva ratkaisu kun ovat rajojen sisäpuolella, täällä unionissa.

Tässä pitää huomioida unionimme muut jäsenvaltiot että jos muut ottavat vastaan ja me emme niin miten me hyvitetään se?

Tässä on kuitenkin kyse yhteistyöpelistä.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #162

Tuloksia on käsittääkseni saatu sekä ulko- etä sisärajoilla.

> Tässä pitää huomioida unionimme muut jäsenvaltiot että jos muut ottavat vastaan ja me emme niin miten me hyvitetään se?

Miksi pitäisi hyvittää? Ota huomioon, että unionin säännöt sanovat, että jokainen maa vastaa itse omasta pakolaispolitiikastaan. Taakanjakoajatukset ovat vasta ehdotuksen asteella (ja yhden erillisen kertaluontoisen sopmuksen). Puhut kai enemmän mahdollisesta tulevaisuudesta ja toivesitasi kuin nykykäytännöistä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #169

"Miksi pitäisi hyvittää?"

Yhteistyöpeli.

"Taakanjakoajatukset ovat vasta ehdotuksen asteella (ja yhden erillisen kertaluontoisen sopmuksen)."

Nähdäkseni päättäjät yllätettiin tässä kriisissä housut kintuissa että oiottu yhteisymmärryksessä eikä oikein ole ollut aikaa pyöriä vuoden verran palavereissä.

Se että ei ole sopimuksella velvoitetta ei tarkoita sitä, että meidän pitäisin väkisin kusta toisten muroihin ja pyrkiä tekemään kaikessa mahdollisimman vähän. Yhteistyöpelissä ennemminkin kannattaa toimia myös toisia hyödyttäen mutta ei niin, että tekisi enemmän kuin muut. Silloin häviää.

Vähän niinkuin koulun ryhmätyö mistä haluaisi hyvän arvosanan. Ei niin että itse tekee kaiken kun muut laiskottelee vaan yhdessä. Eikä myöskään pyri siihen että itse ei tee mitään kun muut tekee lähes kaiken. Ei ole sitten kohta kukaan kaveri.

Suomi ei tarvitse sopimusta siihen että tukee unionsa jäseniä vaikeassa paikassa yhteisen edun vuoksi. Suomen etu on se unionin yhtenäisyys kun tässä on kuitenkin sodan riski noussut ja siinä kohtaa kun kakka lentää ropeliin, me ei todellakaan haluta jäädä yksin, ilman kavereita.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #177

> Yhteistyöpeli.

Ok, vapaaehtoisesti voi hyvitellä, jos joku haluaa. Noin voi tehdä vaikkapa yhteityöpelin nimissä. Mutta perusperiaate on siis edelleen se, että kukin päättää itse, eikä muita tarvitse hyvitellä.

> Suomi ei tarvitse sopimusta siihen että tukee unionsa jäseniä vaikeassa paikassa yhteisen edun vuoksi.

On makuasia, onko maahanmuuton kasvattaminen toisten tai itsen auttamista. Esimerkiksi perussuomalaiset lienevät sitä mieltä, että kyse on itsen ja toisten kiusaamisesta. Samoin Itä-Euroopan maat nähnevät asian näin.

> Suomen etu on se unionin yhtenäisyys ...

Tunnetusti nykyinen hallitsematon ja EU:n ajama pakolaispolitiikka ovat aiheuttaneet unioniin melkoisia railoja. Kun yhdelle kumrtaa, pyllistää kai toiselle. Ehkä Suomen politiikka on kumartaa unionin vahvimmille sotilsmahdeille :-). Puolustuksenmme kannalta tuo ei kuitenkaan liene mikään varmaa puolustuskykyä tuova asia, vaan vain mahdollista ystävällisyysmielisyyttä kalasteleva asia.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #179

"Tunnetusti nykyinen hallitsematon ja EU:n ajama pakolaispolitiikka ovat aiheuttaneet unioniin melkoisia railoja. Kun yhdelle kumrtaa, pyllistää kai toiselle."

En nyt tiedä tarpeeksi tuosta että voisin sanoa, että EU jotenkin haluaisi ajaa huonoa pakolaispolitiikkaa vaan onko kyse siitä, että on kusinen tilanne.

Tuo railojen aiheuttaminen ja pakolaiskriisi voi myös olla järjestetty juttu.

Sillai jännästi alkoi Venäjän röllit vaikuttaa siellä ja täällä eri puolilla eurooppaa, ja lähti sitten testailemaan aseitaan estäen aika tehokkaasti sinnepäin menevän pakolaisvirran. Yksi tavoite varmaan ihan vaan se epävakaus siellä lähi-idän suunnalla että öljyn hinta nousisi.

Unionissa sitten repeilee mikä on tietenkin idän suurvallan intresseissä. Hajoita & hallitse strategialta tuntuu.

Silleen toivon että euroopassa jengi pitäisi pään kylmänä ja öyhöttäisi vähemmän ja kiinnittäisi enemmän huomiota siihen kun USA vetäytyy kuoreensa ja Kiina ja Venäjä varustautuvat sotaan. Pitäisiköhän täälläkin?

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #181

> En nyt tiedä tarpeeksi tuosta että voisin sanoa, että EU jotenkin haluaisi ajaa huonoa pakolaispolitiikkaa vaan onko kyse siitä, että on kusinen tilanne.

On selvä, että osa EU-maiden kansalaisista ja poliitikoista haluaa lisää maahanmuuttajia, ja osa ei. Varsinaiset pakolaiskysymykset jäävät kai tämän maahanmuuttokysymyksen varjoon (koska vain pienehkö osa muuttajista täyttää perinteiset pakolaisen kriteerit täysin). Joku haluaa taakanjakoa ja jatkuvaa siirtolaisuutta, joku sitä, että pysyisivät lähtömaissaan tai ensimmäisessä turvallisessa maassa (ehkä myöhemmin kiintiöpakolaisina liikkuen).

> Sillai jännästi alkoi Venäjän röllit vaikuttaa ...

En usko että Venäjällä olisi ollut kovin paljon vaikutusta siihen, miten pakolaisvirrat käyttäytyivät Euroopassa. Se on kyllä mahdollista, että Venäjä on yrittänyt vaikuttaa tilanteeseen, ja jossain toimissaan vähän onnistunutkin.

> Hajoita & hallitse strategialta tuntuu.

Jos Venäjä vaikuttaa jotenkin, tuo on yksi hyvin mahdollinen tyyli.

> Silleen toivon että euroopassa jengi pitäisi pään kylmänä ja öyhöttäisi vähemmän ja kiinnittäisi enemmän huomiota siihen kun USA vetäytyy kuoreensa ja Kiina ja Venäjä varustautuvat sotaan.

Minun Eurooppani on rikas kulttuurien Eurooppa. Tämä ei tarkoita kuoreen vetäytymistä, eikä sotilasoperaatioita, eikä myöskään keskitettyä päätöksentekoa tai taloudellista liittoutumista muita vastaan, Perinteisen kulttuurin, tieteen ja talouden rikkauden ja vapauden tulisi riittää. Parempi toimia hyvänä mallina itselle ja muille kuin öykkärinä muiden öykkäreiden joukossa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #157

Katsotaanpa miten tuo toimii. Ruotsiin tulee 25 000 hakijaa vuodessa ja meille 5 000. Eikös tänne asti tulevilla pitäisi ihan määritelmällisesti olla joko jonkun EU-maan viisumi, tai sitten ovat hakeneet jo turvapaikkaa Tanskassa tai Ruotsissa? Eiväthän he muuten pääse rajalta eteenpäin.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #166

Pakolaisten pitäisi kai anoa turvapaikkaa ensimmäisestä turvallisesta maasta (EU-maa tai muu maa). Schengen-alueella pääsee liikkumaan kuitenkin aika vapaasti. Ja muutkin maat ovat lipsuneet normaaleista käytännöistä rajoillaan. Näissä kaikissa tilanteissa sulut rajoilla voivat olla yksi lääke ongelmaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #174

Mistä päättelit että pitäisi anoa turvapaikkaa tietystä maasta. Päin vastoin, turvapaikkaa saa anoa mistä tahansa jäsenmaasta.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #187

Molemmat kai pätevät. Jos hakee turvapaikkaa vasta monen turvallisen maan läpi kuljettuaan, voi syntyä epäilys siitä, että tavoittelee jotain muutakin kuin hengen säilymistä. Vapaata asunimaan valintaoikeutta pakolaisilla tai maailman kansalaisilla ei vielä ole. Dublin-sopimuskin sanoo asiasta jotain.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #190

Juuri Dublin-sopimuksen perusteella asiasta huomautin, kun käsityksesi oli virheellinen. Eivät molemmat päde. Joko pitää anoa tietystä maasta, tai sitten ei. Oikea vastaus on ei.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #193

En tiedä missä tuo ajatus turvapakan anomisesta ensimmäisestä turvallisesta maasta on todettu. Nuo eri mahdollisuudet voivat toimia rinnakkainkin. Se missä on turvallista on aina tulkintakysymys. Kyse ei ole laista, jossa annettaisiin kyllä tai ei -tuomio, ja turvapaikka ratkeaisi sen mukaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #195

Kyllä se Dublin-asetus on osa Suomen lainsäädäntöä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #123

Ei rajojen sulkeminen ratkaise mitään vaan on vain yritys pitää ratkaisua odottavat ongelmat ulkopuolella. Siellä ne lymyäisivät ja vain odottaisivat koska pääsevät viattomien kimppuun tänne turvattuun lintukotoomme.

Persuleilta ei ole tullut yhtäkään ehdotusta oikeisiin juurisyihin pureutuviin ongelmiin. Sehän olisi jo populismin idean vastaistakin sillä tarkoitushan on vaahdota tunteita nostattavasti älämölöä oireista eikä ongelmista.

En siis jatkossakaan odota persuleiden tai sinelmien esittävän ensimmäistäkään ratkaisua mihinkään ongelmaan.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #184

> Ei rajojen sulkeminen ratkaise mitään vaan on vain yritys pitää ratkaisua odottavat ongelmat ulkopuolella.

Sekä ratkaisee (osittain), ja pitää ongelmat poissa (osittain).

> Persuleilta ei ole tullut yhtäkään ehdotusta oikeisiin juurisyihin pureutuviin ongelmiin.

En muista heidän kaikkia kannanottojaan, mutta ovat tainneet puhua lähellä lähtömaita auttamisesta. Varsinaiset juurisyyt ovat vähän vaikeampi pala, ainakin aidon pakolaisuuden osalta, sillä sotien ja luonnonkatastrofien estäminen on vaikea tehtävä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #188

Sotien estäminen ei ole ollenkaan vaikeaa. Ainakin näiden jotka ovat aiheuttaneet viimevuosien pakolaisongelmat. Lopetetaan vain ylikansallisten yritysten mahdollisuudet masinoida imperialistisia sotia niin ne loppuvat. Sen luulisi olevan äärimmäisen helppoa sillä onhan meillä tämä länsimainen vallanmainio demokratia täällä läntisessä arvoyhteisössä.
(Tuoteseloste: Edellinen sisälsi törkeätä törkeämpää ironiaa raskauttavien asianhaarojen vallitessa eli punaviheriäisestä suvakkikuplasta esitettynä)

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

Oulu/persut/usari,,ei jaksa enää,puolesta eikä vastaan,maailma vois nytkähtää eteenpäin ja voitais katsoa eteenpäin välillä,joka suunnasta !

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Maasta karkottamisen perusteita:
2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;
3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle;

Lähes kaikista seksuaalirikoksista maksimirangaistus on vähintään yksi vuosi vankeutta, joten nykyinenkään seksuaalirikosten tekijöiden karkottaminen ei ole vaikeaa.

Kansalaisuuden saamiseen taas vaaditaan nuhteettomuus. Kansalaisuuden poistaminen taas ihan periaatteellisella tasolla lienee vaikeaa muuta kuin siinä tapauksessa, että henkilöllä on myös toinen kansalaisuus. Viranomainen ei kai voi lakia rikkomatta tehdä kansalaisuuden omaavasta henkilöstä kansalaisuudetonta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Sotatoimiin osallistuminen olisi semmoinen että se voisi toimia automaattina turvapaikan eväämiselle.

Käyttäjän JarmoAhonen1 kuva
Jarmo Ahonen

Tässä nyt mentäisiin aika jännittäville linjoille.

Aikoinaan Suomessa oli tapana, että sotilaskarkurit tuomittiin kuolemaan. Osa heistä oli osallistunut sotilastoimiin ja osa ei. Taisi toisen maailmansodan pitkittyessä olla suurin osa ainakin jollain tavoin osallistunut sotatoimiin. Tämä kuolemantuomion tapa taitaa löytyä aika monen maan lainsäädännöstä sotatilan aikana yhäti.

Ajatellaan, että sotilaskarkuri, tai jopa rintamakarkuri, maasta X tulee meille Suomeen anomaan turvapaikkaa. Hän on sotilaskarkuri, joka on siis syyllistynyt oman maansa lainsäädännön perusteella erittäin vakavaan rikokseen. Hieman aikaisemmin hän on osallistunut sotilasoperaatioihin paria niskuroivaa vähemmistökansallisuutta vastaan.

Kirjoittamasi mukaan häneltä voitaisiin automaattisesti evätä turvapaikka. Tämä siitä huolimatta, että kotimaassaan hänet teloitettaisiin.

Melkoinen moraalinen ongelma.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #101

Kieltämättä tuossa on ongelmaa kun ei ole mitenkään tavatonta jossain paikoissa rekrytä armeijaan väkeä niin, että "tapetaan sun perhe jos et liity". Ja sitten vähän pakotetaan mukaan johonkin etnisiin puhdistuksiin.

Hankalaa.

Periaatteessa täysipäisten pitäisi ottaa kontrolli omaan maahansa mutta ei niin yksinkertaista. Käytännössä kun kakka lentää ropeliin niin miehiä kuolee.

Ihmiskunta ei oikein ole onnistunut ratkaisemaan tätä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #103

Perheen tappamisella uhkaaminen lienee henkilöön kohdistuvaa vainoa ja sellaisenaan peruste kansainväliselle suojelulle.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #101

Häneltä tulisi evätä turvapaikka, koska henkilöön kohdistuvaa vainoa ei ole näytetty toteen. Rikosseuraamus nimenomaisesti ei ole sellainen.

Käyttäjän JarmoAhonen1 kuva
Jarmo Ahonen Vastaus kommenttiin #104

Ah, tämäpä mielenkiintoista. Tämä vastaukseni koskee myös Karnaattun kommenttia.

Monissa maissa, kuten myös Suomessa, on voimassa yleinen asevelvollisuus. Armeijaan liittyminen on pakollista ja sotatoimiin osallistuminen on pakollista. Jos et suostu, niin olet sotilaskarkuri. Ei siinä mitään sukulaisten kohtalolla uhkaamista tarvita. Asevelvollisuus on asevelvollisuus ja kansalaisvelvollisuus on kansalaisvelvollisuus. Myös meillä Suomessa sotilaskarkurit tosiaan aikoinaan teloitettiin. Taitaisi sotatilan aikana lainsäädäntö jälleen kiristyä tämän asian tiimoilta.

Mikäli joku pakenee maasta koska ei halua suorittaa asevelvollisuuttaan (kansalaisvelvollisuuttaan), niin hän tosiaankin on sotilaskarkuri. Vaikka pakenemisen syynä olisi se, että puolustussotaan osallistuminen saattaa olla hengelle hupaa.

Nyt rikosseuraamuksen näkökulmasta hänelle ei siis pitäisi antaa turvapaikkaa vaikka kuolemantuomio uhkaisi?

Tämäkin kysymys on arvo- ja kulttuurikysymys. Jos olemme sitä mieltä, että maan A asevelvollisuutta pakenevalle on syytä antaa turvapaikka, niin meillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa sen kanssa, että meidän omat asevelvollisemme pakenevat ulkomaille ja anovat turvapaikkaa kun kriisitilanne uhkaa.

Ei ihan helppoja kysymyksiä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #109

Aivan, kaksisuuntainen tie. Kuten varmaan huomasit, oli arvioni diametraalisen vastakkainen sinun ja Kaarnatun esittämissä skenarioissa. Oletan että ymmärrät selittämättäkin miksi. Jos et, niin voin toki kaivaa perustelun ulkomaalaislaista.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

"Sotatoimiin osallistuminen olisi semmoinen että se voisi toimia automaattina turvapaikan eväämiselle"

Sotatoimiin voi ottaa osaa myös laillisesti. Esimerkiksi II maailmansodan aikoihin suurin osa tietyn ikäluokan miehistä oli osallistunut sotatoimiin. Merkittävää on että onko toiminut Geneven sopimuksen tarkoittamana laillisena taistelijana vai laittomana taistelijana. Osallistuminen laillisena taistelijana sotatoimiin on täysin hyväksyttyä ja laillista toimintaa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Jotenkin pidän automaatteja aina ongelmallisina. (Sota)rikosten osalta ulkomaalaislain 87 pykälä antaa aika pitkälle työkalut tuohon.

Käyttäjän PekkaSiikala11 kuva
Pekka Siikala

Kyllä seksuaalirikollisuudella saattaa olla kulttuurisidonnaisuus, mutta usein se myös on hyvin kansainvälistä:

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/krp-epailee-su...

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Mikähän Saaran kirjoituksessa housunpunttiväkeä niin ahdistaa ?

Liian pueni housuntasku vai aivojen käyttömäärä ?

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Mikähän Saaran kirjoituksessa housunpunttiväkeä niin ahdistaa ?

Liian pieni housuntasku vai aivojen käyttömäärä ?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset