Ihmismielen ihmettelyä Luonne on ihmisen kohtalo. (Herakleitos)

Sananvapauden rajoittaminen ja sen seuraukset

Sananvapaus on tulkinnanvarainen käsite.

Mistä sananvapaudesta on kyse?

Sananvapauteen kuuluu vitsailu, pilan tekeminen, provosoiminen, agitoiminen, kritisointi ja arvostelu. Sananvapauden piiriin kuuluvat mielipiteet voivat järkyttää joitakin, ja niitä voidaan pitää häiritsevinä ja epämiellyttävinä. Mutta sananvapaudessa on kyse juuri ihmisen oikeudesta sanoa epämiellyttäviäkin asioita, ilman rangaistuksen pelkoa. Tietenkin sanomisillamme on aina luonnollisia seuraamuksia, osa ihmisistä ei välttämättä enää pidä meistä, mutta tämä on riski, jonka otamme. Kannamme aina seuraamukset omista teoistamme ja sanomisistamme. Sananvapauteen kuuluu juuri se, että henkilö kantaa vastuun puheistaan ja kirjoituksistaan.

Sananvapaus on tärkeää, koska siinä ei ainoastaan ole kyse henkilön vapaudesta ilmaista mielipiteitään, vaan myös henkilön oikeudesta ja tarpeesta purkaa tunteitaan. Sananvapaus edistää yksilön hyvinvointia. Ajattelu, ajatus ja mielipiteiden vaihto vapaalla tavalla ovat välttämätön edellytys. Sananvapaus on yksi demokratian peruslähtökohdista ja yhteiskuntarauhaa ylläpitävä elementti.

Sananvapaudessa ilmenevät ongelmat

Määrittäminen

Sananvapaus määritellään Suomen perustuslaissa henkilön perusoikeutena, johon sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä (Suomen hallitusmuoto, 2. luku, 12 §).

Sananvapautta voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa rajoittaa, esimerkiksi sananvapauden turvin ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Lisäksi rikoslaissa rangaistaviksi teoiksi on määritelty kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Sananvapauden rajoitusten tulee olla joka kerta laintasoisia, eli pelkällä viranomaisen määräyksellä sananvapautta ei voi estää. Ja sananvapauden “ydinalueeseen” ei saa koskaan puuttua (ydinalueessa puhuminen on sallittua, lainsäädäntöä ja viranomaisia saa arvostella, tutkimustulokset julkaistaan ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kuten sosiaaliturvasta, maahanmuutosta ja rikollisuudesta voidaan vapaasti keskustella).

Sananvapauden määritelmä ei kuitenkaan ole riittävän kattava, etteikö väärinymmärryksiä syntyisi. Ilmaisut ovat osin epämääräisiä, esimerkiksi ilmaisu “kiihottaminen kansanryhmää vastaan“, ei ainoastaan ole vaikeaselkoinen, vaan se on myös vaikeasti toteen näytettävä teko. Loppupelissä tuomioistuin määrittelee pykälää tuomarin oman arvomaailman pohjalta. Rajan määrittely on siis jonkin verran tulkinnanvarainen.

Tulkinta

Sananvapaus on osittain myös tulkintakysymys. Ihmiset näkevät saman asian eri tavalla, tulkitsevat sitä eri tavoin ja faktatkin ymmärretään eri tavoin. Ihmisten vaihteleviin tulkintoihin vaikuttaa niin kulttuuritausta, arvopohja, ikä kuin sukupuolikin. Alla on mainittu muutamia erilaisia tulkintatapoja.

  • Selektiivinen (valikoiva) havainto. Ihmisen aivot eivät pysty käsittelemään kaikkia ärsykkeitä yhtä aikaa ja tämän vuoksi henkilö valitsee kiinnostuksen kohteeksi vain tiettyjä näkökulmia. Näkökulmien valintaan vaikuttavat henkilön oma motivaatio, kokemukset, odotukset, asenteet, ennakkoluulot ja stereotypiat. Selektiivinen havainto johtaa havaintojen vääristymiseen.
  • Illuusio puolueellisuuden ymmärtämisestä. Henkilöt yliarvioivat oman ymmärtämisensä kiistanalaisissa ja kontroversiaalisissa kysymyksissä.
  • Sokea piste -teoria. Henkilö tarkastelee vastapuolen argumentteja ennakkoasenteellisesti eikä lainkaan kyseenalaista omaa kantaansa.
  • Myside bias. Henkilökohtainen puolueellisuus. Henkilö kerää omia argumentteja vahvistavaa todistusaineistoa ja arvio niitä positiivisesti. 
  • Valaistuminen (enlightening). Henkilö uskoo valaistuneensa, mutta pitää vastustajan samanlaista “valaistumista” puolueellisena ja asenteellisena.
  • Naiivi realismi. Henkilö katsoo, että hän havaitsee asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat, mutta vastustaja ei.
  • Motivoitunut skeptismi.  Henkilö tulkitsee vastapuolen argumentteja asenteellisesti ja epäilevasti, vaikka tietojen oikeellisuus olisi virallisesti todistettu.

 

Yllä mainitut selektiivinen havainto ja myside bias yhdessä naiivin realismin, valaistumisen, sokea piste-teorian ja motivoituneen skeptismin kanssa tarjoavat monisyisen selityksen siitä, miksi vastakkaiset puolet eivät yksinkertaisesti pysty näkemään toistensa väitteiden pätevyyttä. Tutkimuksissa on havaittu, että sekä asian puolustajat että vastustajat, eivät ainoastaan tulkinneet samaa tilannetta eri tavalla, vaan he todella näkivät eri asioita. Tämä on yksi selittävä tekijä miksi asiat ja ilmiöt ajautuvat vastakkainasetteluun eli aiheuttavat niin sanotun polaarisen jännitteen. Sananvapautta tuomioistuimessa pohditaan tapauskohtaisesti, yleisenä tulkinnan lähtökohtana on ns. perusoikeusmyönteinen tulkinta. Tulee muistaa, että tulkinta on aina jonkun näkemys. Henkilöt tulkitsevat asioita eri tavalla. Jos henkilö käyttää yllä mainittuja tulkintatapoja osoittaa hän käsityksen puutetta omasta osaamisestaan ja pätevyydestään.

Vihapuhe ja rajanveto

Suomen lainsäädännössä vihapuhetta vastaa etupäässä rikoslain 11 luvun 10§:n kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Lisäksi syyllistyminen kunnianloukkaukseen ja laiton uhkaus on rangaistavaa vihapuhetta. Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan vihapuhe on ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen.

Vihapuhe on viharikos. On todettu, että osa viharikoksista ovat opportunistisia, joissa olosuhteet määräävät jonkin verran tekoa. Kriminologiassa on mainittu teoria nimeltään “rikkoutunut ikkuna”, jossa tutkijat halusivat selvittää, miksi rikollisuuden määrä on huomattavasti alhaisempi joillakin esikaupungin alueilla kuin toisilla, vaikka taloudelliset ja demografiset piirteet olivat samankaltaisia. Tutkijat suorittivat kokeilun Etelä-Bronxissa (New York), jossa kallis ja ehjä auto pysäköitiin ja jätettiin kadun varrelle pitkäksi aikaa seisomaan. Auto säilyi ehjänä, mutta heti kun tutkijat rikkoivat autosta pienen sivuikkunan, niin muutaman tunnin sisällä auto oli käännetty ylösalaisin ja tuhottu täysin. Tämä teorian pohjalta on perusteltua, että valtion tulee toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä vähentääkseen vihapuhetta. Kun lain ja järjestyksen ylläpitämistä laiminlyödään, niin ei pelkästään rikollismahdollisuudet kasva, vaan koko yhteiskunta muuttuu heikommaksi, pelottavammaksi ja välinpitämättömäksi.

Vihapuheella on myös vaikutuksia yksilöön. Vihapuheen kohteena oleminen aiheuttaa henkilölle sekä fyysisiä, että psyykkisiä haittoja. Yksilötasolla on havaittu tihentynyttä hengitystä, päänsärkyä, kohonnutta verenpainetta, huimausta ja nopeaa sydämensykettä. Joidenkin tiedemiesten mukaan afrikkalaisamerikkalaisten korkea verenpaine saattaa mahdollisesti liittyä tukahdettuun vihaan geneettisten tekijöiden lisäksi. Vihapuheen psykologisia haittoja ovat muun muassa pelot, painajaiset ja sosiaalinen syrjäytyminen. Vihapuhe vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin lapsiin ja nuoriin, mutta tietenkin sillä on vaikutuksia koko yhteiskuntaan, koska suvaitsemattomuus estää tasapuolisen ja asiallisen keskustelun. 

Vihapuhetta ei kuitenkaan tule sekoittaa vihaisen puheen kanssa, valitettavasti vaan rajanveto vihaisen puheen ja vihapuheen välillä on vaikea tehdä. Vihapuhetta ei ole helppo määritellä, koska mitään suoranaista, yleisesti tunnustettua määritelmää ei ole olemassa ja tämä tekee rajanvetämisen näiden kahden puheen välillä häilyväksi. Kärjistetysti voidaan todeta, että vihapuheen tulkinta on “kuulijan korvassa”. Sananvapautta säädellään poliittisesti, valtasuhteet vaikuttavat siihen kuka saa äänensä kuuluviin ja kuka ei. Mutta toisin kuin vihapuhe niin, vihainen puhe voi olla meille myös hyödyllistä, se muun muassa varoittaa meitä siitä, että jokin on väärässä, joko poliittisessa elimessä, tai puhujassa itsessään. Se saattaa myös viitata siihen, että muutosta tarvitaan, ja se voi esiin tuoda uusia mahdollisuuksia.

Koska vihapuhe on osin tulkinnanvarainen, ja koska tulkitsemme asioita eri tavalla (ks. yllä), niin kuka voi määritellä mikä on vihapuhetta ja mikä on vihaista puhetta eli sallittua kritiikkiä? Missä menee sananvapauden rajoittamisen raja? On aika mahdotonta sallia jotain tiettyä puhetta ja samalla kieltää jotakin toista.

Kehityspsykologi Helen L. Carr ei löydä sananvapaudelle vaihtoehtoja, koska hänen mukaansa kaikille kiistanalaisille aiheille löytyy huomattava joukko ihmisiä, jotka pitävät niitä vihamielisinä, epämiellyttävinä ja syrjivinä ja jos määrittelemme jotkut puheen aiheet vihapuheiksi, niin samaan aikaan meidän tulisi poistaa kaikki kiistanalaiset aiheet, koska suvaitsemattomuutta löytyy poliittisesti aina molemmilta puolilta. Esimerkiksi USA:ssa, jos keskustellaan aiheesta kuten esimerkiksi “black lives matter“ löytyy aina joku, joka kokee keskustelun vastenmielisenä, hyökkäävänä ja jopa inhottavalta, ja vastaavanlaisesti sama ilmiö on havaittavissa jos keskustellaan aiheesta “blue lives matter“. Myös ihmiskehityksen professori Williams on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa se, että henkilö tuntee epämukavuutta tai ahdistusta kuullessaan tiettyjä asioita, ei riitä oikeudelliseksi syyksi kieltää sananvapautta.

Sananvapaudessa on kyse juuri ihmisen oikeudesta sanoa epämiellyttäviäkin asioita. Sananvapauden kollektiivinen luonne liittyy juuri yksilöiden ideoihin ja tiedon vaihtoon, jotta voimme rakentaa parempia ideoita ja etsiä totuutta. Yleensä vain yhtä totuutta ei ole, ja sen takia argumenttien perustelut ovat parasta, jotta saamme mahdollisuuden kumota ne, silläkin uhalla, että vasta-argumenttimme olisi väärä tai se sisältäisi vain osan totuudesta, koska ainoastaan mielipiteiden törmäyksellä, voimme löytää totuuden. Mutta emme voi saavuttaa totuutta, jos tietoja poistetaan tai vapaa keskustelu evätään. Vapaa keskustelu ja argumentointi auttaa meitä tekemään parempia päätelmiä. Kiistanalainen puhe ja vihainen puhe eivät ole vihapuhetta, eikä niitä sellaisina tulisi nähdä. Sananvapauden määrittäminen vihapuheeksi on yksi keino tehdä tietyistä ajatuksista lainvastaisia, jotta ne eivät häiritsisi poliittisia tavoitteita.

“Totuus, on uusi vihapuhe. Epärehellisyyden aikana, totuuden kertomisesta tulee vallankumouksellinen teko.“ - Orwell

Sananvapauden rajoittaminen ja sen seuraukset

Sananvapaus kielletään usein sensuurin kautta. Useimmiten sensuurin lähtökohtana on suojata henkilöitä, yleensä lapsia, olemasta alttiina sanoille, ideoille ja kuville, jotka ovat tarkoitettu aikuisille. Tämä on tavallisesti hyväksyttävää. Mutta jossain vaiheessa sananvapauden suhteen tapahtui käänne ja ajan henki on nyt sellainen, että uskotaan, että kaikkein tuhoisin asia, mitä ihmisille voi tapahtua, on se, että joku sanoisi jotain, joka voisi loukata heitä.

Erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana sananvapauden kunnioittaminen ja suojaaminen on vähentynyt maailmalaajuisesti Eurooppa mukaan lukien. Hälyttäviä trendejä on siis nähtävissä eri puolilla Eurooppaa. Jopa Tanska ja Englanti –historialliset sananvapauden puolesta puhujat, ovat valinneet “sosiaalisen harmonian” sananvapauden yli. Itse asiassa kaikilla Euroopan jäsenvaltiolla (myös Islannilla ja  Norjalla) on havaittu vuonna 2016 Reports Without Bordersin lehdistönvapausindeksin mukaan, heikompaa alhaisempaa lehdistönvapautta verrattuna vuoteen 2013. Joissakin tapauksissa on tapahtunut huomattavaa taaksepäin menemistä, esimerkiksi Saksassa pisteet nousivat 10,24 %:sta 14,8 %:iin (mitä vähemmän pisteitä, sen enemmän lehdistönvapautta kunnioitetaan). Englannissa vastaavat luvut olivat 16, 89%:sta 21,7%:iin ja Puola oli pahimpia tapauksia 13,11 %:sta 23.89 %:iin.

Sananvapautta Euroopassa ei myöskään lisää jokin aika sitten allekirjoitettu “käytännesääntö” (COC) Euroopan komission ja Facebookin, Microsoftin, Twitterin ja YouTuben välillä.  Yhteenvetokäytännön mukaan nämä tekniset jättiläiset ovat sopineet "tarkistavansa enemmistön pätevistä ilmoituksista, jotka koskevat laittoman vihamielisen puheen poistamista alle 24 tunnissa ja poistaa tai estää pääsyn tällaiseen sisältöön tarvittaessa". Mikä sitten tällainen "laiton vihamielinen puhe" on, ei ole aivan selvä. Sillä viitataan puitepäätökseen ja kansallisiin lakeihin. Kuitenkin puitepäätöksen määritelmä siitä, mikä on "yllyttäminen vihaan", ei ole kovin selkeä, ja kansalliset vihanpuheen lait vaihtelevat suuresti.

Sananvapauden rajoittaminen johtaa salakavalasti myös muiden oikeuksiemme hallitsemiseen. Alla on mainittu muutamia sananvapauden rajoittamisesta aiheutuvia seurauksia.

Psykologinen reaktanssi

Useissa empiirisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että rajoittamisesta koituu tunneperäisiä seurauksia. Psykologisessa reaktansissa on kyse henkilön emotionaalisesta kapinasta, jossa henkilö valitsee jotain päinvastaista kuin mitä häneltä odotetaan tai pyydetään. Tässä ei niinkään ole kyse erimielisyydestä, vaan henkilön keinosta säilyttää vapaus ja itsenäisyys. Tätä reaktanssia (käänteistä psykologiaa) tapahtuu usein lasten ja nuorten parissa, mutta on myös havaittu monilla aikuisilla. Reaktanssikokemuksen aikana henkilöillä on taipumusta olla vihamielinen ja heillä on aggressiivisia tunteita enemmänkin uhkaavan viestin lähteeseen, kuin itse sanomaan.

On havaittu kolmenlaista reaktanssikäyttäytymistä: 1) Suoraa, “kielletty hedelmä maistuu makeammalta”. Henkilö kokee, että hänen vapautta uhataan, jonkin kieltämisen kautta ja tämä motivoi henkilöä tekemään jotain täysin päinvastaista. 2) Epäsuoraa, “Valkoinen karhu”. Psykologi Wegner teki tutkimuksen ihmisille, jossa kerrottiin, että valkoista karhua ei saa ajatella. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ensimmäisen 5 minuutin aikana he eivät kyenneet olla ajattelemasta valkoista karhua, ja 5 minuutin jälkeenkin he ajattelivat sitä kaksi kertaa enemmän kuin verrokkiryhmä. Meidän mielellä on taipumus palata esimerkiksi ajatukseen, jota ei saisi ajatella. 3) Uteliaisuus, subjektiivinen reaktanssi. Kokeilut ovat osoittaneet, että ihmiset katsovat tai tekevät jotain todennäköisemmin, jos niissä on varoituslappu, esimerkiksi kirjat, jotka ovat “kiellettyjä” ovat enemmän suosittuja kuin ei kielletyt. Joissakin tapauksissa henkilö voi noudattaa kieltoa, mutta kehittää voimakkaan hylkimisreaktion sitä kohtaa kuka sen määräsi.

Sananvapauden rajoittamisessa rajoitetaan henkilön itsenäisyyttä ja vapautta sanoa tiettyjä asioita. Tästä väistämättä seuraa tunneperäisiä seuraamuksia, emotionaalista kapinaa. Reaktanssikokemuksen aikana henkilöillä on ollut taipumusta olla aggressiivisia kielletyn viestin lähteeseen, enemmän kuin itse sanomaan sekä jatkuvat rajoitukset keräävät turhautumia ja patoutuneita vihan tunteita. Lisäksi on havaittu, että jos henkilön perusvapauksia uhataan, niin yhteiskunnallisella vaikutusalueella saavutetaan huonompia tuloksia. Yksi kuuluisimmista esimerkeistä lienee kieltolaki, vaikka se esti alkoholin jakelun, niin kuitenkin monet retrospektiiviset tutkimukset osoittavat, että kieltäminen johti alkoholin kulutuksen kasvuun ja lisääntyneeseen rikollisuuteen. Rajoittaminen johtaa usein vastarintaan.

Lisää ennakkoluuloja

Ennakkoluulot ovat enemmän tai vähemmän opittuja. Ihmisillä on tapana etsiä todisteita, jotka tukevat heidän omia mielipiteitään ja ennakkoluulojaan ja jättävät huomioimatta todisteet, jotka ovat ristiriidassa heidän mielipiteidensä kanssa (ks. yllä sokea piste-teoria, myside bias, motivoitunut skeptismi, naiivi realismi). Jos sananvapautta rajoitetaan, jäävät ulkopuolelle tietyt mielipiteet ja henkilöt eivät pääse peilaamaan omia mielipiteitään avoimesti. Eriävien mielipiteiden esittäminen on hedelmällistä ja todella tärkeää. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ennakkoluuloja ei vältetä sananvapautta rajoittamalla, vaan henkilöitä tulisi opettaa arvostamaan muita näkökulmia, lisäksi monipuolinen tiedon hankkiminen ja myönteiset ryhmien väliset kontaktit vähentävät ennakkoluuloja.

Lisää ääri-ilmiöitä, radikalisoitumista ja vastakkainasettelua

Rajoitettu sananvapaus voi johtaa sortamiseen, ihmisoikeusrikkomuksiin ja muihin vakaviin seuraamuksiin ja kysymyksiin. Sosiaalinen media on kunnostautunut bannaamisessa, viestejä poistetaan ja samalla bannataan niiden kirjoittajat. Brookingin tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että bannaus ja tilien poistaminen, ei ainoastaan lisää, vaan kiihottaa radikalisoitumiselle, siis erityisesti niiden kohdalla, joita ei olla vielä bannattu. Myös Greenwichin yliopiston tutkimuksen tulokset osoittivat, että bannaus aiheutti itse asiassa lisääntynyttä väkivaltaa. Ihmisten ryhmittely vain yhteen tiettyyn suljettuun ryhmään vain vahvistaa heidän ei-toivottua käyttäytymistä ja vahvistaa heidän puolueellisuutta. Tämän takia useiden erilaisten näkökulmien esittäminen puolestaan vähentäisi ääri-ilmiöitä ja vastakkainasettelua.

Heikentää demokratiaa ja lisää taantumista

Sananvapauden rajoittaminen on tyypillistä totalitaarisissa valtioissa. Valtioissa, joissa sananvapautta ei ole tai sitä olennaisesti rajoitetaan, on usein mahdotonta erottaa huonoja ideoita hyvistä, koska tarjolla ei ole kuin niin sanottu se “oikeaksi katsottu” tieto. Sananvapaus on edellytys tehokkaalle demokraattiselle osallistumiselle. Yhteiskunta tarvitsee avointa viestintää muuttumiseen ja kasvuun, ja jos ihmiset eivät voi puhua tai eivät uskalla puhua, jakaa ajatuksia ja mielipiteitä, vaikuttaa se väistämättä yksilön yksittäiseen autonomiaan ja vapauteen, mikä muodostaa vakavan esteen yksilön henkilökohtaiselle kehitykselle. Ihmisistä tulee vähemmän tuottavia, he taantuvat, eikä tällainen taantunut yhteiskunta enää pysty kilpailemaan muiden maiden kanssa. Sananvapauden rajoittaminen aiheuttaa pitkällä välillä sosiaalisen pysähtymisen ja tyytymättömyyden rajoittajaa kohtaan. Koko yhteiskunta taantuu.

Lisää epätasa-arvoa

Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että on oltava yhtä kriittinen jokaista asiaa kohtaan, olipa kyseessä sitten aatteelliset tai uskonnolliset asiat. Haastaa saa ja pitää. Kenenkään argumentit ja uskomukset eivät ole yhtään sen arvokkaampia tai arvottomampia, ketään ei pidä asettaa eri asemaan. Uskonvapaus liittyy erottamattomasti sananvapauden puolustamiseen. Uskonnossa ei kuitenkaan todellisuudessa ole kysymys uskosta, vaan poliittisesta vallasta. Tämä on hyvä tiedostaa. Vaatimus siitä, että tiettyjä asioita ei voida sanoa, joko uskon kunnioittamisen tai kulttuurien kunnioittamisen takia, on ainoastaan keino tukahduttaa eri mielipiteitä ja eri mieltä olevia. Ja hyväksymällä sen, että tiettyjä asioita ei voida sanoa tai tietyistä asioista ei voida puhua, koska ne mahdollisesti loukkaavat, on selkeästi epätasa-arvoista sananvapauden rajoittamista. Käytännössä on mahdotonta vähentää tai poistaa kiihkoilu yksinkertaisesti kieltämällä se. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi meidän on suojeltava vapaata ilmaisua. Kohdennettua  sananvapautta ei ole olemassa, sananvapaus kuuluu kaikille.

Lopuksi

Sananvapautta rajoitetaan ja säädellään poliittisesti, ja nämä rajoitukset ajavat aina jonkun tarkoitusperiä. Keskusteluja ei käydä tyhjiössä, vaan valtasuhteet vaikuttavat, kuka saa äänensä kuuluviin ja kuka ei. Viime aikoina on näyttänyt siltä, että sananvapauden rajoittamisesta ja vihapuheen määrittämisestä on enemmänkin tullut keino muokata ärsyttäviä poliittisia argumentteja sopimattomiksi, josta on seurannut se, että vain tietyistä asioista saa puhua ja tietyistä ei. Mutta kenellä on oikeus määritellä nämä? Täysin arvovapaata henkilöä ei ole, jokaisella meillä on oma päämäärämme, jota ajamme.

Demokratia voi toimia ainoastaan jos jokainen kansalainen uskoo, että juuri hänen äänensä on tärkeä. Jos ihmiset kokevat, että heillä ei enää tätä oikeutta ole, demokratia kärsii. Sananvapautta rajoittamalla voimme sanoa myös hyvästit vapaalle ajattelulle, innovaatioille ja muutokselle. Argumentin hylkääminen ilman perusteluja ja ilman avointa keskustelua, on epäedullista demokratialle. Myös sellaisten argumenttien hylkääminen, jotka mahdollisesti loukkaavat, on turha rajoittaa, sillä jos lähdemme tälle tielle voimme välittömästi peruuttaa kaiken kommunikoimisen, koska aina löytyy joku joka loukkaantuu. Ja sananvapauden salliminen vain tietylle porukalle, ei ole sananvapautta. Sananvapauden rajoittamisella ei ongelmia ratkota.

Tämän blogin kirjoittaja ottaa täyden vastuun kirjoituksestaan.

(Blogi kirjoitus löytyy myös blogistani: https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/)

Lähteet &liitteet:

Ceci, S.J. & Williams, W.M. (2018). Who Decides What is Acceptable Speech on Campus? Why Restircting Free Speech IS Not the Answer. SageJournals. Haettu: http://journals.sagepub.com/eprint/I6zYjCxgsdtnFbmPm9FI/full

Cornell Chronicle (2018). Psychologists: there is no alternative to free Speech. Haettu: http://news.cornell.edu/stories/2018/05/psychologists-there-no-alternative-free-speech

Foreign Policy (2016). Europe’s freedom of speech fail. Haettu: https://foreignpolicy.com/2016/07/07/europes-freedom-of-speech-fail/

Gelber, K. & McNamara, L.J. (2016). Evidencing the harms of hate speech, 22 (3) Social Identities 324-341. Haettu:  https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3288&context=lhapapers

Herz, M. & Molnar, P. (2012). The Content and Context of Hate Speech. Rethinking Regulation and Responses. Oxford Press.

PsychologyToday (2014). Principle number nine: Freedom of Speech. Haettu: https://www.psychologytoday.com/us/blog/resilience-bullying/201401/principle-number-nine-freedom-speech

Poliisi.fi. Haettu: https://www.poliisi.fi/vihapuhe

Steindl, C. & Jonas, E. & Sittenthaler, S. & Traut-Mattausch, E. & Greenberg, J. (2015). Understanding Psychological Reactance, 223 (4): 205-214. Haettu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675534/

The New York Times (2012). The Harm in free Speech. Haettu: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/06/04/the-harm-in-free-speech/

Tieteen termipankki. Sananvapaus. Haettu: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sananvapaus

Wikipedia. Reactance (psychology). Haettu: https://en.wikipedia.org/wiki/Reactance_(psychology)

Wikipedia. Sananvapaus. Haettu: https://fi.wikipedia.org/wiki/Sananvapaus

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (58 kommenttia)

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Onhan sananvapaus melko tarkkaan määritely oikeus. Tavallinen, vähän koulutettukin ihminen pystyy sen käsittämään ja omaksumaan pienellä fundeeraamisella. Joillekin, en nyt mainitse keille, tulee eteen tilanteita, jolloin sananvapautta on käytetty väärin. Silloin voi joutua rikosoileudellisten toimien kohteeksi. Nimikkeitä voivat olla kiihotus kansanryhmää vastaan (huono nimike), kunnianloukkaus ym.

On melko harvinaista, että ihminen joutuu tuomiolle käytettyään sananvapauttaan väärin. Joko, välinpitämättömyyttään, ymmärtämättömyyttään, rajoja koetellessaan tai tietynlaista mainetta kasvattaessaan.

Olemassa olevaa sananvapautta ei tule missään rakkaudessa lähteä suitsimaan. Tietämättömille ja ymmärtämättömille voi järjestää koulutusta.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Kaikki on suhteellista. Sananvapautta ei ole laissa tyhjentävästi määritelty/ laki on tulkinnanvarainen ja tämä on uhka sananvapaudelle.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Lain jokainen pykälä on enemmän tai vähemmän tulkinnanvarainen.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Tämä mitä nyt sanon on kyllä vähän kryptistä, mutta en keksi mitään tapaa esittää asiaa vähemmän kryptisesti, joten toivon että lukija paneutuu asiaan ja yrittää löytää sen pihvin joka sinne on piilotettu.

Miten voidaan sanoa että sananvapaus, tai vihapuhe ovat asioita jotka eivät ole yksiselitteisiä jos käsitteet eivät ole yksiselitteisiä?

Jos sanojen merkitys ei ole niiden sanojalle täysin selviä, ei sanoja voi myöskään väittää etteivät määritelmät olisi selviä.

Jos sanalle annetaan selkeä määritelmä jossain, vaikkapa wikipediassa tai jossain muualla, niin kuka voi väittää että määritelmä olisi sinäänsä väärä.

Ei määritelmä voi määritelmänä olla sinänsä väärä, se voi olla huono määritelmä, tai ristiriitainen määritelmä ja jokainen voi tehdä sanasta oman määritelmänsä joka on yhtä pätevä kuin se määritelmä jonka hän kiisti.

Määritelmiä on paljon juuri siksi ettei yksikään määritelmä kelpaa kaikille, vaan jokainen haluaa tehdä sanasta oman ja itselleen sopivan määritelmän.

Sen takia keskustelusta ei sitten tulekkaan mitään tolkkua, kun jokainen ajattelee tietyn sanan kuullessaan eri asioita.

Asiasta ei tule mitään tolkkua ellei sanoille hyväksytä yhteisiä määritelmiä, tai jokaiselle määrittelylle kehitetä omaa sanaansa, tai sitten luovutaan kiistanalaisten sanojen käytöstä kokonaan ja puhessa ei käytetä näitä kiistanalaisia sanoja, vaan niiden määritelmiä.

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Sananvapauteen kuuluu vitsailu, pilan tekeminen, provosoiminen, agitoiminen, kritisointi ja arvostelu."

Lyhyemmin sanottuna vittuilu. Erityisen mehukasta se on silloin kun se kohdistuu jonkun henkilön erittäin tärkeäksi kokemaan asiaan, joka on "sananvapauden käyttäjälle" yhdentekevä. Esimerkiksi kun uskonnoton ihminen tekee pilkkaa uskovan ihmisen uskonnosta.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

No kukin tyylillään. Itse en kyllä ymmärrä ihmisiä, jotka pilkkaavat tai joista muiden pilkkaaminen on jotenkin hauskaa. Mutta jokainen meistä kantaa seuraamukset omista teoistaan/sanomisistaan.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Tässä oli tuore tapaus Oulusta. Kaupunginvaltuutettu ja Pihlajalinna Oulun tomitusjohtaja Riikka Moilanen (kesk) loihe lausumaan Oulun rotuaarilla majailevia, enemmän tai vähemmän elämän kolhimia kansalaisia ihmissaastaksi.

Hän ei yrittänyt piiloutua sananvapauden taakse, niin kuin jotkut ja esitti jopa jonkinlaisen anteeksipyynnönkin. Mutta niin vain tuli kenkää Pihlajalinna Oulun toimarin pallilta.

Mitä mieltä, onko hän rajoitetun sananvapauden alttarille uhrattu viaton neitokainen vai ajattelematon typerys?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #6

Kyseinen henkilö käytti sananvapauttaan ja nyt kantaa vastuuta sanomisistaan. Sanomisilla on aina joitakin seuraamuksia. Ei siinä sen kummempaa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala Vastaus kommenttiin #7

Tässäkin tapauksessa on selvä, että toimittiin väärin, ei aina tarvita lakia siihen, että ymmärtää millainen puhe on vihapuhetta ja millainen on hyväksyttävää.

Joillekin, niinkuin edellä kirjoitettiin, se on hankalaa, ja oikeus sitten asiassa neuvoo, jokainen laki ja jokainen pykälä voidaan aina tulkita eri tavalla, mutta silti laki ei ole välttämättä huono.

Jotkut vaan eivät opi, ja sen sitten saa itse nahoissaan kärsiä.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #7

Toki pitää huomata että yhteiskunta ei kuitenkaan käsittääkseni lähde (syyttäjä, poliisi) hänen "peräänsä". Johtajilla on aivan erityinen asema (ei työntekijöiden työsihdeturvaa).

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen Vastaus kommenttiin #6

PS-kaupunginvaltuutettu Ano Turtiaiselle taas rapsahti tuomio julkisesta kehottamisesta rikokseen. https://yle.fi/uutiset/3-10398269

Sekä keskustan että perussuomalaisten tapaus surullisia tapauksia molemmat.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Pilkkaaminen on tyylilaji joka on lähellä satiiria.

Vaikea ymmärtää miten satiirin kohteeksi joutunut voisi nauttia satiirin kohteena olemisesta.

Silti satiiri on erittäin tehokas tapa tuoda esiin näkemyksiä.

Pilkka on vähän eri asia. Pilkkaaminen on pelkkää panettelua mihin ei liity mitään oivallusta, mutta toisaalta myös satiiri on ilmanmuuta pilkkaa.

Jos pilkka kielletään niin satiiri pitää kieltää samalla, mutta siinä menee kyllä silloin lapsi pesuveden mukana, sillä satiiri on parhaita keinoja tuoda esiin asioita joita pitääkin tuoda esiin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"esimerkiksi ilmaisu “kiihottaminen kansanryhmää vastaan“, ei ainoastaan ole vaikeaselkoinen, vaan se on myös vaikeasti toteen näytettävä teko. "

Nähdäkseni tosiasioiden kertominen, neutraalisti, ei ole kiihottamista.

Voidaan esittää tilasto vaikka kuinka monta ihmistä 1000 kohden eri etnisistä ryhmistä on saanut tuomion että ollut kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tiellä tilastoissa voidaan nähdä myös poikkeama jollain etnisellä ryhmällä.

Jaa-a, asia on näin ja tilasto tuli vaikka tilastokeskuksesta.

Se että huudellaan toimenpiteitä jotain kansanryhmää vastaan tai tehdään argumentaatiovirheitä, on se missä minun nähdäkseni rikotaan lakia. Dicto simpliciter varmaan se yleisin.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Tosiasiat ovat tosiasioita, mutta näitäkin jokainen tulkitsee omalla tavallaan.. saa nähdä toteutuuko Orwellin visio siitä, että "totuus on uusi vihapuhe"?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tehdään kaikkia kieltoja ja rajoitteita niin paljon, että väistämättä jokainen vähän rikkoo lakia vaikka vahingossa. Mutta ei tehdä mitään eikä rangaista mistään.

Sitten kun joku ei miellytä sitä kenellä on jotain valtaa, kaivetaan kaikki rikokset esiin mitä valvontayhteiskunta kerää ja painostetaan niillä. Tuo vaikuttaisi olevan suuntaus.

Nykyiset lait sananvapauden pienin rajoittein ovat mielestäni ihan hyvät. Lähinnä hillitsee sitä että ei mene ihan liian överiksi. Kuten siihen että poltellaan raamattuja kirkon edessä, piirretään Muhammedia sian persuuksiin, huudellaan yksityisasioita kadulla tai solvataan/panetellaan/uhataan vaikka juutalaisia kuten silloin 30-luvulla.

Jos nyt vaikka on jokin tilasto mikä näyttää, että juutalaisten parissa on esimerkiksi huomattavan paljon myymälävarkauksia muihin uskontokuntiin nähden niin se käytännössä voi rajoittua vain tähän. Mitään huutelua siitä ei saa tehdä tai toimenpiteitä.

Voi sitten pohtia ja tutkia että mikä tämän on aiheuttanut ja selvittää juurisyitä mutta juurisyy ei ole uskonto, etnisyys tai muukaan asia. Ihmiset ovat kuitenkin perimältään lähes identtisiä että kasvuympäristöistä ne asiat sitten löytyy tai jostain rakenteellisesta asiasta yhteiskunnassa.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #21

"Tehdään kaikkia kieltoja ja rajoitteita niin paljon, että väistämättä jokainen vähän rikkoo lakia vaikka vahingossa."

Tätä aihetta olen käsitellyt ensimmäisessä blogikirjoituksessani: "Jokainen meistä on näinä päivinä rikollinen" (https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/lue/2014/01/j...)

Tasa-arvon vuoksi tulisi olla yhtä kriittinen jokaista asiaa kohtaan, kukaan ei ole oikeutettu jäämään kritiikin ulkopuolelle, mitään kohdennettua sananvapautta ei tulisi olla.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #22

"Tasa-arvon vuoksi tulisi olla yhtä kriittinen jokaista asiaa kohtaan, kukaan ei ole oikeutettu jäämään kritiikin ulkopuolelle, mitään kohdennettua sananvapautta ei tulisi olla."

Nyt on vähän pakko kysyä, näetkö nykyisessä lainsäädännössä jotain ongelmaa?

Meillä on rajoitteita ja sen mitä olen ihmisten sanoneen, sananvapauden rajoitteista "uskonrauhan rikkominen" olisi se turhin ja olisi siksi oikein mennä kirkon portaille polttamaan tupakkaa käärimällä sätkäpaperit raamatusta tietäen että se loukkaa kirkossa käviöitä. Olen eri mieltä. Tuolle on hyvä syy miksi laki on olemassa.

Meillä on vähän vastaava laki, että esimerkiksi Suomen lippu on ns. pyhä että siitä ei saa tehdä vaikka kangasvaippoja lapselle. Sekin on ymmärrettävää, että jos joku on vaikka impotentti että sitä ei saa huudella kadulla.

Ymmärrän täysin kaikki nämä rajoitteet sananvapaudessa.

Sellainen tunne ettäettä tuo "kiihotus kansanryhmää vastaan" on se juttu tässä mitä haet takaa mutta nähdäkseni kyseinen lakipykälä ei mitenkään suojele mitään yksittäistä kansanryhmää vaan on yhdenvertainen. Tosiasiat voi tuoda julki, ikävätkin sellaiset. Tietysti neutraalisti, vertailukelpoisesti ilman argumentaatiovirheitä.

Avain juttu varmaan tämä että ei käydä kritisoimaan mitään kansanryhmää. Kritisointia voi tehdä vaikka jonkun uskonlahkon tekstissä ilmenevästä asiasta tai jonkun kulttuurialueen typerästä tavasta, mutta ei haluta kritisoida kansanryhmää koska siitä on 30-luvulta karmeita kokemuksia mihin se johti.

Vaikka luin blogisi, en nyt tainnut täysin päästä kiinni siihen mitä haet takaa.

Itse olen kyllä kiinnostunut tietämään näistä blogeista mitä on poistettu mutta minulla ei oikeasti ole varmaa havaintoa siitä, että kyseistä lakia olisi käytetty väärin tai että tosiasioiden tuomista esille rajoitettaisiin. Sen sijaan olen havainnut että on esimerkiksi demonisoitu islamin uskoisia argumentaatiovirheitä käyttämällä.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #25

Tulkinnanvarainen lainsäädäntö tuo ongelmia.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ole varovainen mitä puhut. Vrt. Moilanen-case:

Ilmiö leviää - odottakaas kun saadaan hallituksen halajama heikennetty irtisanomissuoja, niin joka puolella kuuluu...

https://www.youtube.com/watch?v=75SEy1qu71I

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Pitkä, mutta asiantunteva kirjoitus.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Kiitos. Joo, tekstistä tuli tällä kertaa vähän pitkä.. kiva kuitenkin kun jaksoit lukea loppuun asti.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Minäkin sinnittelin loppuun asti.

Ihan asiallinen teksti kaikenkaikkiaan. Valitettavaahan se on jos asioita ei pystytä selittämään lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta aina ei voi ja kestää se täytyy.

Minä olen muutenkin huomannut että tämän blogistin tekstit kannattaa selata läpi, vaikka pitkiä ne tuppaa olemaan.

Minultakin tuppaa joskus tulemaan tekstiä pitempään kuin on tarpeen, mutta lopetan sen sitten johonkin pisteeseen, kun ajattelen että eihän tätä varmaankaan kukaan jaksa lukea eikä sitä voi edes vaatiakkaan. Joskus sitten tulee tilaisuus selittää tarkemmin asioita keskusteluosuudessa, jos alkuteksti herättää jonkun kiinnostuksen.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #23

Kiitos Arto sinnittelystä :)

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

Kun käsitteet eivät ole enää mitenkään selviä ylipäätään. Asioita voisi pohtia hieman kärjistäen, se lienee vielä sallittua (ehkä ei kauaa sekään). Pieni ajatusleikitelmä siis tähän aiheeseen esimerkinomaisesti.

Eli esimerkiksi näyttäisi julkisuudessa olleiden oikeustapausten pohjalta nyky-Suomessa olevan niin että maailman yksi isoimmista uskontokunnista voidaan tulkita kansanryhmäksi (eri lähteiden mukaan n. 1,8Mrd ihmistä kuuluu)

Toisaalta taas on ilmiselvästi niin että siinä missä tämän yhden uskontokunnan liittäminen tekstiin voi johtaa tuomioon, toisen uskontokunnan vastaava liittäminen ei johda edes tutkintaan.

Tämä voisi johta jopa pohdintaan että kuka täällä ylipäänsä säätää lait...?

Mikä sitten on kiihottamista ja mistä todetaan tämä toteen? Kun kyse vaikuttaisi olevan lähinnä tulkinnasta ja mielipiteestä eikä mistään selvästi todettavasta asiasta. Tai ehkä kiihottamista viranomaistoimintaa vastustamaan ns. pakkopalautuksissa voisi pitää melko selvästi syy-yhteyksissä toisiinsa liitetyn (kun poliisi on joutunut toimiin mielenosoittajia vastaan). Mutta tämä taas ei ole osoittautunut mitenkään kielletyksi.

Edellisiin esimerkkeihin liittyy sarkasmia, kyllä ja ihan tarkoituksella. Tämä lähinnä siksi että jonkinlaista logiikkaa pitäisi kuitenkin yhteiskunnaltakin voida kansalaisen odottaa. Nyky-yhteiskuntaa kuvaa ehkä parhaiten se että ihan aidosti joutuu pohtimaan uskaltaako vaikka heittää kaverin kommenttiin jonkun vitsin esim. facessa. Tai että voiko edes puolivahingossa painaa "tykkäys-nappia". Moni, siis yllättävän moni jättää sen tekemättä nykyisin vallitsevan ahdasmielisyyden, some-hulluuden ja mielipidekontrollin alla. Kuten eräässä lehtijutussa tänään todetaan, maailma on muuttunut hulluksi. Voitanee todeta että edes media ei vaikuta kovinkaan innokkaasti puolustavan sananvapautta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Mikä sitten on kiihottamista ja mistä todetaan tämä toteen?"

Jos ei syyllisty argumentaatiovirheisiin eikä kritisoi kansanryhmää niin ei pitäisi olla mitään ongelmia. Asia on tarkemmin määritelty tässä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/188900...

"Toisaalta taas on ilmiselvästi niin että siinä missä tämän yhden uskontokunnan liittäminen tekstiin voi johtaa tuomioon, toisen uskontokunnan vastaava liittäminen ei johda edes tutkintaan."

Koko lain tarkoitus on hillitä demagogeja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Demagogia

Onhan se mahdollista rikkoa lakia ilman että se kiinnostaa ketään. Lain funktio on kuitenkin ymmärrettävä, että jos ei ole syytä odottaa tuota Wikipedia artikkelissa mainittua, haitallista tarkoitusta niin ehkä se ei vaan kiinnosta ketään.

Olen minäkin kävellyt punaisia päin, tyhjällä kadulla myöhään illalla kun ei ollut liikennettä. Poliisiauto sattui menemään lähellä ja vilkutin heille ja he vilkuttivat takaisin.

Ehkä vähän eri juttu jos ruuhka-aikana hyppisin liikenteen sekaan. Näissä laeissa on tärkeätä ymmärtää myös se mitä sillä lailla haetaan.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

Mutta siitäkin on väännetty että onko 1,8 miljardin ihmisen uskonto ensinnäkään kansanryhmä? Eikö silloin ole ihan mikä vain missä ihmiset toimii saman idean alla kansanryhmä? Vaikkapa poliittinen puolue. Ei riipu etnisyydestä tms.

Väittämä "koko lain tarkoitus" sisältänee todenäköisesti jonkun työryhmän tekemän tulkinnan. Vai säätääkö tällaiset työryhmät itse asiassa nämä lait? En usko että samanlaista tulkinnanvaraa löytyy monestakaan laista. Tämäntyyppinen tulkinta tietyllä tapaa mahdollistaa eräänlaisen mielivallan. Jos tätä pohdintaa vähän vie kumminkin eteenpäin, eikö olisi selkeää ja kaikille tavallaan reilua että laki ottaisi selkeästi kannan esimerkiksi siihen mikä uskonto esimerkiksi nauttii lain suojaa ja mikä taas ei? Ja jos ei niin miksi ei?

Ruuhka-aikavertauksesi ei kyllä mielestäni osu tähän yhtään mitenkään. Mutta jos sinä saisit sakot mutta kaveri joka tuli kanssasi samaan aikaan yli tien päin punaisia ei saisi sakkoja, pitäisitkö tätä oikeudenmukaisena?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #32

Jos tätä pohdintaa vähän vie kumminkin eteenpäin, eikö olisi selkeää ja kaikille tavallaan reilua että laki ottaisi selkeästi kannan esimerkiksi siihen mikä uskonto esimerkiksi nauttii lain suojaa ja mikä taas ei?

Kelpaisiko rikoslain määritelmä ”uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta” (RL 17:10)?

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #33

Tavallaan tuollainen voisi kyllä olla reilumpi kuin nykytila. Mutta tuo ei toteuttaisi nykykäytäntöä, vaan muuttaisi sitä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #35

Mikä nykytilassa on ongelmana?

Eikö niillä laeilla juurikin ole estetty sitä että politiikassa ei pääsisi demagogeja möyhkäämään?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #32

"Mutta siitäkin on väännetty että onko 1,8 miljardin ihmisen uskonto ensinnäkään kansanryhmä?"

On. Lukee siinä laissa hyvin selvästi, että uskonto on peruste. Ja juurikin uskonnon ja etnisyyden takia lakeja on alettu tekemään, 30-luku on tuoreessa muistissa.

"Eikö silloin ole ihan mikä vain missä ihmiset toimii saman idean alla kansanryhmä?"

Ei, kun kyse ei ole ideasta.

"Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella"

Esimerkiksi ihonväri ei ole mikään idea.

Lakien juurisyyt liittyy vähän siihen kun juutalaisia eläimellistettiin 30-luvulla ja sitten kun sota puhkesi ja ruoka loppui kesken niin käynnistyi kansanmurha juutalaisia vastaan.

Demagogeja on aina pidetty demokratiassa ongelmana. Ateenassa silloin aikoinaan sandaali-tooga väki ymmärsi jo että näsitä on vain haittaa ja näitä alettiin karkoittamaan. Tuo pääsi unohtumaan silloin viime vuosisadalla saksassa. Hitler oli demagogi.

Tässä ei siis ole kyse mistään ideologiasta vaan siitä, että ei haluta niitä Hitlereitä enää.

"Jos tätä pohdintaa vähän vie kumminkin eteenpäin, eikö olisi selkeää ja kaikille tavallaan reilua että laki ottaisi selkeästi kannan esimerkiksi siihen mikä uskonto esimerkiksi nauttii lain suojaa ja mikä taas ei?"

Kaikki kansanryhmät nauttivat lainsuojaa mitä tulee kiihotukseen kansanryhmää vastaan. Uskonrauhan rikkomisessa kaikki uskonnot nauttivat lainsuojaa.

Se asia huomioitava, että milloin lakia aletaan käyttämään ja tuomioita jakelemaan liitty kansankiihotuksessa siihen, että onko syytä epäillä että haetaan poliittista valtaa vetoamalla kansan tunteisiin, ennakkoluuloihin, pelkoihin ja odotuksiin käyttämällä voimakasta retoriikkaa ja propagandaa, ja hyödyntämällä nationalistisia, populistisia tai uskonnollisia teemoja tai yleensäkin hillitsemään keskustelua että ei ala mopo keulia.

Uskonrauhan rikkominen on vaikeampi juttu, että se tuskin kiinnostaa poliisia yhtään ellei johonkin uskonlahkoon kuuluva loukkaannu ja tee rikosilmoitusta, ja pysty osoittamaan että tässä nyt tarkoituksellisesti yritetään loukata.

"Ruuhka-aikavertauksesi ei kyllä mielestäni osu tähän yhtään mitenkään. Mutta jos sinä saisit sakot mutta kaveri joka tuli kanssasi samaan aikaan yli tien päin punaisia ei saisi sakkoja, pitäisitkö tätä oikeudenmukaisena?"

En tietenkään. Tällaista ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Huomioi tässä se, että tuossa uskonrauhan rikkomisessa ja kiihotuksessa kansanryhmää vastaan ei ole mitään eriarvoistamista. Perustuslaissa lukee selvästi se yhdenvertaisuus eikä millään kansanryhmällä tai uskonnolla ole mitään erityissuojaa. Se vaikuttaa että missä olosuhteissa ja tilanteessa sitä rikosta tehdään että on tarvetta tehdä toimenpiteitä.

Todennäköisesti kynnys toimenpiteisiin nousee tämän päivän politiikassa herkimmin jos aletaan kritoisoimaan muslimeja tai sukupuolivähemmistöjä kun tässä on viimeaikoina runsaasti havaintoja muslimeihin kohdistuvasta eläimellistämisestä kuin myös raamattupuolueiden poliittisesta agendasta johon liittyy syrjinnät. Toisin sanoen pykälät löytyy demagogien takia ja hillitsemään keskustelua ettei ala keulimaan.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #34

Lain pohjalta ei kohdella uskontokuntia yhdenvertaisesti, siitähän oli "alunperin" kyse. Tekstisi antoi muuten mielikuvan että pykälää käytetään poliittisin tarkoitusperin. Tuoko se 30-luvusta mitään mieleen? Perustuslaissa lukee yhdenvertaisuus jota ei sitten ilmeisesti noudateta?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #36

"Lain pohjalta ei kohdella uskontokuntia yhdenvertaisesti"

Olennainen ongelma uskontokuntien yhdenvertaisessa kohtelussa on kirkkojen kuppaamat ylimääräiset verorahat ja Jehovien vapautus asevelvollisuudesta.

Nuo ovat ongelmia ja niitä toivottavasti saadaan äkkiä korjattua.

"Tekstisi antoi muuten mielikuvan että pykälää käytetään poliittisin tarkoitusperin."

Tietysti. Pykälän tarkoitus on estää Hitlereitä saamasta valtaa kuin myös hillitsemään keskustelua. Demagogit on demokratian tunnettu heikkous joka tunnettu antiikista saakka.

Eli jos kansankiihotuspykälää käytetään siihen, että estetään kansankiihotus ja erityisesti poliittisin tarkoitusperin niin sehän toimii sitten juuri niinkuin pitää.

Mikä tässä ei ole yhdenvertaista? Onko meillä poliitikassa nyt yhtään juutalaisista öyhöttävää politiikkoa? Entä kristityistä? Islam öyhötystä on aivan selvästi ollut ja pykälää on käytetty kuten pitääkin.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #38

Tuo Hitler -kortti on kyllä jo melkoisen kulahtanut ja myös äärimmäisen "väärinkäytetty". Kun lakia sovelletaan lähinnä jonkun kotisohvaltaan kirjoittamaan facebook -kommentointiin ollaan kyllä yhtä lähellä Hitlereitä kuin Pluto on auringosta.

Joku kohtuus saisi olla tässäkin kiihottamisessa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #39

Hitler kortti on joo huono mutta kun koko laki perustuu tasan siihen, että hillitään möyhkäämistä ja erityisesti sitä että demagogit saisi poliittista valtaa niin kyllähän se tähän liittyy.

Eipä tuossa laissa mitään ongelmaa ole kun ei ole mikään pakko rikkoa sitä esim. kritisoimalla jotain kansanryhmää. Kannattaa huomioida, että uskontoja esimerkiksi voidaan kritisoida. Sen sijaan johonkin uskontokuntaan liittyvien ihmisten kritisointi uskonnon takia on rikos.

Tässä aiheesta lisää: https://en.wikipedia.org/wiki/Demagogue

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #41

Niin - mutta edelleenkään uskontokuntiin liittyvien (tai eri kansanryhmiin) liittyvä kritisointi ei ole sillä "samalla viivalla"... ja kyse oli miksi se ei sitten voi olla selkokielisesti lakitekstissä. No mut nyt täytyy jankkaaminem vaan lopettaa tältä erää. Kiitos "viännöstä"...

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #43

"Niin - mutta edelleenkään uskontokuntiin liittyvien (tai eri kansanryhmiin) liittyvä kritisointi ei ole sillä "samalla viivalla"

Onhan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_rikoksista_...

Kyllä siellä on poliitiikkoja tuomittu kansankiihotuksesta ja täysin vastaavin perustein.

Se että kaikki tuomiot ovat tulleet kansankiihotuksesta muslimeja vastaan johtuu siitä, että Suomen politiikassa ei tällä hetkellä kohdisteta kansankiihotusta muita muita uskontokuntia kohtaan. Ei ole ollut mitään juutalaisvastaista esimerkiksi nyt missään. Sen lisäksi jos kansankiihotusta tekee raamattupuolueeseen kuuluva (kristillisdemokraatti/perussuomalainen) kristittyjä vastaan, tälle tuskin on mitään perusteita tutkia kun puolueen agendaan kuuluu kristinusko.

Tilanne olisi olennaisesti erilainen jos meillä olisi vaikka muslimiveljeskunta puolue joka alkaisi tehdä kansankiihotusta kristittyjä vastaan niin aivan varmasti tuomioita tulisi.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #44

Kolme kiihotusrikosta noin äkkiseltään listassa. Miten en ymmärrä pointtiasi? Kysehän olisi siitä tuleeko tekstistä tuomio jos vaihdat samaan tekstiin eri uskontokunnan. Ja edelleen: Onko kaikilla sama sananvapaus vai rajoitetaanko sitä toisaalla ja toisilta (huom. blogin aihe).

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #46

"Kolme kiihotusrikosta noin äkkiseltään listassa. Miten en ymmärrä pointtiasi?

Kysehän olisi siitä tuleeko tekstistä tuomio jos vaihdat samaan tekstiin eri uskontokunnan."

Ei sillä lain kannalta ole eroa. Se tuleeko tuomio riippuu esimerkiksi siitä onko kyseessä keino saavuttaa poliittista valtaa vetoamalla kansan tunteisiin, ennakkoluuloihin, pelkoihin ja odotuksiin.

Tästä syystä jos perussuomalainen möyhkää vaikka kristinuskosta niin tuomiota tuskin tulee helposti kun tuskin kukaan ottaa tosissaan kun perussuomalaiseen agendaan tunnetusti kuuluu kristillisyys. Toisin sanoen, jos perussuomalainen näin tekee niin ei ole havaittavissa tästä että kyseessä olisi keinoa saavuttaa poliittista valtaa. Se laki on edelleenkin tehty suojaamaan demokratiaa demagogeilta.

"Ja edelleen: Onko kaikilla sama sananvapaus vai rajoitetaanko sitä toisaalla ja toisilta (huom. blogin aihe)."

Kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ei ole yhtään mitään rajoittamista toisaalla ja toisilta.

Sen sijaan voidaan tarkastella, että ketkä kaikki ovat kritisoineet eri kansanryhmiä, millä tavalla ja onko tässä kohtelussa jotain erilaista? Tällä hetkellä on havaintoja siitä että meillä on perussuomalaisia jotka panettelee muslimeja ja siitä on annettu tuomioita. Ei ole havaittu siitä, että meillä olisi vaikka keskustalaisia panettelemassa juutalaisia tai että meillä olisi vaikka muslimiveljeskuntaa eduskunnassa joiden edustajat panettelisi kristittyjä.

Saat toki vapaasti todistaa toisin. Laki kuitenkin hyvin selvästi sanoo että ei saa huudella kansanryhmistä, se tuntuu olevan jostain tuntemattomasta syystä ongelma perussuomalaisille.

Mikään ei myöskään estä tekemästä rikosilmoitusta jos näkee laitonta toimintaa.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #47

Vai noinko se menee? Voitaisiinko laki ihan suoraan kirjata noin kuin sanot sitä nyt noudatettavan eli toteat että nimenomaan perussuomalaisia tuomitaan jos he kritisoivat tiettyä uskontokuntaa?

Kuulostaapa aika lailla siltä että yhdenvertaisia ovat lain edessä???

Kun tuohan muistuttaisi lähinnä mielivaltaa...

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #53

"Kuulostaapa aika lailla siltä että yhdenvertaisia ovat lain edessä???"

Niin ovat.

Homman juttu vaan on se, että havaintojen perusteella perussuomalaiset tekevät kansanryhmiin kohdistuvaa kritisointia.

Yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa sitä, että ihmisiä ei saa kohdella eri arvoisesti. Eli jos vaikka keskustalaiset alkavat tekemään halventavaa kritisointia juutalaisista niin heille tulee tuomiota siitä, samalla tavalla.

Yhdenvertaisuus lain edessä ei tarkoita sitä, että jos persut rikkoo lakia niin lainkuuliaisten tulisi saada tuomioita.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #46

Tuota toistellaan paljon näissä sananvapauskeskusteluissa, että uskontokuntaa vaihtamalla teksti johtaa tuomioon ta vapautukseen. Olisiko sinulla antaa yksi esimerkki, jossa muuten identtinen teksti olisi tutkinnan perusteella johtanut vapauttavaan tuomioon, mutta toisella uskontokunnalla korvattuna langettavaan?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #48

"Tuota toistellaan paljon näissä sananvapauskeskusteluissa, että uskontokuntaa vaihtamalla teksti johtaa tuomioon ta vapautukseen. Olisiko sinulla antaa yksi esimerkki, jossa muuten identtinen teksti olisi tutkinnan perusteella johtanut vapauttavaan tuomioon, mutta toisella uskontokunnalla korvattuna langettavaan?"

Ymmärtääkseni Halla-Aho olisi tuollaista testannut (voin olla väärässäkin) mutta tässä nyt tämä juttu kun se laki on tehty demagogeja varten ja perussuomalaisilla on se kristillinen aate niin tuskin on mitään merkitystä mitä kristityistä silloin sanovat. Ei sillä saada silloin kerättyä poliittista valtaa.

Uskonrauhan rikkominen kyllä voi helposti napsahtaa silloinkin jos joku Halla-Aho ateistina menee vaikka kirkolle polttamaan tupakkia, käärimällä sätkäpaperit raamatusta jos joku kristitty siitä vähän loukkaantuu ja tekee rikosilmoitusta.

Siinä kansankiihotuspykälässä on kyse siitä, että ei saa kritisoida kansanryhmiä. Uskonto, ihonväri tai mikä tahansa. Kyse ei ole mistään aatteen suojelusta mikä tuntuu olevan joku perussuomalainen harha.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #49

Olet väärässä. Halla-aho toki kirjoitti Kalevassa julkaistua kolumnia mukaellen, mutta vaihtoi kansanryhmän lisäksi myös ne mahdollisesti solvaavat asiat. Tekstit eivät siis olleet suoraan verrannollisia.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #50

Ok. Eli siis puuttuu täysin havainnot, että lakia tulkittaisiin jotenkin epäreilulla tavalla mutta on havaintoja siitä, että lakia on käytetty tuomioiden jakelemiseen kun joku kritisoi jotain kansanryhmää.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #51

Näin se asia on, vaikka joka keskustelussa on joku väittämässä että vinouma olisi tullut todistetuksi. Tavallaan ymmärrän heitä, onhan Mestari sanonut niin. Miten sitä enää orientoituisi tässä maailmassa, jos ei Mestarin sanaan voikaan sokeasti luottaa?

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #48

Sellainen käsitys on saattanut tulla paitsi netin lukuisista kirjoitteluista joista ei ikinä tule mitään, myös virkavallan antamista kirjoituksista kuten esimerkkinä "nettipoliisin" titteliä jokin aika sitten kantaneen "Fobban" tekstit:"Pykälä ei sinänsä kiellä valtaväestön suojaamista, mutta käytännössä poliisi ei ole aloittanut esitutkintaa esimerkiksi yleisesti suomalaisia tai kristittyjä kohtaan esitetystä panettelusta tai solvaamisesta, koska pykälän tarkoitus on ensisijaisesti suojata erityissuojaa tarvitsevia vähemmistöjä."

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #55

"Sellainen käsitys on saattanut tulla paitsi netin lukuisista kirjoitteluista joista ei ikinä tule mitään, myös virkavallan antamista kirjoituksista kuten esimerkkinä "nettipoliisin" titteliä jokin aika sitten kantaneen "Fobban" tekstit:"Pykälä ei sinänsä kiellä valtaväestön suojaamista, mutta käytännössä poliisi ei ole aloittanut esitutkintaa esimerkiksi yleisesti suomalaisia tai kristittyjä kohtaan esitetystä panettelusta tai solvaamisesta, koska pykälän tarkoitus on ensisijaisesti suojata erityissuojaa tarvitsevia vähemmistöjä."

https://www.poliisi.fi/rikokset/rikoksen_esitutkin...

Poliisi tuskin käyttää rajallisia resurssejaan kristittyjen panettelusta jos esimerkiksi ei ole edes rikosilmoitusta tehty jonkun kristityn toimesta.

On myös loogista keskittää rajalliset resursit sinne missä se ongelma on koska poliittista valtaa ei noin vain saa enemmistöä panettelemalla. Fobban argumentti on sinänsä pätevä että vähemmistöt tuota tarvitsevat enemmän.

Sinä nyt vissiin oletat että viranomaisten pitäisi kuormittaa poliiseja aina kun kristityistä jotain sanotaan vaikka kyse ei olisi edes poliitikosta eikä ole edes rikosilmoitusta tehty? Toisin sanoen, tuhlata resursseja.

Laki ei estä suojaamasta valtaväestöä. Ei vaan ole havaintoja että valtaväestöön kohdistuisi panettelua. Itse sen sijaan näin vasta tänään verkossa muslimeihin kohdistuvaa panettelua, että ymmärrän oikein hyvin että resurssit käytetään sinne missä se rikollisuus on ongelma.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #56

Lain tehtävä onkin "olla estämättä"?? Mutta kyseinen pykälä on yleisen syytteen alainen, ei siis asianomistajarikos. Kyseinen pykälä (finlex):
"10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Laki kumminkin vaikuttaisi olevan melko yksiselitteinen eikä antaisi tässä ketjussa aiemmin esitettynä olevaa tulkinnan varaa juurikaan. Laissa on lähinnä tulkinnanvaraa nähdäkseni
- mikä on itse asiassa panettelua tai solvaamista
- kohta "taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella"
- mikä on "yleisön saatavilla"

Ykköskohdan raja vaikuttaisi ylittyvän paikoin melko helpostikin, mutta mistä on alettu tuomitsemaan tulisi tietenkin olla loogista ja yhtenevää. Kakkiskohdasta on esiintynyt jo kiistelyä, onko esim. Jo maahanmuuttajat tai jopa tupakoitsijat tällainen ryhmä. Jos puoluekanta olisi tällainen hommia alkaisi kohta olla viranomaisilla ("uskonnon ja vakaumuksen").Kolmoskohta tulee pohdittavaksi esim silloin kun kyseessä on vaikkapa facebookin pienessä ryhmässä jaettu asia.

Kyllä lain tulee olla kumminkin melko tarkkarajainen ja selkeästi määrittelevä. Muutoin on vaarana vaihtelevat tulkinnat sekä jopa ääritapauksissa jonkinsortin mielivalta.

Itse en pidä kuitenkaan millään tavoin fiksuna monia netin keskusteluja joissa nimitellään, liioitellaan ja ties mitä. Ei pidä solvata eikä herjata. Mutta mikä on rangaistavaa ja miten yhdenvertaisesti kohdellaan ihmisiä on tärkeää. Sananvapaus on myös erittäin kova oikeus joka tulee säilyttää. Usein Suomessa ollaan huolissaan joidenkin muiden maiden sananvapaudesta sekä viranomaistahojen riippumattomuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Yllättävän paljon löytyy niitäkin joiden mielestä tässä olisi peiliin katsomisen paikka.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #59

"Mutta kyseinen pykälä on yleisen syytteen alainen"

Kyllä. Resurssit kuitenkin rajalliset niin tämän tyyppiset crowdsoursauttu enemmän tai vähemmän. Crowdsoursaaminen ilmenee vaikka niin, että viranomaiset puuttuu siihen missä kohua ja on vaikka keskustelupalstoilla ilmianto toimintoa.

"- mikä on itse asiassa panettelua tai solvaamista"
"- kohta "taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella"

Eiköhän se kaikki negatiivinen kritiikki kansanryhmästä rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella. Tai vaikka verrattavissa olevalla tavalla. Toisin sanoen, mitään kansanryhmää ei saisi arvostella negatiivisesti. Ei edes rikollisia.

Tosiasioiden tuominen esiin vertailukelpoisella tilastolla vaikka, ilman että aloitetaan mitään kritisointia, ei nähdäkseni sitä ole.

"- mikä on "yleisön saatavilla" "

Mikä tahansa media. Ilmoitustaulut, mainos, keskustelupalstat...

"mutta mistä on alettu tuomitsemaan tulisi tietenkin olla loogista ja yhtenevää."

Tähän mennessä näkyy olevan yhtenevää, eli jos autonomininen valvonta esimerkiksi keskustelupalstoilla, uutistoimituksessa tai muussa vastaavassa ei tuota tulosta ja möyhkäämistä pääsee läpi ja siitä nousee jotain kohua/rikosilmoitusta niin siihen puututaan ja erityisen herkkiä jos on havaittavissa poliittisen vallan tavoittelua kun silloin sillä on enemmän merkitystä.

"Kyllä lain tulee olla kumminkin melko tarkkarajainen ja selkeästi määrittelevä."

Jos mahdollista niin kyllä.

"Mutta mikä on rangaistavaa ja miten yhdenvertaisesti kohdellaan ihmisiä on tärkeää."

Toistaiseksi ei ole mitään havaintoja että olisi toimittu jotenkin epäreilusti. Kyselin tällä viikolla toisessa blogissa linkkejä kansankiihotukseen että onko jossain sellaista esillä mutta ei tullut yhtään vastausta.

"Sananvapaus on myös erittäin kova oikeus joka tulee säilyttää."

Onhan se. Tähän lakiin se ei kuitenkaan päde tässä halutaan säilyttää demokratia.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #55

Tuo resurssien keskittäminen ja ns. järjen käyttö on ihan suotavaa.

Esimerkiksi liikennejärjestelmä on suunniteltu niin, että kun enemmistö käyttäytyy liikennesääntöjen mukaisesti niin homma ei mene sekaisin siitä jos joku vahingossa tai tahallaan mokailee.

Liikkuva poliisi näkee varmasti liikennerikkomuksia kun joku sählää kaisanvaihdon tms. kanssa mutta keskittävät resurssia sinne missä sitä ongelmaa on, eli vaikka siihen kun joku kaahaa. Varmaan parempaakin tekemistä kuin huomautella aina kun jollain vilkku vähän myöhässä.

Fobba on järkimies että hänellä supervoima, jota kutsutaan terveeksi järjeksi. Vaikka se on poliisi ja kokoomuslainen niin silti hänellä on tällainen supervoima.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #38

Mutta aika selväksi tuli että pidät oikeana lain käyttöä (sekä sitten ilmeisesti myös viranomaisten ja oikeuslaitoksen) poliittisiin tarkoituksiin. Minusta sekin mielipide kuuluu mielipiteen- ja sananvapauden piiriin ja tätä oikeutta tulee puolustaa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #40

Viranomaiset ja oikeuslaitokset käyttävät lakia estääkseen demagogien toiminnan. Lain tarkoitus ei ole kuitenkaan suosia ketään tai tuoda jollekin halutulle ryhmälle valtaa ja sellaisesta ei ole yhtään mitään havaintoa.

Sananvapaus ja mielipiteen vapaus on edelleen, ja tosiasiat saa tuoda julki. Se että kritisoidaan jotain kansanryhmää tai tuodaan kansanryhmää negatiiviseen valoon argumentaatiovirhein, on se mitä ei lain mukaan saa tehdä ja sille on perusteet. En minä ainakaan halua Hitlereitä.

Lain tarkoitus on puolustaa demokratiaa. Eikö sillä ole mitään väliä?

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Pidin. Kiitos. On kiva saada uskoa ja ymmärtää; Alussa oli Sana. Tänäpäivänä on Sana ja se jää tänne meidän jälkeemme. He saivat ottaa. Me samme ottaa ja heillekin jää vielä, "satamäärin" Sanoja, joista saamme ja saavat; Ottaa, vain parhaita, jos haluamme ja haluavat, parhaanlaisen elämän. Kirjainten, Sanojen Luoja, mielellään haluaa olla, Yksinvaltias sydämessämme. Sydämestämme lähtevät ... . Kiitos. Lämpimin, Siunaavin terveisin Lasse Hietanen.

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei.Kiitos Saara. Oi, kun Kiva ja Ihana, on saada sinulta Kiitoskommentti, kun jäin pahoittelemaan, unohtaessani kirjoituksestani sinun nimesi. Anteeksi, näin jälkikäteen. Sinusta on ihana kuva. Kuvasi saa itseni ilahtumaan. Kiitos Saara!
Runsasta Taivaanisän Siunausta Sinulle ja Rakkaillesi, Lämpimin terveisin Lasse Hietanen.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Miten nykyisen titeellisen ymmärryksen mukaan ikä tai sukupuoli vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme asioita?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Hyvä huomio, kyseinen lause ei ehkä ollut ihan loppuun asti harkittu, “iän ja sukupuolen” sijasta olisi pitänyt sanoa “ympäristötekijät ja henkilön omakohtaiset kokemukset”. Eri-ikäisillä on toki erilaisia näkökulmia asioihin (joihin juuri elämänkokemus ja ympäristötekijät) vaikuttavat.

Ilkka Huotari

EIT määritteli sananvapauden 1976 näin:

"Freedom of expression...is applicable not only to 'information' or 'ideas' that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population"

https://en.wikipedia.org/wiki/Handyside_v_United_K...

Varmaan liian sallivaa monille nykyään, kun ns. monikulttuurin vuoksi sananvapautta on jouduttu kaventamaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset