Ihmismielen ihmettelyä Luonne on ihmisen kohtalo. (Herakleitos)

Sukupuolineutraali kieli muokkaa käsityksiämme sukupuolesta

Ihmiskunnan olemassaolo ja kommunikaatio perustuvat kieleen. Tarvitsemme kieltä kun kuvailemme ympärillä olevia asioita ja maailmaa. Mutta kielen kautta emme ainoastaan kuvaile näkemäämme, vaan myös muokkaamme sitä. Sukupuolineutraali kieli muokkaa käsityksiämme sukupuolesta. Tämä sukupuolineutraali kielenkäyttö ei ole mikään uusi trendi, vaan se on vanhan “ismin“- lämmittelyä, tätä trendiä yritettiin jo marxilaisfeminismin vallankumouksen aikana, jossa tavoitteena ei ollut sukupuolten välinen tasa-arvo, vaan sukupuolierojen sekoittaminen ja hävittäminen.  Tuolloin tässä yrityksessä epäonnistuttiin, mutta nyt asia on jälleen tapetilla.

Argumentteja puolesta ja vastaan

Sukupuolineutraali kieli herättää paljon ajatuksia ja keskusteluja. Argumentteja riittää, niin puolesta kuin vastaankin.

Argumentteja sukupuolineutraalin kielenkäytön puolesta:

Tasa-arvo.  Sukupuolineutraali kieli kohtelee kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sukupuolisidonnainen kieli harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Bernissä tehdyssä tutkimuksessa erotettiin kolmentyyppisiä kieliä: 1) kieliopilliset sukupuolikielet, jossa jokaisella substantiivilla on sukupuoli (esim. Saksa, Ranska, Tsekki). 2) Luonnolliset sukupuolikielet (Esim. Englanti, Ruotsi). 3) Sukupuolettomat kielet (Esim. Suomi, Turkki).  Tutkimuksessa kävi ilmi, että sukupuolten väliset epäsuhdat ovat näkyvämpiä kieliopillisissa sukupuolikielissä, kuin luonnollisissa tai sukupuolettomissa kielissä.  

Vasta-argumentti: Sukupuolisidonnaisen kielen käyttäminen ei välttämättä edistä tasa-arvoa ja ainakaan se ei vastusta sitä. Tasa-arvoa edistetään todennäköisemmin toimintamme kuin kielellämme kautta. Kielen alkuperäisenä tehtävänä on kommunikoiminen, ei pelkästään tasa-arvon edistäminen, vaan siitä huolehtii Suomessa tasa-arvolaki, jonka tavoitteena on tehostaa sukupuolten välistä yhdenmukaisuutta.

Vähentää stereotypioita.  Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että sukupuolineutraali kieli vähentäisi sukupuolistereotypioita ja rohkaisisi toimimaan “tavanomaisen sukupuoliroolin“ ulkopuolella. Tutkimusten mukaan kielelliset epäsymmetriat hidastavat maisia pyrkimästä miesvaltaisiin rooleihin.

Vasta-argumentti: Uusimmissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sukupuoliroolien stereotyyppinen ajattelumalli on pysynyt ennallaan sukupuolineutraalin kielenkäytöstä huolimatta. Stereotypioiden vähentäminen tapahtuisi parhaiten henkilöiden asenteita muuttamalla. Henkilöitä tulisi kannustaa astumaan ulos sukupuoliroolien ulkopuolelle.

Sukupuolineutraali kieli ei ole seksististä. Tutkimuksissa on havaittu, että sukupuolisidonnainen kieli on naisia syrjivää, sillä se edustaa heitä epäedullisemmalla tavalla. Seksististen asenteiden kyselytutkimus on antanut lisää todisteita tästä epäedullisesta suhteesta. Vastaajat (äidinkielenään englantia puhuvat sekä kaksikieliset) osoittivat enemmän seksistisiä asenteita, kun tutkimus tehtiin kieliopillisella sukupuolikielellä (espanja tai ranska) kuin luonnollisella sukupuolikielellä (englanti). Maskuliiniset sanat, vaikka tarkoittavat molempia, tulkitaan usein puolueellisella tavalla, miesten hyväksi ja näin ollen miehet ovat paremmin edustettuina, ja saavat enemmän valtaa ja näkyvyyttä.

Vasta-argumentti: Fakta on se, että kielellistä sukupuoli epäsymmetriaa esiintyy kaikissa kielissä, toisissa enemmän kuin toisissa. Tyypillistä on se, että useat maskuliiniset sanat ovat yleispäteviä ja suunnattu, ei ainoastaan miehille, vaan kaikille ryhmille, myös niille, joiden sukupuoli on määrittelemätön. Maskuliiniset muodot toimivat siis yleisesti, kun taas feminiiniset muodot viittaavat vain naisiin. Lisäksi tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vaikka henkilö käyttäisi sukupuolineutraalia kieltä, ei se poistanut hänen sukupuolisidonnaista ajattelutapaansa.

Sukupuolineutraali kieli ei loukkaa. Sukupuolineutraali kieli ottaa parhaiten huomioon kaikki ihmiset, eikä se loukkaa ketään.

Vasta-argumentti:  Ajan henki on se että kaikesta yritetään väkisin vääntämällä tehdä neutraalia tai poliittisesti korrektia, ettei kukaan vaan loukkaantuisi. Ongelmana tässä on kuitenkin se, että aina löytyy henkilöitä, jotka loukkaantuvat, pöyristyvät tai järkyttyvät, mikä puolestaan tekee hyväksyttävyyden rajan vetämisestä käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Emme koskaan saavuta sellaista tilannetta, jossa kukaan ei loukkaantuisi, aina löytyy joku mielensäpahoittaja.

Ajan kuluessa suhtautuminen sukupuolineutraaliin kieleen tulee suotuisammaksi. Suhtautuminen sukupuolineutraalin kielenkäyttöön on tutkimusten mukaan tullut suotuisammaksi ajan kuluessa, esimerkiksi Ruotsissa suhtautuminen “Hen”- sanaan on tullut positiivisemmaksi ajan myötä. “Hen”:in sanankäytöstä on tehty erikseen kyselytutkimus. Kyselyyn osallistui 247 henkilöä ja heistä 38,1% vastustivat “hen”-sanan käyttöä.

Vasta-argumentti: Yllä mainitussa tutkimuksessa “Hen“-sanan vastustajien mukaan kielen muuttaminen oli kuitenkin vaikeaa ja työlästä ja sana “hen” oli naurettava, koska tarkoittaa englanniksi kanaa. Henkilöt kokivat myös, että heidän sananvapautta rajoitetaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sukupuolen identiteetit (mies/nainen) ovat kuitenkin tärkeitä ja ne tulisi näkyä. Ihmiset mukautuvat, asiat muuttuvat usein suotuisammaksi, mitä useimmin niistä kuulee,  muovautuuhan valhekin muistissamme monesti totuudeksi, jos vain toistamme tai meille toistetaan sitä tarpeeksi usein.

Muita argumentteja sukupuolineutraalin kielenkäytön haasteista

Kielen oppiminen on vaikeampaa, jos käyttää sukupuolineutraalia kieltä. Kielen oppiminen on helpompaa silloin, kun käytetään sukupuolisidonnaista kieltä. Tutkimusten mukaan sukupuolineutraali kielen käyttäminen saa meidät kamppailemaan tiedon vastaanottamisessa. Kielten opettajien mukaan sukupuolineutraali kielen käyttäminen, ei ainoastaan tee opetusmateriaalista sekavaa, vaan se myös häiritsee ja heikentää opetuksen tasoa.  Lisäksi painopiste siirtyy kielen supistamiseen kielen rikastumisen sijaan. Sukupuolisidonnainen kieli kuulostaa henkilöistä “normaalilta“ ja tämä puolestaan mahdollistaa helpomman opetuksen ja oppimisen. Erityisesti kielissä kuten Saksa, Ranska ja Englanti, sukupuolineutraalin kielen 100% käyttäminen on haastavaa.

Sukupuolineutraali kieli on luonnotonta ja tekaistua.  Se voi luoda hienovaraisen jännitteen sukupuoleen liittyvien sanojen ympärille, teennäiset, ja keksityt sanat tunnistetaan ja lopputuloksena voi olla se, että ihmiset keskittyvät lähinnä vain näihin keksittyihin sanoihin eikä itse sanomaan. Lisäksi sukupuolineutraali kieli luo kieliopillisia haasteita, muun muassa englannin kielessä. Jos sanat “she“ ja “he“ korvataan sanalla “they – aiheuttaa se kieliopillisia ongelmia, ja kielestä tulee näin ollen sekava ja kieliopillisesti väärä.

Sukupuolineutraali kieli johtaa harhaan. “Palomiehestä“ on tullut “pelastaja“ (pelastajan synonyymi on vapahtaja) ja “talonmiehestä“ on tullut “talonhoitaja“ (taas näitä epämääräisiä termejä, jotka eivät anna tarkkaa kuvaa työstä, hoitaja tarkoittaa myös apulaista, avustajaa, ja palvelijaa). Neutraalius poistaa tehtävänimikkeestä tarkan kuvauksen ja jättää meille epämääräisen kuvan siitä, mitä tehtävä sisältää. Vakiintuneet ammattinimikkeet eivät määritä sukupuolta.

Sukupuolia on kaksi. Lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä tuottavia sukusoluja on vain kaksi. Yksikään tutkija ei ole löytänyt tapaa kadottaa X- ja Y-kromosomia ja korvata se G:llä sukupuolettomalla kromosomilla. Nainen ja mies ovat olleet vuosisatojen ajan olemassa ja sukupuolineutraalikieli ravistaa näitä sukupuolen keskeisiä periaatteita heikentäen ajatusta sukupuoli identiteetistä.

Sukupuolineutraali kielenkäyttö on vahingollista lapsille. Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan sukupuolien häivyttäminen on lapselle erittäin hämmentävää. Lapset pitävät heidän anatomiaansa merkityksellisinä ja tätä ei pitäisi kyseenalaistaa, saati pitää tarpeettomana. Sukupuolisuus on osa meidän identiteettiämme. City-yliopistossa tehtiin vuonna 2012 tutkimus, jossa 100 taaperoa (50 poikaa ja 50 tyttöä) otettiin huoneeseen ja lapsia pyydettiin poimimaan leluja poikien ja tyttöjen lelujen yhdistelmästä. Pojat valitsivat pojille suunattuja leluja ja tytöt tytöille. Johtopäätöksenä oli, että "pojilla on vahvemmat valmiudet mentaaliseen rotaatioon ja tilan käsittelyyn, kun taas tytöillä henkiseen manipulaatioon ja hienomotorisiin taitoihin“. Tutkimus osoitti, että lapset leikkivät ilmeisesti leluilla, jotka ovat suunnattu heidän omalle sukupuolelleen.

Ovatko tämän sukupolven lapset sukupuolineutraalin ajattelumallin koekaniineja, tässä aikuisten itsekeskeisessä tasa-arvopyrkimyksessä? Kuka ottaa vastuun lopputulemasta? Vai kaatuuko tämä suuntaus (Jari Sinkkosta lainatakseni) omaan mahdottomuuteensa ja virheellisiin käsityksiin perustuneena lapsen sukupuoli-identiteetin kehityksestä? (ks. kirja Elämäni poikana).

Orwellin mukaan sukupuolineutraalin kielenkäyttö on taas askel eteenpäin totalitaarista maailmaa, jossa yritetään hallita ihmisten ajatuksia rajoittamalla kieltä poliittisesti oikeiksi ilmauksiksi. Tähän liittyy vahvasti sananvapauden rajoittaminen, jossa vain tietyistä asioista saa puhua ja tietyistä ei.

Lisätutkimuksia asian tiimoilta tarvitaan, koska toistaiseksi on tehty vain muutamia tutkimuksia sukupuolineutraalin kielenkäytön vaikutuksista henkilöihin.

Huomion arvoista

Vasta-argumenteista huolimatta, useimmat liputtavat sukupuolineutraalin kielenkäytön puolesta. Suuntaviivoja eli kielen mukauttamista tasa-arvoiseksi sukupuolten välillä alettiin UNESCO:ssa luomaan jo vuonna 1999. Ruotsissa on otettu vuonna 2015 käyttöön sukupuolineutraali sana “hen”. Suomessa mm. Aamulehti on vuonna 2017 ilmoittanut pyrkivänsä sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön.

Tämänhetkinen yhteiskunta painostaa meitä puhumaan poliittisesti oikein tai sosiaalisesti hyväksyttävässä muodossa.  Joissakin maissa on tultu jo siihen pisteeseen, että vaaditaan sukupuolineutraalin kielen käyttämistä, riippumatta siitä, kuinka hankalaa ja teennäiseltä se tuntuisikin. Ja niitä henkilöitä, jotka vastustavat ja jotka eivät suostu käyttämään sukupuolineutraaleja sanoja leimataan “transfobisiksi”. Heitä syytetään vihamielisen puheen leviämisestä ja jossain vaiheessa tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että tällaiset ideologiset vastustajat on oikeus poistaa.

Kanadassa on jo menty niin pitkälle, että voi saada joko sakkoa tai vankeutta, jos käyttää vääriä sukupuolineutraaleja termejä. Toronton yliopiston psykologian professori Jordan Peterson on herättänyt laaja-alaisesti kiistelyä, kun hän on kieltäytynyt käyttämästä sukupuolineutraaleja pronomineja. Iso-Britanniassa lääkärijärjestö ohjeistaa lääkäreitään käyttämään sukupuolineutraaleja sanoja. Jos näin ei tee, saa pahimmillaan potkut. Muun muassa Dr. David Mackereth erotettiin lääkärintyöstään, kun hän oli käyttänyt sananvapauttaan ja väittänyt, että sukupuoli määräytyy syntyessä ja on sekä biologista että geneettistä. Suomessakin sananvapautta on monin osin kavennettu, oman osansa siitä on saanut mm. professori Tapio Puolimatka.

Sukupuolineutraalin kielen kannattajat eivät pidä sukupuolineutraalin kielen vaatimista kielenrajoittamisena tai sensuroimisena, vaan korostavat, että kyse on ihmisten kunnioituksesta ja oikeudesta jättää määrittelemättä sukupuoli identiteettiään. Tämä on vähän nurin kurista, koska sukupuoleen sidotun kielen poistaminen, ei kuitenkaan poista sukupuolisidonnaisia ajatuksia. Ja sananvapauden sensuroiminen lisää yhteiskunnallista taantumista, ei edistystä. Ja mitä tulee kunnioitukseen, niin kunnioitus on kaksisuuntainen tie. Miksi yllä mainittujen henkilöiden mielipiteitä ja sananvapautta ei kunnioitettu? Heillä on ihan samanlainen oikeus määritellä sukupuoli, siinä missä sukupuolineutraalin kielen kannattajilla on oikeus olla määrittelemättä. sukupuolineutraalin kielen kannattajat eivät voi vaatia kunnioitusta määrittelemättömille sukupuolille ja identiteeteille, jolleivät he ulota tuota samaa kunnioitusta määritetyille sukupuolille ja identiteeteille.

Kieli muokkaa mieltämme, käsityksiämme, ja ajatuksiamme, nämä taas muovaavat käyttäytymistämme. Sukupuolineutraalin kielenkäytössä on kyseessä perinteisen kielen väkisin uudistamisesta, käyttämällä merkityksettömiä sanoja. Sukupuolineutraali kieli heikentää ajatusta sukupuoli identiteetistämme. Sukupuolisuus on osa meidän minuutta. Sukupuolineutraalius ei pysty poistamaan biologisia taustojamme ja juuriamme, eikä stereotypioitamme. Asenteiden muuttaminen olisi tärkeämpää ja hedelmällisempää, kuin kielen muuttaminen sukupuolineutraaliksi.

Lopuksi

Suurin osa sukupuolineutraalin kielen puolustajien argumenteista voidaan kumota vasta-argumentilla. Sukupuolineutraali kieli on tarkoituksenhakuista kielen muuttamista ja tästä muuttamisesta näyttäisi olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, muun muassa sukupuoli identiteettimme hämärtyy, kieli köyhtyy ja tulee kömpelöksi. Mutta tärkein kysymys kuitenkin lienee se, että miksi meidän tulisi ylipäätään tähdätä sukupuolettomaan maailmaan? Miksi sukupuoli tulisi kyseenalaistaa? Eikö meistä jokainen voisi olla ylpeä omasta sukupuolestaan tai sen puutteesta. Nauttia siitä. On ihan turha keksiä ongelmia, joita ei ole, tai “korjata” asioita, joita ei olla vielä rikottu. Ihmisten välisiä eroja tulisi arvostaa, koska erilaisuus tekee meistä ihmisen. Kaikkia tulee kunnioittaa, mutta kunnioitus ei voi olla yksisuuntainen tie. Tasa-arvoisuuteen tulee tähdätä, mutta tasa-arvoa ei edistetä väkinäisesti tai teennäisellä kielen muuttamisella. Vakiintuneet ammattinimikkeet eivät määritä sukupuolta, vaan kyseessä on työnimike, ja näin ollen vakiintunutta käytäntöä on ihan turha muuttaa. Mitenkähän käy tulevaisuudessa sanojen, kuten ”pyykkipoika” ”isänmaa” tai ”äidinkieli” kanssa? Kyllä varmasti löydämme jonkun, joka näistäkin sanoista loukkaantuu, pöyristyy sekä pahoittaa mielensä.

(kirjoitus löytyy myös blogistani: https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/)

Lähteet & liitteet:

Archer, S.L. & Waterman, A.S. (1988). Psychological Individualism: Gender Differences or Gender Neutrality. Vol 31. No.2. (s.65-81). Haettu:  https://www.karger.com/Article/Pdf/275798

Bäck, E.A. & Lindqvist, A. & Gustafsson Senden, M. (2013). Hen can do it: effects of using a gender neutral pronoun in a recruitment situation. Haettu: https://www.researchgate.net/profile/Marie_Gustafsson_Senden/publication...

Daily Mail (2014). It’s doomed for failure. Haettu: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2836414/It-s-doomed-failure-Psyc...

Menegatti, M. & Rubini, M. (2017). Gender Bias and Sexisim in Language. Communication. Oxford University Press. Haettu: http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.00...

Orwell, George, 1988 (1949), Nineteen Eighty-Four. London: Penguin Books. Orwell, George, 1999, Vuonna 1984 (alkuteos Nineteen Eighty-Four 1949, suom. Raija Mattila). Porvoo: WSOY,

Pri (2017). France has plunged struggle over gender neutral language. Haettu:  https://www.pri.org/stories/2017-11-10/france-has-plunged-struggle-over-gender-neutral-language

Puolimatka, T. (2016). Yhteiskuntakoe lapsilla? Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koenkaniineja? Kuva ja sana.

Sczesny, S. & Formanowicz, M. & Moser, F. (2016). Can Gender-Fair Language reduce Gender Stereotyping. University of Bern. Frontiers in Psychology. Haettu: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full

Sinkkonen, J. (2012). Elämäni poikana. WSOY.

The Star (2017). He says freedom, they say hate. The pronoun fight is back. Haettu: https://www.thestar.com/news/insight/2017/01/15/he-says-freedom-they-say...

The Telegraph (2018). Government drops doctor who says gender given at birth. Haettu: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/08/government-drops-doctor-says...

The Times (2018). Mother’s Day Cards go gender neutral. Haettu: https://www.thetimes.co.uk/article/mothers-day-cards-go-gender-neutral-n...

The Washington Post (2016). You can be fined for not calling people ze or hir if that’s the pronoun they demand that you use. Haettu: https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2016/05/17/you-...

Todd, B.K. & Barry, J.A. &Thommessen, S.A.O. (2016). Preferences for “Gender-typed” Toys in Boys and Girls Aged 9 to 32 Months. Wiley Online Library. Haettu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/icd.1986

Wikipedia. Haettu: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (102 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Kukaan rooliaan kunnioittava macho-mies ei voi kutsua itseään koti-isäksi. Sitävastoin hän voi mainita olevansa kotiäiti jolloin tehtävä ja asenne tulevat kuulijalle selväksi.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

"Kielen oppiminen on vaikeampaa, jos käyttää sukupuolineutraalia kieltä."

No nyt selvis mix suomen kieli on vähän vaikeampaa: persoonapronominit ovat sukupuolineutraaleja, niin ikään Suomen kielestä puuttuu sukupuolittuneet substantiivit. :'D

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Suomenkielessä nähdään kyllä sukupuolittumista...

Esimerkiksi: "Lappu-Liisa" tai "Erä-Jorma"

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Jep, on tyyliin palomies (mille on muuten vaikea keksiä sukupuolineutraalia ilmaisua).

Mut ulkomailla kun puhutaan sukupuolineutraalista kielestä, niin tarkoitetaan et honin ja hanin tilalle pitäisi tull hän. Siis sellainen ilmaisu, joita suomen kielessä jo on.

Esimerkki taas siitä, että kopioidaan joku ulkomainen keskustelu Suomeen eikä mietitä kokonaisuutta tarkemmin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #19

"Jep, on tyyliin palomies (mille on muuten vaikea keksiä sukupuolineutraalia ilmaisua)."

Pelastaja.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #21

Ennen puhuttiin palosotilaista.

Pahkasika: mikä on naarain nykyään? Henkilöhakulaite.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #28

Olisin saattanut vastata Tinder.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Lisätutkimuksia asian tiimoilta tarvitaan, koska toistaiseksi on tehty vain muutamia tutkimuksia sukupuolineutraalin kielenkäytön vaikutuksista henkilöihin.

Mielenkiintoista, että valitsit tuon ilmaisemisen sukupuolineutraalisti. Miksi teit niin, kun olisit voinut valita toisinkin? Et kai halua häivyttää tai kyseenalaistaa sukupuolineutraalin kielen vaikutuksen sukupuolisidonnaisia eroja naisten ja miesten kesken?

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Tuo sukupuolineutraalius olisi kyllä tasa-arvon nimessä hyvä argumentti vaatia suomen kielelle lingua francan asema maailmalla... Englanti syrjään ja suomi tilalle.

Onhan siinäkin etunsa, kun Italiassa tietää näkemättäkin, että todennäköisesti Maria on nainen ja Mario on mies. Jesus Maria onkin sitten vaikeampi tapaus, tosin taitaa kuulua enemmän espanjalaiselle kielialueelle.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

"Mitenkähän käy tulevaisuudessa sanojen, kuten ”pyykkipoika” ”isänmaa” tai ”äidinkieli” kanssa? Kyllä varmasti löydämme jonkun, joka näistäkin sanoista loukkaantuu, pöyristyy sekä pahoittaa mielensä."

En tiedä onko noista palomiehistä ja talonmiehistäkään kukaan koskaan loukkaantunut, pöyristynyt tai pahoittanut mieltään. Kielessä vain tapahtuu silloin tällöin muutoksia, joko hyödyllisiä tai hyödyttömiä.

Palomies voi hyvin olla pelastaja, sillä palomiehen hommiin kuuluu muutakin kuin veden ruiskuttaminen liekkeihin. Jos talonmiehestä halutaan mies-pääte hävittää, niin talkkari on hyvä vaihtoehto.

Nuo vanhat ammattinimikkeet kuvaavat sitä aikaa, jolloin nuo hommat olivat melko täydellisen rajattuja jommalle kummalle sukupuolelle. Jäänteenä menneistä ajoista ne voisi yhtä hyvin jättää elämäänkin. Eihän se nimike hommaa pahenna.

Joissakin ammattinimikkeissä sukupuolen ilmaiseminen on suorastaan välttämätöntä. Sellaisia ovat ainakin ilotyttö ja rattopoika. Muuten voi käydä paha vahinko.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Pyykkityttö" kuulostaa enemmän pyykkäriltä. Lisäksi "tyttö" tai "poika" edustaa myös ikärasismia.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

kipo +7, pitää pihdeissään

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #12

Tuo lienee suurimmalle osalle Puheenvuoron lukijoita sen verran "inner joke", että vain harvat ja valitut sen ymmärtävät. ;)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mikään elävä kieli ei ole syntynyt kenenkään kielitieteilijän tai jonkin ylemmän auktoriteetin lanseeraamana. Ei suomen kieltäkään Mikael Agricola "keksinyt", kuten jotkut luulevat.

Puhtaasti sukupuolineutraalit kielet ovat äärimmäisen harvinaisia maailman kielien joukossa. Se on yksi suomen kielen omituisuus useimpien kieltä opiskelevien ulkomaalaisten mielestä. On siis selvää, että kielenkäytön kautta tapahtuva implisiittinen sukupuolen määritteleminen on ihmiselle luonteenomainen asia, jolla on jotain tarkoitusta ja merkitystä.

On järjetöntä pyrkiä hetken mielijohteesta muokkaamaan tuhansia vuosia vanhoja kieliä uudenlaisiksi sukupuolineutraaleiksi kieliksi. Ei sellainen kyllä tule onnistumaankaan, mutta jo sellaisen yrittäminen asettaa esteitä ihmisten väliselle kommunikaatiolle sekä vaikeuttaa käsitteellistä ajattelua. Tietysti olisi hyvä, jos sukupuolittuneissa kielissäkin olisi jokin neutraali tapa ilmaista asioita, joiden "sukupuolesta" ei ole selvillä, sen sijaan, että on pakko sanoa "he or she" tai "han eller hon".

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Sukupuoli on vähän tämmöinen...

Jos pukeutuu mekkoon, käy naisten vessassa, ostaa tuoksukynttilöitä ja lotioneita, juoruilee... Se on todennäköisesti nainen.

Voihan sillä olla kikkeli myös ja käydä myös joskus kalastamassa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Jossain määrin.... rikki. Tämä sukupuolineutraali kieli kuin myös argumentaatio.

Me tiedämme, että löytyy kahta sukupuolta. Mutta siihen on havaintoja, että sukupuolta löytyy anatomian lisäksi myös rooleina, mieltymyksinä tai miten aivot prosessoi.

Tämä on hyvä esimerkki:

"Pojat valitsivat pojille suunattuja leluja ja tytöt tytöille. Johtopäätöksenä oli, että "pojilla on vahvemmat valmiudet mentaaliseen rotaatioon ja tilan käsittelyyn, kun taas tytöillä henkiseen manipulaatioon ja hienomotorisiin taitoihin“. Tutkimus osoitti, että lapset leikkivät ilmeisesti leluilla, jotka ovat suunnattu heidän omalle sukupuolelleen."

Tämä pitää täysin paikkansa. Mutta me tiedämme myös, että löytyy myös tyttöjä jotka tykkäävät leikiä autoilla ja poikia jotka tykkää leikkiä nuken kanssa. Ja sen lisäksi heistä voi kasvaa anatomisen sukupuolisen mukaisia. Toisin sanoen tutkimuksessa on virhe että kun on noin pieni havaintomäärä, on siihen otantaan sattunut vain sellaiset yksilöt joilla lelupreferenssi vastaa anatomiaa.

Pitäisi ennemmin pohtia asiaa sen mukaan miten oli antiikin Roomassa, kun oli feminiinen ja maskuliininen, eri asioita pidettiin feminiinisenä tai maskuliinisina, niin eri asioissa ja heijastui myös latinan kielessä.

Tuon sukupuolirooli käsitteen voi ajatella niin, että metsästys on maskuulinista, keräily feminiinistä. Sänkyhommissa ottava osapuoli on maskuliininen, antava femininiinen.

Kyllä me tasan tarkkaan tiedetään, että on vaikka miehiä jotka lähtevät sienimetsälle vaikka se on feminiinistä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Vappu Taipale ehdotti joskus 70-luvulla, että päiväkotien pojille annettaisiin nukkeja leluiksi autojen sijasta. Seuraavana päivänä Kari piirsi Hesarissa kuvan, jossa pojat leikkivät nukella. He olivat sitoneet sen roikkumaan hirteen puun oksasta ja tanssivat inkkaritanssia puun ympärillä.

Pienenä minäkin joskus leikin sisareni nukella. Irrottelin sen muovisia käsiä ja jalkoja liitoksistaan havainnoidakseni miten se oli rakennettu.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Itse leikkinyt myös pienenä muutaman kaatopaikalta dyykatun nuken kanssa. Kaikkea kivaa sai tehtyä ilotulitteiden ja Zippo-bensan kanssa. Barbien kierrätystä.

Käyttäjän NinaVuorijrvi kuva
Nina Vuorijärvi Os Purola

Tästä tuli niin mieleen aika kun esikoiseni oli juuri syntynyt ja hain velipuoliani päiväkodista. Jos siellä jotkut olivat ensimmäisenä katsomassa vauvaa niin pojat. Päiväkodin työntekijät naureskelivat jälkikäteen että nukeista oli tullut sen jälkeen riitaa kun pojatkin olisivat halunneet hoivata nukkeja mutta tytöt eivät niitä halunneet antaa poikien leikkeihin. Tietysti homma saatiin sujumaan ja kaikilla oli mahdollisuus leikkiä niillä. Mutta ilmeisesti kuitenkaan pojat eivät olleet yrittäneet repiä jäseniä irti vaan ihan kotileikeissä mentiin.

Toisaalta esikoiseni (poika) tykkäsi kovasti nukkeleikeistä ja ne hänelle luonnollisesti sallittiin. Vieläkin on nuket ja niiden tarvikkeet ehjiä, nyt niillä leikkii tyttäreni.

Aina tietysti poikkeus vahvistaa säännön mutta olen melko varma että lapset ns. ehdollisestaan. Kun iso rekka menee ohi, kummalle luulette vanhempien sanovan "katso kuinka iso auto"? Niinpä, todennäköisesti pojalle.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Toisin sanoen tutkimuksessa on virhe että kun on noin pieni havaintomäärä, on siihen otantaan sattunut vain sellaiset yksilöt joilla lelupreferenssi vastaa anatomiaa.

Riski päinvastaisesta tilanteesta on huomattavasti olennaisempi, että pienessä otannassa vähemmistö korostuu. Eihän kukaan tuota oikeasti lue kaikkia tyttöjä ja poikia koskevaksi, vaan että yleisesti sukupuolet preferoivat eri asioita. On sitten oma keskustelunsa missä määrin tuo on luontaista ja missä määrin jo taaperoikäisenäkin opittua.

Käyttäjän LasseHietanen kuva
Lasse Hietanen

Hei. Kiitos Saara. Pidin. Kirjoituksesi on hyvä ja seikkaperäinen selvitys, meidän ihmisten, omasta sekoilustamme. Kaikki on luotu ja on sangen hyvää. Olemme; Ehkemme kuulleetkaan, tai unohtaneet; Liha taistelee henkeä vastaan. Kun jäämme vääränlaiseen lihariippuvaisuuteen kiinni, niin olemme, kuin kärpänen siivistään liimanauhassa; Ajatukset on liimautuneet, niinkuin kärpäsellä siivet, Edessä avautuu vain kuoleman näköala. Siitä on onneksemme, tie vapauteen. Menetettävänämme siinä on oma ylpeytemme. Lämpimin, Siunaavin terveisin Lasse Hietanen.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Sukupuolineutraali kieli on luonnotonta ja tekaistua."

On kieltämättä harmi, että joku on päästänyt marxilaisfeministit tekaisemaan suomen- ja turkinsukuiset luonnottomat kielet.

"'talonmiehestä' on tullut 'talonhoitaja' (taas näitä epämääräisiä termejä, jotka eivät anna tarkkaa kuvaa työstä, hoitaja tarkoittaa myös apulaista, avustajaa, ja palvelijaa). Neutraalius poistaa tehtävänimikkeestä tarkan kuvauksen ja jättää meille epämääräisen kuvan siitä, mitä tehtävä sisältää"

"Talonmies" kieltämättä kuvasi tarkasti sitä, että tehtävä oli sama kuin talonpojalla, mutta kyseessä oli täysikasvuinen miespuolinen ihminen.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Nyt sekoitat tahallasi kaksi ihan eri asiaa. Marxilaisfeminismillä ei ole mitään tekemistä Suomen kielen syntymisen kanssa.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Blogistilla ei ainakaan ole ironiantajua...

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #20

ja myöskään ei löydy huumorintajua tahallaan väärin ymmärtämiselle..

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #25

Tuohan ei voi olla sekä ironiaa, että tahallaan väärin ymmärretty. Nuo sulkevat toisensa pois.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Se on muuten suomen kieli pienellä alkukirjaimella.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #24

Näin on, kiitos korjauksesta. Olennaista onkin kiinnittää huomio/ puuttua kirjoitusvirheisiin eikä itse sanomaan.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #30

"Olennaista onkin kiinnittää huomio/ puuttua kirjoitusvirheisiin eikä itse sanomaan."

Tästä olen kyllä eri mieltä. Mutta vakavasti puhuen: ainahan standardoitu yleiskieli on jossain määrin vasiten tehtyä ("tekaistua"). Ei tässä ole mitään uutta. Suomen kieleenkin on tekemällä tehty koko joukko sanoja ja muita aineksia.

Kielen muuttuminen huolettaa joitakuita, mutta loppujen lopuksi kieliyhteisö kuitenkin päättää, kuinka kieltä käytetään.

Mikä esimerkiksi -mies-loppuisten yhdyssanojen muuttamisessa huolettaa? Oliko suomen kieli luontevampaa silloin, kun velkoja oli saamamies ja todistaja vierasmies?

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari Vastaus kommenttiin #32

On selvä, että kieli muuttuu ajan saatossa, mutta nyt kieltä on alettu tarkoitushakuisesti muuttamaan, sanojen muuttumisen (mutatoida, muuntua) ja muuttamisen (muokata, vaihtaa) välillä on selkeä ero.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #34

Mitä väärää on kielenhuollossa? Saadaan ymmärrettävämpää, loogisempaa ja helpompaa kieltä. Ja ennenkaikkea organisoimassa tätä kun kieli tosiaankin muuttuu myös itsekseen.

Elämänalueiden sukupuoliroolit ovat tosiasia, mutta onhan se "Pelastaja" tai "Sotilas" nyt kaikinpuolin parempaa suomea kuin "Palomies" tai "Sotamies".

Kielenhuolto on itseasiassa hyvä tunnistaa prosessina, koska silloin voi kielen kerrostumia arkistoida asianmukaiseksi koska niitä tarvitaan esimerkiksi historian tutkimuksessa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #35

"Pelastaja" on huono vaihtoehto "palomiehelle". Palomiehen ensisijainen jobi on sammuttaa tulipaloja, jopa silloin, kun sillä sammuttamisella ei pelasteta ketään. Toissijaisesti hän voi pelastaa vaikka kissaa puusta. Ja kuten tässä blogissa on jo tedettu, "pelastaja" kuulostaa enemmään Jeesukselta tai joltain muulta ihmiskunnan pelastajalta.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #39

No sitten vaikka sammuttaja tai auttaja... Hieman groteski ilmaisu voisi olla "palosankari".

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #34

Kieltä on tässä mielessä tarkoitushakuisesti muutettu niin kauan kuin on ollut kieltä käyttäviä auktoriteetteja, kuten kirkko, lainsäätäjä, yliopistot, koululaitos tai lehdistö. Tarkoitushakuisesti Lönnrot loi sanan sivistys, tarkoitushakuisesti Kilpinen loi sanan taide. Jokin kiinteistönhoitaja (puhuuko joku "talonhoitajasta"?) on vain pikkujuttu tässä jatkumossa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #36

On eri asia löytää kieleen sellaisia uusia ilmaisuja, joille ei aiemmin ole ollut omakielistä sanaa kuin muuttaa tieten tahtoen jo pitkään vakiintuneita omakielilisiä ilmaisuja.

Tyypillisiä uudissanoja suomen kielessä ovat mm. sähkö, juna, puhelin ja urheilu. Useimmissa muissa kielissä sähkö on jonkinlainen "elektrisiteetti" ja "urheilu" on miltei kaikissa kielissä "sport", puhelin "telefooni" j.n.e. Pyrkimys löytää omintakeisia ilmaisuja on siis perinteinen fennistinen piirre.

Se ei silti tarkoita sitä, että palomies tai joulupukki pitäisi muuksi muuttaa.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #41

"kuin muuttaa tieten tahtoen jo pitkään vakiintuneita omakielilisiä ilmaisuja"

Kyllä nuo edellämainitut saamamies ja vierasmies oli hyvinkin vakiintuneita ja omakielisiä. Vielä paljon vanhempi oli suomen kielen piirre, ettei meillä ole sanaa joka tarkoittaisi "kyllä". Tai "emo" oli vakiintunut jo tuhansia vuosia, mutta sittenpä se korvattiin jostain syystä uudella "äiti"-lainalla.

Jos pelastuslaitoksen naispuolinen työntekijä leikkaa auki ryttyyn menneen auton tai pyydystää karanneen lemmikkikäärmeen, niin ei "palomies" toimenkuvaa mitenkään valtavan hyvin kuvaa.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #44

Niin, voihan palomies leipoa vaikka pullaa ja silloin hän on pullanleipoja. Mutta silti varsinaisena leipätyönään sammuttelee tulipaloja.

Käyttäjän soppakour kuva
Antti Kettunen Vastaus kommenttiin #44

Mä haluaisin kuulla kuinka montaa palomiehenä työskentelevää naista häiritsee se että niiden ammattinimike taitaa vieläkin olla palomies. Näitä naisia ei taida hirvittävän montaa edes olla joten kyselyn ei pitäisi olla vaikea toteuttaa. Päätelleen siitä mitä kannanottoja olen lukenut kyseisten (erittäin kunnioitettavien) naisten tehneen, epäilen että osaavat suhtautua asiaan sen vaatimalla vakavuudella.

Joka ei ole kovin suuri.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #30

Pilkkuvirhe voi määrätä kohtalon. Aikanaan kärjäoikeuden sihteeri kirjoitti vahingossa "armoa ei, Siperiaan", kun piti kirjoittaa "armoa, ei Siperiaan".

Käyttäjän soppakour kuva
Antti Kettunen Vastaus kommenttiin #24

Tuota, kun nyt lähdettiin tälle linjalle niin pakko puuttua. Kieli, jota puhutaan Suomessa, ts. Suomen kieli. Sitten on se suomenkieli joka on yhdyssana.

Se että miten oikein on kirjoittaa Suomen kieli on asia erikseen mutta se väli tuossa tekee sen eron.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #48

"Kieli, jota puhutaan Suomessa, ts. Suomen kieli. Sitten on se suomenkieli joka on yhdyssana."

Sananvapauden puitteissa trollaaminenkin on toki sallittua.

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/122

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #48

Muuten:

"Kun kielen nimi (esim. suomi) esiintyy sanan kieli kanssa, sanat kirjoitetaan erilleen: suomen kieli. Kokonaisuus muodostaa kyllä kiinteän yhdistelmän, mutta erilleen kirjoittaminen on vanha käytäntö.

Kielten nimistä muodostetut adjektiivit ja niistä muodostetut muut sanat puolestaan ovat yhdyssanoja:"

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/122

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen Vastaus kommenttiin #52

Näin se on. Äidinkieleni on suomen kieli, olen siis suomenkielinen.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #55

Aivan, voimme todeta, että Suomen kieli on suomenkielisille suomen kieli ja ruotsinkeilisille ruotsin kieli. Omituisia kirjoitussääntöjä Suomessa suomessa.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Onneksi osa noista sukupuolineutraaleista nimikkeistäkin on kuitenkin sellaisia, että niiden taustalla olevat sukupuoliroolit ovat selvillä. Ks. kuvituskuva:

https://yle.fi/uutiset/3-9405729

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Vähän sivusta mutta menköön
- Mikäs alokas on ammatiltaan?
- Sorvari.
- Eikös alokas tiedä, että suomen kielen ammattinimikkeiden pääte on -ja. Olette siis sorvaaja.
- Kyllä, herra sotilasmestaaja.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Indoeurooppalaisista kielistä slaavilaiset kielet ovat kaikkein sukupuolittuneimpia, koska niissä myös verbimuodot ilmaistaan puhujan sukupuolesta tai ilmaisun kohteesta riippuen eri tavoin.

Maailman kielistä puolestaan japanin kieli lienee kaikkein sukupuolittunein, koska sen kohdalla on olemassa erilaisia rakenteita ja huomattava määrä sukupuolisidonnaista sanavarastoa, jota ei "saa" käyttää ristiin. Jopa "minä" ilmaisu on erilainen miehen ja naisen sanomana, vaikka sillä neutraalikin vaihtoehto on kirjakielessä olemassa.

Suomen kielessä sukupuolittunutta on perinteisesti ollut kiroilu, mutta nykyään naiset ovat ottaneet siihenkin liittyvän sanavaraston melko suvereenisti omakseen. Toisaalta jotkut ilmaisut, kuten "ihanaa", ovat edelleen pitkälti naisten omaisuutta.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Hah! Kuka sanoikaan: "Ihanaa, leijonat, ihanaa"?

Ja kuka puhui "ihanista iskuista" nyrkkeilyotteluissa?

Nuoremmille sanottakoon, että kyseessä olivat Antero Mertaranta ja Höyry "Raimo" Häyrinen, joiden miehekkyyttä tuskin voi asettaa kyseenalaiseksi.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Olivat niin erikoisia ilmaisuja, että muistat ne vieläkin maininnan arvoisina.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Olen käsittänyt jotenkin niin, että vänrikki Stoolin aikoihin puhuttiin sotamiehistä, mutta 1918 punaisilla naissotilailla oli niin merkittävä rooli, että sana "sotilas" oli pakko ottaa käyttöön.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Blogisti päättelee lopuksi: "Mutta tärkein kysymys kuitenkin lienee se, että miksi meidän tulisi ylipäätään tähdätä sukupuolettomaan maailmaan?"

Tuohon blogisti vastaa tavallaan itse paljon puhuvalla siteerauksella:
"Orwellin mukaan sukupuolineutraalin kielenkäyttö on taas askel eteenpäin totalitaarista maailmaa, jossa yritetään hallita ihmisten ajatuksia rajoittamalla kieltä poliittisesti oikeiksi ilmauksiksi. Tähän liittyy vahvasti sananvapauden rajoittaminen, jossa vain tietyistä asioista saa puhua ja tietyistä ei."

Kaiken taustalla on kuten yleisesti tiedetään - vaikka melko harvat sen suostuvat myöntämään - jumalattomien ihmisten hillitön pyrkimys Jumalan säätämän luomisjärjestyksen kieltämiseen ja jos vain mahdollista sen kumoamiseen.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Jumala ei kelpaa argumentiksi mihinkään koska ei ole havaintoja mitkä todistaisi tämän eikä sitä voi falsifioida. Luomiselle ei myöskään ole mitään teoriaa mille havainnot, millä sen falsifioisi tai minkä pohjalta voidaan tehdä testattavia hypoteeseja.

Oikeasti kyse on siitä, että kaikki ihmiset eivät ole samasta muotista tehtyjä toistensa klooneja vaan eri elämän alueilla on eri sukupuolirooleja, todistettavasti.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Matti Karnaattu, kyllä nämä perusasiat ovat ilmeisiä sinullekin.
Kysymys on ainoastaan siitä, halutaanko ne nöyrästi tunnustaa.
Asian koko ydin ilmenee meille suomalaisille tutusta teoksesta:

"Sillä Hänen näkymätön olemuksensa, Hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä Hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt."

"For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened."

Room.1:20-21

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #37

"Matti Karnaattu, kyllä nämä perusasiat ovat ilmeisiä sinullekin."

Yhden miehen henkilökohtainen kirje, ei Jumalaa todista.

Mitä jos lainaisit jotain minun intiimikirjeistä argumenteksi? Tai vaikka jonkun ateistin?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #38

Matin pikku pilailu on heikko ase totuutta vastaan. Ja hän tietää sen. :)

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #47

Totuuden erottaa uskomuksista olennaisesti falsifioitavuudella.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #50

Jokainen teoria ja oppi on ainakin vastustajien mielestä helposti falsifioitavissa.

Vastaavasti verifioitavuus kohtaa kaikkien oppien ja teorioitten kohdalla vaikeuksia.

Absoluuttinen totuus löytyy vain uskon kautta. Evolutionismi on kaukana totuudesta.

Raamattu ilmituo ja vahvistaa totuuden ilman mitään epäröintiä - jokaiselle, joka uskoo.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #61

"Jokainen teoria ja oppi on ainakin vastustajien mielestä helposti falsifioitavissa."

Enpä tiedä. Mutta sitten kun ei ole mitään keinoa falsifioida niin kyseessä onkin vain uskomus ja argumenttina täysin nolla arvoinen. Jotain mikä ei perustu mihinkään.

Tosiasiat erottaa uskomuksista se, että on keino falsifioida.

"Absoluuttinen totuus löytyy vain uskon kautta."

Ainoa absoluuttinen totuus löytyy vain formaalilla tasolla toimivalla logiikalla, premissien ollessa absoluuttisia totuuksia. Matematiikka esimerkiksi tuottaa totuuksia. Käytännössä kaikkia premissejä ei saada absoluuttisiksi totuuksiksi vaan perustuu havaintoihin, jolloin kyseessä on tosi uskomus, tai yksi vaihtoehtoinen tosi uskomus ja tietoa voidaan parantaa havaintojen kasvaessa. Eli silloin tulee se falsifiointi mahdollisuus kun uudella havainnolla voidaan tietoa muuttaa.

"Evolutionismi on kaukana totuudesta."

Eipä ole, koska sille on:

1. Teoria jonka pohjalta voidaan tehdä testattavia hypoteeseja
2. Teorialle on tätä tukevat havainnot
3. On falsifioitavissa.

Se on tosiasia ja sen muuttaminen tarvitsee paremman teorian, sille havainnot mitkä tukee parempaa teoriaa. Ja oikeastaan tarvitsee myös havainnot mitkä kumoaa evoluutioteorian.

"Raamattu ilmituo ja vahvistaa totuuden ilman mitään epäröintiä - jokaiselle, joka uskoo."

Kerrohan se teoria raamatusta ja tälle testattava hypoteesi.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #63

"3. On falsifioitavissa."
Ei ehkä liity sukupuolineutraaliin kieleen, mutta teorioiden falsfioitavuuden "keksijä" Popper ei löytänyt darwinismille tuota. Joutui sitten myöhemmin peruuttelemaan sanomisiaan, muttei siltikään esittänyt falsfikaatiokriteeriä.
Tämä vain tiedoksi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #85

Tiedän tuon.

Evoluutiolle keksii helposti falsifiointikriteerejä. Vaikka semmoisia, että uudessa sukupolvessa ei ole mitään mutaatioita tai vaikka semmoista, että lajiutumista ei tapahdu vaikka populaatioita pidetään pitkään erillään erilaisissa valintapaineissa.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #61

#61. "Evolutionismi on kaukana totuudesta."

Hassua että jotkut uskovaiset kieltävät evoluution. Valtaosa uskovista tunnustaa evoluution ja sanoo sen olevan Jumalan työkalu. Näin ollen Marttila siis kieltää Jumalan luomistyön.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #72

Loistava "päätelmä" Petri Friarilta. Mitäpä tuohon olisi lisäämistä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #75

#75. Olisikohan Marttilalla antaa vastausta kommenttiin 70?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #72

Tai sitten se, että meillä on vaikka runsaasti Homo Erectuksen jäänteitä mutta ne eivät sitten olekkaan nykyisten ihmisten ihmisten esivanhempia vaan ihmiset ovat mukamas tulleet hevosesta tai koirasta koska ovat "samaa baraminia" mutta mitään todisteita mihinkään ei ole.

On semmoista vaihtoehtomalliakin tutkittu ja tätä parempaan tutkimukseen ei ole päästy: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-6...

"A Unified Theory of Creationism"

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #72

Kappas vaan, lisää tutkimusta: https://tekniikanmaailma.fi/tutkimus-paljastaa-sal...

Tämähän selittää monta muutakin asiaa!

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #95

"Tämähän selittää monta muutakin asiaa!"

Kuten evolutionistisen ajattelun 'horjumattoman perustan': Koska bigbang, siksi evolutsioni. That's it. Kaikki muu on salaliittoa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #96

Big bang ei liity mitenkään evoluutioteoriaan. Evoluutioteorian on toistettu nykypäivänä, että tiedetään se toimivaksi ja todeksi. Ja historiassa tapahtuneen evoluution kannalta käy ihan hyvin jos vaikka jumala katseli homopornoa ja masturboi alkumereen 3.8 miljardia vuotta sitten. Täysin ok uskoa niin.

Evoluutio tarvitsee vain sen alkukopioitujan.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #97

"Evoluutio tarvitsee vain sen alkukopioitujan." Mistäs me se ak sitten hommattaisiin..

Pikkujuttu Matin oppi-isille: alkuahvena sen ak:n kiikutti avuliaasti alkumeren pohjasta rantahiekalle kuivumaan ja kehittymään. Hra Darwin vissiin näki sen. Niin ainakin väitetään. Evolutionistinen tiede on nääs niin ihanaa ja aukotonta. Paitsi ne keisarin vaatteet - ai niihän se onkin, hmm. Ei synny itsestään yhtään mitään; ei alkumerta, ei alkulimaa eikä alkukopioitujaa, ei xeroxia, ei paperia, ei mitään. Senhän me Matti fiksuina miehinä hyvin ymmärrämme.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #98

"Pikkujuttu Matin oppi-isille: alkuahvena sen ak:n kiikutti avuliaasti alkumeren pohjasta rantahiekalle kuivumaan ja kehittymään."

Miksi ihmeessä kun on voinut mönkiä ihan itse maalle https://www.youtube.com/watch?v=fJLCSsnhLFc

"Ei synny itsestään yhtään mitään; ei alkumerta, ei alkulimaa eikä alkukopioitujaa, ei xeroxia, ei paperia, ei mitään."

Termodynamiikasta tiedetään, että materian järjestäytymiseen tarvitsee vain energiaa. Ajattele kun ihan itsestään tulee vuorokaudessa räystäälle jääpuikot. Tämä nähdään joka talvi.

Täysin sama efekti käynyt alkukopioitujalla. Sen sijaan, että molekyylit järjestäytyisi kristalliksi, molekyylit kopioituvat. Energia riittää tähän.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

#31. Marttila varmaankin myöntää, että myös intersukupuoliset kuuluvat Jumalan luomisjärjestykseen.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Suomessa syntyy vuosittain noin 20 intersukupuolista lasta. Wikipedia

"Kun lapsen sukupuoli on epäselvä, lastenlääkäri ja kirurgi selvittävät sukupuolta anatomisten piirteiden, kromosomien ja hormonien perusteella." http://intersukupuolisuus.fi/faq/

Maallikkona totean vain tämän: sukupuolia on tasan kaksi (2). Ei yhtään enempää.

Asiaa ei muuta miksikään se, että kaikkialla luonnossa esiintyy jonkinasteisia epämuodostumia.
Sinulla on ehkä soveliaampi määritelmä niille lapsille, joilla syntymästään saakka esiintyy sukupuolen kehityksen häiriöitä ja sukupuolielinten anomalioita eli epämuodostumia.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #92

Eli koskee noin luokkaa 1500 ihmistä.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #92

#92. Minulla ei ole mitään määritelmää tällaisille lapsille, enkä ole millään lailla lääketieteen tai biologian asiantuntija.

Ymmärrän, että sinun kantasi sukupuolten määrästä perustuu siihen, että Raamattuun joku on arkihavaintojen perusteella keksinyt kirjoittaa, että ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Useimmitenhan se näin onkin – minäkin olen mies ja tunnen itseni sellaiseksi. Minun kantani ei kuitenkaan ole yhtä ehdoton kuin sinun juuri siitä syystä, että olen biologiassa sekä uskonasioissa täysin maallikko ja lisäksi suhtaudun uskovaisten kantoihin kriittisesti tässä ja monessa muussakin asiassa, kuten vaikkapa homoseksuaalisuuden ja tasa-arvoisen avioliittolain suhteen.

Jos joku biologian asiantuntija kertoisi minulle, että sukupuolia on ehdottomasti vain kaksi, ja perustelisi sen kansantajuisesti, olisin heti valmis tarkistamaan kantaani.

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström Vastaus kommenttiin #92

Tuo 20 on vain niiden lasten lukumäärä, joiden sukupuoli todetaan ulkoisten sukuelinten perusteella vaikeaksi määritellä. Näiden lisäksi on vielä suurempi määrä sellaisia, joiden ulkoiset sukuelimet voidaan luokitella, mutta havaitsematta jää ongelmia sisäisissä sukuelimissä. Intersukupuolisten yhdistys arvioi kokonaismääräksi noin 1000 vuodessa.

Sukupuolien määrää on päätelty monin eri tavoin, viimeisimpänä olen nähnyt sen tehtävän henkilön tuottamien sukusolujen perusteella. Kaikille näillle tavoille on yhteistä se, että aina kahden sukupuolen ulkopuolelle jää ryhmä ihmisiä, jotka siis luonnollisesti muodostavat ainakin kolmannen sukupuolen. Heitä yritetään kuitenkin väkisin tunkea johonkin "epämuodostuneiden" ryhmään, joka muka ei ole ryhmä lainkaan, koska lähdetään kahden sukupuolen oletuksesta ja tämä halutaan jostakin syystä väkisin todistaa vastoin havaintoja. Tuossa määritelmässä sukusolujen tuottamisen perusteella, kolmantena ryhmänä ovat ne, jotka eivät tuota lainkaan sukusoluja. Ainakin osa heistä on siis intersukupuolisia.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Pojat valitsivat pojille suunattuja leluja ja tytöt tytöille."

- Kuka peijakas meni suuntaamaan leluja sukupuolittuneesti, tai kuka pahus meni tekemään päätelmän, että näin olisi menetelty? Eikö kaivurin pienoismalli ole kaivurin pienoismalli aivan riippumatta siitä, rakennetaanko sen täysikokoisella esikuvalla tietä poikakoululle vai perustuksia tyttöjen talolle?

Jos lelulaatikossa on sekalainen valikoima tavaraa, ottaa lapseni lapsi (1 v.) sieltä todennäköisimmin kirkasvärisen kaivinkoneen. Koetta on toistettu niin usein, että silkka sattuma on voitu sulkea pois. Mielenkiintoinen yksityiskohta on nimenomaan se, että tämä nuori koehenkilö ei ole (ainakaan isovanhempiensa kuullen) lausunut vielä ensimmäistäkään ymmärrettävää sanaa, joten pidän häntä kielenkäytön suhteen liki "tyhjänä tauluna".

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Tällaista samaa testiä on testattu myös sukulaislajeillamme että huomataan sukupuolen vaikutus lelujen valinnassa: https://www.youtube.com/watch?v=Bm9xXyw2f7g

Leluja on kehitetty lasten mukaan. löytynyt myös sellaista 5000v vanhaa lelua, että ennenkin ovat pojat työnnelleet pyörällistä pikku kärryä.

Mutta, poikkeuksia löytyy myös. Tyttö voi suosia poikien lelua esimerkiksi.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Pyörällinen pikku kärry = Nukenvaunut?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #89

Ei.. Pienoismallia esim. härällä vedettävistä vankkureista löytynyt leluina.

Muista että ennen ihmiset kantoivat lapsia eikä työnnelleet rattaissa. Ja lastenvaunutkin oli suunniteltu aluksi vuohen tai ponin vedettäviksi.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Ovatko ne muut tavarat yhtä kirkasvärisiä?

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa

:)

No, joitakin sanoja voisi vähän muutella,, kuten vaikkapa linnunpoika. Jotenkin omituista että linnuilla on vain poikia,,ei koskaan tyttöjä. No linnun lapsi ei kuullosta hyvältä, ei pentukaan, vasa, tai vaadinkaan, että mikä se voisi olla,,,kun ei linnun tytärkään kuulosta hyvältä. Jaa, kaippa se on tyydyttävä linnun poika sanaan,,,vaikka toisaalta, voisihan sitä yrittää kehittää uuden sanan. Ai niin, onhan se kalallakin aina poika,,eikä koskaan kalan tyttö,,, ja sammakollakin on vain poikia.

Vaikka kyllä suomenkielessä on vähän muitakin erikoisuuksia kuten vaikkapa sanapari kalojen istutus,,että ensin istutetaan kaloja jotta ne tekisi sitten lisää kalanpoikia.
Jos kaloja seisottaisi istuttamisen sijaan niin ehkä sitten syntyisi kalan tyttäriä. :)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Onhan niitä kissanpoikiakin ja lisäksi sana "poikanen", joka tarkoittaa sekä naarasta että urosta. Oikeastaan naiset ovat kielenkäytön kannalta paremmassa asemassa kuin miehet tai pojat, koska "tyttö" tai "nainen" tarkoittaa aina ja poikkeuksetta naaraspuolista niin eläimissä kuin ihmisissäkin. "Mies" tai "poika" voi tarkoittaa mitä tahansa, joten uroksista ei ole niin väliä.

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt

Nuoruudessani opetettiin teitittelemään vanhempia henkilöitä, sukupuolineutraalia, mutta ikärasistista. Tosin 80-luvulla ei ketään tästä pahoittanut mieltään tai edes tiennyt sanasta "ikärasismi" mitään.

Kun maailman menoa seuraa niin oma fiilis on että jokainen haluaa olla se erikoinen, muista erottuva henkilö. Mutta kieli jolla sitten voisi näitä erottuvuuksia kuvata halutaan muokata sellaiseksi jossa ketään ei voi erottua.

Elämä ei ole sukupuolineutraalia tai tasa-arvoista, eikä elämää kuvaavan kielen pitäisi olla yhtään sen erinlaisempaa.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

"Orwellin mukaan sukupuolineutraalin kielenkäyttö on taas askel eteenpäin totalitaarista maailmaa, jossa yritetään hallita ihmisten ajatuksia rajoittamalla kieltä poliittisesti oikeiksi ilmauksiksi"

Tämä suuntaus etenee yleisesti myös joillain muilla alueilla. Sen ajamista perustellaan tunteellisesti ja vedotaan erilaisiin mielensäpahoituksiin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Tai sitten sitä perustellaan sillä, että esimerkiksi lakitekstien tulisi olla sukupuolineutraaleja, koska perustuslaki kieltää kohtelemasta ketään eri tavoin sukupuolensa perusteella. Eikö silloin olisi luonnollista, että lailliset oikeudet/velvoitteet olisivat kaikille yhtäläisesti sukupuolesta riippumatta?

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Sukupuolineutraaliuteen takertuminen kielenkäytössä, kasvatuksessa, ylipäänsä kaikessa yhteiskuntaelämässä osoittaa jo pakkomielteenomaisia piirteitä. Ilmiön saama painoarvo alkaa vahvasti viitata orwellimaiseen yhteiskuntaan, jossa yksilöiden mielipide- ym. vapauksia ollaan täyttä päätä hävittämässä.

Peesaako Stenbäck mainittua kehitystä kohti tasapäistettyä neutralisoitua yhteiskuntaa?

Saara Huhtasaari tiivistää asioita hyvin bloginsa loppukappaleessa. Kannattaa lukea huolella.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #66

Ymmärrän kaikki kysymyksessäsi käyttämät sana, mutta minulla ei ole pienintäkään aavistusta mitä mahdat sanoja tuolla tavalla virkkeeksi yhdistellessäsi tarkoittaa. Emmeköhän me kaikki siirry yhtä lailla tulevaan yhteiskuntaan, oli se millainen tahansa. Ei sinne voi kukaan siirtyä mitään peesaamalla sen nopeammin.

Jos sinusta yhdenvertaisuus lain edessä on tasapäistämistä, niin kai minä sitten kannatan ja tuen sellaista kehitystä. Ei kyllä itsellä tulisi mieleen käyttää sanaa sellaisessa tarkoituksessa, mutta kuka minä olen puolestasi päättämään mitä sanoilla tarkoitat. Minusta vaikuttaisit antavan tasapäistämiselle uuden tarkoituksen joko tiedostamatta, tai harhauttaaksesi.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #67

Tuntuu että enemmän on ongelma se, että on muutosta kuin se, että mitä se muutos on.

Maailma muuttuu kaiken aikaa ja se on normaalia.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #67

#67.
Ehkä virkkeeni sentään olivat ymmärrettävämpiä kuin mitä yrität esittää.
Peesaamisella voidaan tarkoittaa samaa kuin komppaamisella, samaa mieltä olemisella. Varmaan tiesit itsekin tuon.

Sanoja 'yhdenvertaisuus lain edessä' taidat käyttää petollisena peiteilmauksena sille nähtävissä olevalle suuntaukselle, jota blogisti tuo esiin paikoin hyvinkin selkokielisesti:

"Joissakin maissa on tultu jo siihen pisteeseen, että vaaditaan sukupuolineutraalin kielen käyttämistä, riippumatta siitä, kuinka hankalaa ja teennäiseltä se tuntuisikin. Ja niitä henkilöitä, jotka vastustavat ja jotka eivät suostu käyttämään sukupuolineutraaleja sanoja leimataan “transfobisiksi”. Heitä syytetään vihamielisen puheen leviämisestä ja jossain vaiheessa tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että tällaiset ideologiset vastustajat on oikeus poistaa."

Kuten Stenbäck kaiketi erinomaisen hyvin tietää ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä on nimenomaisesti turvattu Suomen perustuslaissa. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta syrjiä tai asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #69

Esimerkiksi äidinkielelläni en ole käyttänyt sukupuolineutraalia persoonapronominia koskaan, muuten kuin ivallisen sarkastisesti. Ehkä sekin on sitten peesaamista. No ainakin jos ei osaa tulkita lukemaansa. En parhaalla tahdollakaan saa kysymyksestäsi edelleenkään ymmärrettävää, selityksestäsi huolimatta.

Se että satun pitämään vaikkapa vinkumista persoonapronomineista älyttömänä lässytyksenä, ei mitenkään estä ajamasta sukupuolineutraalia lainsäädäntöä. Juuri siksi että perustuslaissa yhdenvertaisuus lain edessä juhlallisesti ilmoitetaan, on irvokasta että lainsäädännössämme kuitenkin on sukupuoleen perustuvia velvoitteita.

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila Vastaus kommenttiin #71

Vuorovaikutuksemme ainakin verbaalilla tasolla on siinä määrin ontuvaa, että lienee molemmille osapuolille kohtuullista todeta: 'ett hopplöst fall', siis puolin ja toisin.

Rauhallista illan jatkoa, ilman sukupuoleen perustuvia velvoitteita. :)

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #73

En näe mitään syytä pitää sinua toivottomana tapauksena, mutta jos kerran näet minut sellaisena, ymmärrän vetäytymisesi hyvin. Kiitos kuitenkin ajatustenvaihdosta.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi

Lakitekstien? Kerrohan esimerkki.

Ammattikuntanimikkeissä tämän kyllä ymmärtää. Puhemies voi olla aivan hyvin puheenjohtaja.

Harvoin keskusteluja kuitenkaan näkee lakiteksteistä. Enemmän erilaisua vaatimuksia esiintyy siihen suuntaan että sukupuoli pitäisi jotenkin kieltää, aivan kuin se ei olisi ollenkaan todellinen asia.

Nykykeskustelussa "sukupuolineutraalisuusvaatimus" korostuu erilaisin teemoin. Esimerkiksi puhutaan vaikka ettei poikia saisi päiväkodissa kutsua pojiksi (tyyliin "pojat hiljempaa"), vessat täytyisi olla unisex jne. Jos tätä joku vastustaa aletaan syyttämään ja loukkaantumaan.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #74

Kunhan nostin esiin sen yhden näkökulman, jossa näen sukupuolineutraalin ilmaisun oleellisena ja arvokkaana. En ole lakimies (termi valittu tahallisesti), joten en tiedä miten paljon sukupuoleen sidottuja velvoitteita tai oikeuksia Suomen laki sisältää. Tiedossani on miesten asevelvollisuus ja äidin miespuolisen aviopuolison isyysolettama. Kumpikin perustuu puhtaasti sukupuoleen.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #77

No tuo isyysolettama perustuu jonkinsortin arkijärkeen. Kun on naimisissa, erisukupuoliset siis, nii oletetaan ettei avioliittoon äidin synnyttämä lapsi olisi muun miehen kuin aviomiehen. Isän ei sitten tarvitse mennä isyystestiin.

Naisparilla taas asia on eri ymmärrettävustä syistä. Isä ja äiti johtuu tai tulee käytännössä solubiologiasta (koiras - naaras).

En koe että tuossa olisi mitään yhdenvertaisuusristiriitaa lain edessä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #79

Ilmeisesti en osannut ilmaista itseäni selkeästi. Henkilön asema on näissä pykälissä sukupuolesta riippuvainen. Asia jonka perustuslaki yksiselitteisesti kieltää. Ihan vakavissasiko viittasit ”arkijärkeen” perustuslain kumoavana argumenttina? Lienee myös itsestäänselvää, että ongelmatilanteet ovat ne, joissa aviomies ei ole isä.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #80

Tuollainen ajattelu on ihan mahdotonta. Ei perustuslaki kiellä ns. Tosiasioita, kuten sitä että nainen tulee raskaaksi mutta mies ei. Se että äitiys liittyy esimerkiksi naiseen on realimaailman faktoihin perustuva asia.

Nykyinen "inttäntänttä" -suhtautuminen on vähän sellaista että jos sanoo että aurinko nousee aamulla todetaan sen olevan epätasa-arvoista iltaa kohtaan. Näin ollen sitten vaaditaan että iltaa täytyy saada kutsua aamuksi ja toisinpäin koska muuten tasa-arvo ei toteudu. Jos joku menee tähän poikkiteloin toteamaan että mistäs tiedetään kummasta puhutaan niin saa jonkinsortin someraivon, loukkaantumisen yms. Vastaansa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #83

Yritetään rautalangasta. Kun mies, olkoon vaikka todistetusti steriili, menee naimisiin naisen kanssa, hän sitoutuu olemaan oletusarvoisesti vaimonsa synnyttämien lasten juridinen isä. Asia ei liity mitenkään biologiaan, kuten esität, vaan perhekäsitykseemme. Yhteiskunta on nähnyt perheen säilyvyyden kannalta parhaaksi ettei aviossa olevan naisen synnyttämien lasten isää kyseenalaisteta. "Sopimus" [isyydestä] on yleisesti tiedossa ja sen jokainen avioituva mies hyväksyy. Jos kerran avioliitto tuo mukanaan juridisen isyyden, en voi ymmärtää miksi se ei tarkoittaisi juridista vanhemmuutta sukupuolesta riippumatta?

Argumenttisi olisi toki validi, jos aviovaimo ei voisi tulla raskaaksi millään muulla tavalla kuin miehensä hedelmöittämänä. Nythän asia ei ole niin. Otetaan kaksi esimerkkitapausta:

A) Aviossa oleva nainen synnyttää kolmannen osapuolen siittiöllä hedelmöittyneen lapsen. Miespuolisesta puolisosta tulee automaattisesti lapsen juridinen vanhempi.

B) Aviossa oleva nainen synnyttää puolisonsa munasolulla ja kolmannen osapuolen siittiöllä hedelmöittyneen lapsen. Naispuolisesta puolisosta ei tule automaattisesti lapsen juridista vanhempaa.

Huomaatko, ettei ojaavana ole biologia? Tapauksessa B aviopuoliso kuitenkin on lapsen geneettinen vanhempi, kun tapauksessa A hän ei ole sitä.

Käyttäjän ArtoNurmi kuva
Arto Nurmi Vastaus kommenttiin #88

Käväisin finlex -sivuilta pikaisesti kurkkaamassa. Siellä luki
"Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsensa huoltajia. Jos vanhemmat eivät lapsen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on huoltaja tällöin äiti, joka on synnyttänyt lapsen. "

Jos käy katsomassa äitiyslakia, huomaa kuinka tuo vertaukseni alkaa oikeastaan olla jo täyttä totta käytännössä.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Nykyään kaikki on "oletettuja" :D :D. No mulle mies on mies, poika on poika ja nainen on nainen, tyttö on tyttö. Mie en ainakaan muuta kieltäni, kyä jämpti on nii vassarit ;)

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Kieli, sanat ja kielenhuolto, ne ovat vallankäytön välineitä. Esimerkiksi kommunistit antoivat uutta sisältöä vahoille sanoille, kuten rauha ja demokratia. Varmaan ruskeat fasistit tekivät samaa elintilaa hamutessaan.

En usko, että sen enempää nykyiset vallanpitäjät kuin nuo aiemmatkaan ovat kieltä muokatessaan ajatelleet vain kiusaavansa ihmisiä, vaan takana on ollut ihmistä suurempi, jaloksi uskottu päämäärä, jonka vuoksi ihmisten kärsimykset kielenrääkkääjien kynsissä on katsottu ja katsotaan oikeutetuiksi. Taantumuksellisia varmaankin ovat ne, jotka kertovat kärsivänsä?

Olisiko äärisukupuolineutraalin kielen tarkoitus helpottaa vähälukuisen vähemmistöjoukon elämää? Hyvä tarkoitus, enemmistö saa kärsiä, koska ne ovat kuitenkin lihaasyöviä heteroita? Suomen kielihän on jo itsessään varsin tasa-arvoinen, kun hän-sana on neutraali.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Olisiko äärisukupuolineutraalin kielen tarkoitus helpottaa vähälukuisen vähemmistöjoukon elämää?"

Voin tuottaa pettymyksen, että naisia on kylläkin yli puolet väestöstä.

"Hyvä tarkoitus, enemmistö saa kärsiä, koska ne ovat kuitenkin lihaasyöviä heteroita."

Pointti vähän se, että sukupuolineutraalius ei oikeastaan haittaa kun se tehdään asteittain. Ajatuksella niin, että "meidän pitäisi käyttää ammattinimikkeistä sukupuolineutraaleita ilmauksia" ja antaa kielen elää ja syntyä niiden sanojen. Jos sitä sanaa ei ole luontevasti keksitty niin menkööt sitten niin pitkään vanhalla kuin tarvitsee.

Kielen muuttaminen niin, että siitä tulee järkyttävän kömpelöä, ei hyödytä mitään. Mutta toisaalta semmoistakin ilmenee että jos kielenhuoltoa ei tehdä ja viljellään sitä mies sanaa naisille, voi sille sanalle tulla inflaatiota ja kun sitten oikeasti tarvitaankin erotella se sukupuoli niin pitää keksiä uudissana.

Tyyliin englannin kielessä niin, että jos meillä on "man" joka asiassa, niin sitten olla sen lisäksi "heman" ja "sheman" erottelemaan sukupuolta.

Käyttäjän pasipulkkinen kuva
Pasi Pulkkinen

Merkittävin sukupuolirooleja ja sukupuolittunutta puhetta ylläpitävä voima on sukupuolien merkittävät erot lisääntymisstrategioissa, eli siis erot seksuaalisessa aktiivisuudessa ja sen ilmentymissä. Voimme yrittää lieventää koulutuksen ja kasvatuksen kautta sukupuolien erilaisien kulttuurisidonnaisien tapojen eroja, mutta geneettinen komponentti johtaa hyvin usein tiettyihin ilmiöihin sukupuolien välillä........... aktiivisempi sukupuoli turhautuu samalla kun vähemmän aktiivinen sukupuoli tuntee painostusta. Näin muodostunut kitka johtaa usein verbaalisiin negatiivisiin ilmiöihin, jotka eroavat sukupuolilla.........pihtarihuora vs. senkin paskiainen.

Toimimme pääsääntöisesti alitajuisien tarpeiden ohjailemina. Tämän huomiotta jättäminen takaa epäonnistumisen sukupuolineutraalia kieltä luotaessa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset