Ihmismielen ihmettelyä Luonne on ihmisen kohtalo. (Herakleitos)

Kielen manipulointi

"Perustyökalu todellisuuden manipulointiin on sanojen manipulointi. Jos hallitset sanojen merkitystä, hallitset ihmisiä, joiden on käytettävä niitä. "- Philip K. Dick

Kielen manipulointi

Kielen manipulointi tapahtuu verbaalisten keinojen avulla, jonka tavoitteina on päästä konkreettisesti muuttamaan kuuntelijan toimintaa, uskomuksia sekä käsityksiä. Manipulaatio sisältää keskeisiä elementtejä, kuten erilaisten illuusioiden luomista, tarkoituksellisesti negatiivisen kuvan antamista, joko puhujasta tai puhutusta, sekä väärien käsitysten levittämistä. Lisäksi manipuloinnissa käytetyt epämääräiset, vaikeaselkoiset, sekä virheelliset ilmaisut edesauttavat objektiivisen todellisuuden vääristymistä. Henkilö ei pysty enää vastaanottamaan viestejä kriittisesti, lisäksi hänen käyttäytymistään manipuloidaan hyödyntämällä hänen heikkouksiaan. Manipulaatio on negatiivinen sosiaalipsykologinen ilmiö, jolla on tuhoisia vaikutuksia yksilöihin sekä yhteiskuntaan. On todettu, että manipulointi vastustaa “pragmaattista totuutta”, kun taas valhe vastustaa “semanttista totuutta”. Manipulointi on toteutunut, kun kuuntelija on kontrolloitavissa eikä enää näe metsää puilta.

Media

Medialla on keskeinen rooli kielen manipuloinnissa. Otamme jatkuvasti tietoa vastaan, niin joukkotiedotusvälineistä, netistä kuin sosiaalisesta mediastakin ja tämä helpottaa median manipulointia. Media ohjaa meitä kertoen meille mitä ja miten meidän tulisi ajatella. Media ohjailee kiinnostuksemme tasoa, esimerkiksi toisille uutisille annetaan enemmän huomiota kuin toisille. Uutisoinnissa jokaisella sanalla on merkitys. Kiinnitämme eniten huomiota pelottaviin aiheisiin ja meitä puhutteleviin sanoihin. Annettu informaatio manipuloi meitä ajattelemaan tietyllä tavalla. Lisäksi me ihmiset haluamme uskoa asioihin, joita me kuulemme. Ensisijainen olettamuksemme on se, että mitä kuulemme, on totta. Ja tätä taipumustamme on vaikea muuttaa. Useimmat meistä ovat haluttomia käyttämään kognitiivisia resurssejamme kyseenalaistamaan asioita, vaan uskomme, että “koska se oli uutisissa, sen täytyy olla totta!” Ja media tietää tämän. 

Kieli tarjoaa monia välineitä manipulointiin. Alla on mainittu muutamia käytössä olevista kielen manipulointi keinoista:

Kielen tarkoituksellinen muuttaminen. Tarkoituksenhakuisessa kielessä muokataan kielellisiä määritelmiä uudelleen, joko lisäämällä tai poistamalla sanoja tai antamalla sanoille uusia merkityksiä.  On selvä, että kieli muuttuu ajan saatossa, mutta nyt kieltä on alettu strategisesti muuttamaan ja olemme tämän strategian uhreja. Muuttumisen (mutatoida, muuntua) ja muuttamisen (muokata, vaihtaa) välillä on selkeä ero. Tarkoituksenhakuinen kieli on rakenteeltaan usein kärjistettyä. Orwellin mukaan kielen strategisella muuttamisella on tarkoituksena vähentää kielen ja sanojen merkitystä. Tämä tapahtuu siten, että kaikki tunnusmerkit, synonyymit ovat “vanhentuneita” esim. sanan “hyvä“ vastakohta korvataan sanalla “epäsopiva“ huonon sijaan.

Kieltä on myös alettu tarkoituksellisesti muuttamaan sukupuolineutraaliksi, esimerkiksi aamulehti ilmoitti viime vuonna pyrkivänsä sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön.  Sukupuolineutraalin kielen tavoitteena on kohdella kaikkia sukupuolia tasa-arvoisesti, tasa-arvo on tavoiteltava asia, mutta jo vakiintuneilla termeillä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa. Esimerkiksi “palomiehestä“ on tehty “pelastaja“  (Sana ”pelastaja” hämärtää ”palomiehen” työnkuvaa. Synonyymejä sanalle pelastaja ovat sanat kuten messias, vapauttaja ja apu. Näillä sanoilla ei suoraan ole mitään tekemistä tulen kanssa.) ”Palomies“ termissä kyseessä on työnimike eikä sukupuoleen sidottu työtehtävä, mutta sukupuolineutraalikieli poistaa tehtävänimikkeestä tarkan kuvauksen ja jättää meille epämääräisen kuvan siitä, mitä tehtävä sisältää. Tällaisten vakiintuneiden nimikkeiden alkuperäinen tarkoitus hämärtyy uusien sanojen myötä. Ihmisiä johdetaan harhaan epämääräisillä termeillä.

Kielen tarkoituksellinen muuttaminen johtaa loppujen lopuksi siihen, että kieli yksinkertaistetaan siihen pisteeseen, jossa emme enää hallitse mitä sanomme ja kieli jopa määrää, mitä mieltä olemme. Tällaisilla kielellisillä ilmaisuilla pyritään tarkoituksenhakuisesti vaikuttaa henkilön ajatuksiin ja ajattelutapaan.  Tämä palvelee vallankäyttäjien motiiveja ja tarvetta ja tarkoituksena on uhrin ajatusten heikentäminen ja kyvyn ilmaista kriittisiä ajatuksia. Tämä kaikki täyttää psykologisen manipuloinnin kriteerit.  Lopputuloksena on eläminen totalitaristisessa järjestelmässä.

Metaforan (kielikuva, vertauskuva) käyttö. Kielen manipulointi toimii metaforien avulla. Metaforien ensisijainen merkitys aktivoituu riippumatta siitä, vaatiiko konteksti sitä vai ei. Stanfordin psykologit  Thibodeau ja Boroditsky ovat tutkineet, kuinka kuuntelijan huomiota voidaan ohjailla. Tutkimuksessaan he esittivät osanottajille rikostilastoja, näihin tilastoihin oli sisälletty teksti, joka esitteli rikollisuuden, joko “petona“, joka “väijyy, vaanii ja saalistaa” tai “viruksena“, joka on “infektio, kiusa tai vaiva”. Kun osanottajia pyydettiin ratkaisemaan kaupungissa vallitseva rikollisuusongelma, niin ne, joille rikollisuus esitettiin “petona” tarjosivat ongelman korjaamiseksi rikollisten vangitsemista, lakien täytäntöön panemista ja lainvalvontatoimia ja rikollisten rangaistamista, verrattuna niihin, joille  rikollisuus esitettiin “viruksena” tarjosivat ongelman korjaamiseksi vastaavasti uudistustoimenpiteitä kuten diagnosoimista, käsittelemistä tai rokottamista. Ihmiset eivät siis ymmärrä, että metaforeja ei pitäisi ottaa täysin kirjaimellisesti. Aivotutkimuksissa on käynyt esille, että aivot aktivoituvat eri tavalla mm. sanojen, jotka ovat käsinkosketeltavissa verrattuna sanoihin, jotka eivät ole, esimerkiksi “idea“-sana aktivoi aivoja eri lailla kuin sana “objekti“.

 Positiiviset sanat/ negatiiviset sanat. Sanojen valinnassa keskitytään joko positiivisiin sanoihin ja piilotetaan negatiivinen tieto tai painotetaan negatiivisia sanoja, jolloin asiaan suhtautuminen ohjaillaan negatiiviseen suuntaan.

Positiivisia sanoja käytetään esimerkiksi kuvailemalla elintarvikkeita”ei sisällä sokeria“, mutta jätetään mainitsematta, että tuote on makeutettu aspartamiinilla. Myös epäsuosittujen päätösten esittäminen pyritään esittämään tarpeelliseksi, jopa paremmaksi tulevaisuudeksi, ja meille omaksi hyödyksi. Tästä esimerkkinä jo lähes klassiseksi lauseeksi muodostunut ”Hei, me tienataan tällä“.  Tästä seuraa se, että ihmiset alkavat aidosti uskomaan, että heidän nyt tekemänsä uhrauksensa johtaa jossain vaiheessa parempaan tulevaisuuteen. Vaarana tässä on kuitenkin se, että ihmiset tottuvat alempaan elämänlaatuun ja alkavat nähdä sen normaalina. Kunnes tulee se päivä, että ihmiset lopulta heräävät kuplastaan ja erottavat asioiden nykytilan (hei, ei me tienattukaan tällä..) ja pysähtyvät vaatimaan heille kuuluvia asioita.

Negatiivisia sanoja viljellään silloin, kun halutaan manipuloida ihmisiä jotakin asiaa tai henkilöä vastaan. Negatiivisten sanojen viljely voi tapahtua pikku hiljaa progressiivisesti tai  välittömästi. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Trumppia käsitelleet uutiset ovat olleet pääosin negatiivispainotteisia eri puolilla maailmaa.

Puheenaiheen vaihtaminen. Puheenaiheen vaihto on varsin yleinen manipulointi keino kääntää keskustelu sivuraiteille, kun yhdestä asiasta keskustellaan, niin samoihin aikoihin nostetaan toinen aihe varsinaisen tutkan alle, joka ei liity alkuperäiseen aiheeseen. Tämän strateginen vaikutus on se, että kuuntelijan huomio kohdistuu sopivaan suuntaan. Tässä on kyse harhauttamisesta. Ja tästä seuraa se, että ihmiset eivät muista enää tiettyjä asioita, koska tiedotusvälineet eivät enää puhu niistä. Todelliset ongelmat jäävät taka-alalle.

Vääristelevät tosiasiat. Vääristelevät tosiasiat perustuvat usein yleisiin uskomuksiin. Mainoksissa näkee tästä paljon esimerkkejä tästä, esimerkiksi ”Yhdeksän kymmenestä lääkäristä suosittelee tätä x laihdutusainetta…“ Tämä väite perustuu enemmänkin tilastokikkailuun kuin tosiasiaan.

Monimutkaisten sanojen käyttö. Tehokas manipulointi keino. Monimutkainen jargon ja hienolla samoilla kikkailu ovat taktiikoita, joita käytetään usein. Ihmiset eivät ymmärrä mistä on kyse, ainakaan täysin, mutta eivät myöskään halua paljastaa tietämättömyyttään.

Löyhät johtopäätökset. Katteettomat lupaukset. Kosmetiikkavalmistajat ja elintarviketeollisuus ovat erityisesti tässä kunnostautuneet. Esimerkkejä lupauksista:“Tällä x-tuotteella eroon rypyistä“, "Tämä vauvanruoka on kotitekoista sisältäen tarpeellisia ravintoaineita, joita vauvasi tarvitsee kasvamiseen“, “X-tuotteet ovat ilman turhia kaloreita, sisältäen kuitenkin kaikki kehosi hyvinvoinnille tärkeät vitamiinit ja kivennäisaineet“.

Rajoitettu erä. Loppuunmyynti. Usein niukkuus on valmistajan keksimä illuusio. Tuote näyttää paljon houkuttelevammalta, jos niitä on saatavilla vain vähän. Kun henkilö näkee esimerkiksi mainoksen, jossa lukee “Rajoitettu erä”, hänelle tulee tarve ostaa tuote, ennen kuin se on loppuunmyyty. Tässä on kyse “alhaisesta harhasta”.

Tunteisiin vetoaminen, pelottelu ja syyllistäminen. Tunne on oiva manipuloinnin väline. Tunteisiin vetoaminen perustuu haluun herättää kuulijan sympatia. Tyypillisin keino on ensin levittää huhuja, joilla vedotaan tunteisiin, joskus jopa  viljellään pelkoa. Kun henkilöiden huomio ollaan saatu, niin sen jälkeen ehdotetaan ideoita asian arvioimiseksi ja lopulta tarjotaan strategioita ongelmanratkaisuun. Eli näin manipulaattorista tulee ongelmanratkaisija, niin sanottu hyvis. Tiedotusvälineillä on hyvin tarkka tapa kuvata tapahtumat. Esimerkiksi muutama vuosi takaperin suomalaisia peloteltiin sikainfluenssan vaarallisuudesta ja ongelman ratkaisuksi alettiin tarjoamaan hätäisesti kokoon kyhättyä rokotetta.

Pelottelun lisäksi meitä syyllistetään. Media ei ota vastuuta sanoistaan, vaan vastuu vierrätetään jonkun toisen harteille. Esimerkiksi medialla on ollut taipumus syyllistää vakavasti sairastuneita terveytensä laiminlyönnistä. Syy on siis sairastuneessa, ja usein syytetty alkaakin epäillä omia tekemisiään ja pahimmassa tapauksessa ottaa syyn niskoilleen asiasta, johon ei välttämättä ole syyllinen. 

Tunteisiin vetoava manipulointi tuo ihmisille jatkuvan uhkan ja pelon tunteen, ja tekee meistä haavoittuvaisia.

Toistot. Usein tarvitaan vaan yksi henkilö tai taho, joka käyttää loputtomasti samaa lausetta ja tällä tavalla saa meidät vakuuttuneiksi lauseen paikkansa pitävyydestä. Tällaisessa toiston manipuloinnissa tarkoituksena on saada vietyä kyseisen henkilön tai tahon oma agenda läpi. Esimerkiksi ei voi olla manitsematta lausetta, jota on viime vuosina viljelty aika moneen otteeseen eli “Monikulttuurisuus on rikkaus”. Kun samaa asiaa (lausetta) toistetaan riittävän monta kertaa, niin myös skeptisemmätkin meistä alkavat pikku hiljaa uskomaan siihen. Kun sanaa tai lausetta käytetään johdonmukaisesti ja usein, siirtyy se kollektiiviseen tietoisuuteemme.

Lisäksi toistuva asian kieltäminen, esimerkiksi lauseet: “Sitä ei tapahtunut.”, ”Vain typerys voi ajatella noin!””Olet vain kuvitellut sen!” saavat meidät epäilemään itseämme. Tällaiset väitteet sekoittavat todellisuudentajuamme ja pahimmillaan alamme epäilemään mielenterveyttämme ja kykyämme luottaa itseemme. Alamme uskomaan väitteisiin ikään kuin totuuksina, omien kokemustemme sijaan.

Lopputuloksena kieli muuttaa mieltä

Vygotskin mukaan sanan merkitys voi degeneroitua, ja jos sanan sisäinen merkitys muuttuu, niin silloin muuttuu myös ajatuksen suhde sanaan. Myös Orwellin mukaan sanojen merkityksen muuttaminen hävittää sanoilta joitakin merkityksiä, ja jos kieltämme strategisesti muutetaan, voidaan sillä manipuloida ja hallita myös mieltämme, koska kieli muodostaa Orwellin mukaan myös jossakin määrin ajatuksemme.

Kielen muuttamisella on kohtalokkaat ja kauaskantoiset seuraamukset. Meidän käyttäytymistä, asenteita ja mielipiteitä ohjaillaan jatkuvasti kielimanipuloinnin kautta, yleensä huomaamattomasti ja meiltä tiedostamatta. Olemme säännöllisesti tämän manipuloinnin toistuvia uhreja.

Yhteenveto

Jokapäiväisessä elämässä erilaiset manipulointi muodot ovat vallitsevia. Nykyisessä tietotulvassa on vaikea välillä nähdä metsää puilta. Lisäksi tässä sosiaalisen median, Facebookin, Twitterin, ja Instagramin maailmassa “järjestelmä” tuntee meidät ja pyrkii ohjailemaan meitä haluamaansa suuntaan, se tunnistaa “pehmeät” kohtamme ja sen vuoksi se pystyy myös manipuloimaan meitä. Meille tarjotut uutiset, ohjelmat ja mainokset ovat median tarkoin valitsemia, niitä ei ole valittu sen vuoksi, mitä me haluaisimme katsoa ja kuulla, vaan ne on valittu sen vuoksi, mitä he haluavat meidän katsovat ja kuulevan heidän omien tarkoitusperien mukaisesti. Tämän manipuloinnin tarkoituksena on yksinkertaisesti meidän ohjailu ja kontrolloiminen.

Vaikka tämän päivän viestinnän hallitseminen on haastavaa ja manipuloinnin havaitseminen ei ole helppoa, voimme kuitenkin taistella manipulointia vastaan. Usein riittää, kun havaitsemme manipuloinnin taustalla olevat mekanismit. Kannattaa miettiä, mikä on sanoman oikea motiivi? Kuka tai ketkä hyötyvät? Kriittinen näkökulma kaikkeen mitä kuulet ja luet, on jo hyvä ensi askel manipuloinnin tunnistamiseen ja torjumiseen. Valitettavasti aina löytyy höynäytettäviä, pidä huoli, ettet ole yksi heistä.

(Blogikirjoitus löytyy myäs blogistani:https://saarahuhtasaari.vuodatus.net/)

Lähteet:

Asya, A. (2013). Linguistic Manipulation: Definition and Types. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in science, engineering and education Vol. 1, No.2, 2013. Haettu: www.ijcrsee.com

Boulenger, V., Hauk, O., & Pulvermüller, F. (2009). Grasping Ideas with the Motor System: Semantic Somatotopy in Idiom Comprehension. Cebrebral Cortex, 19, 1905-1914. Haettu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705699/

Orwell, George, 1988 (1949), Nineteen Eighty-Four. London: Penguin Books. Orwell, George, 1999, Vuonna 1984 (alkuteos Nineteen Eighty-Four 1949, suom. Raija Mattila). Porvoo: WSOY,

Thibodeau, P.H., & Boroditsky, L. (2011). Metaphors We Think With: The Role of Metaphor in Reasoning. Plos One, 6, e16782. Haettu: http://lera.ucsd.edu/papers/crime-metaphors.pdf

Vygotski, Lev, Semjonovits 1982 (1931), Ajattelu ja kieli (suom. Klaus Helkama, Anja Koski-Jännes). Espoo: Weilin+Göös.

Aamulehti (2017). Aamulehti ottaa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit. Haettu: https://www.aamulehti.fi/paakirjoitukset/olemme-paattaneet-olla-kaikki-ihmisia-200395971/

Dw (2017). Study: German media extremely negative about Trump. Haettu: https://www.dw.com/en/study-german-media-extremely-negative-about-trump/a-38974231

Yle (2011). Media syyllistää sairaita. Haettu: https://yle.fi/uutiset/3-5313404

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Aulis Saarijärvi

Aikoinaan, kun viitsin opiskella, taisin istua eniten kuuntelemassa luentoja metaforasta. Se oli kiehtova sana, josta riitti tunnista tuntiin tietoa, esimerkkejä ja tarjontaa niin, että aikuiset auditoriossa uskoivat luennoitsijan väittämät. Uskoivat, vaikka mies oli ennen kertomistaan sanonut niiden olevan opetuskäyttöön fiktiota!

Vähäisen TV:n katsomiseni aikana, aina kuuntelen silmät kiinni YLE:n Matti Rönkää, tuota Suomen valheellisen tiedottamisen yhtä ikonia. Kuulen sanan populaari, poplaarisesti, populaarin ja tiedän uutisen tarkoittavan muita, kuin hallitsevaa eliittiämme. Usein se tarkoittaa vain persuja. Matti, kun alkaa paatoksen ”kehitetään, tutkitaan, katsotaan, nostetaan, parannetaan ja tiedostetaan!” Tiedän luettavan hallituksen ”hyvää uutista”.
Lopuksi sitten pakko kerrotaan Venäjältä se ”huono uutinen”. Siihen kelpaa tarkastamaton tieto, että lapsia kuoli tulipalossa, tai eläkeiän nosto on hirvittävä isku Venäjän kansalle. Sama Matti luki vuorokausi aikaisemmin, että Sipilän suomalaisille oleva eläkeiän nosto on ”kehitetään, tutkitaan, muodostetaan, yhtenäistetään, parannetaan” uutista.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Näin se todellakin menee, sama asia saadaan kuulostamaan erilaiselta erilaisten sanavalintojen avulla.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Tässähän sitten heti ihan oiva esimerkki sanojen manipuloivasta käytöstä.
'Sama Matti luki vuorokausi aikaisemmin, että Sipilän suomalaisille oleva eläkeiän nosto on ”kehitetään, tutkitaan, muodostetaan, yhtenäistetään, parannetaan” uutista.'

Kun todellisuudessa hallitus toi eduskuntaan lakiesityksen, joka noudatti edellisenä vuonna (edellisen hallituksen aikana) työmarkkinajärjestöjen kanssa tehtyä sopimusta. Kyse ei siis ollut mistään Sipilän itse keksimästä ilkeydestä.
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/neuvo...

Aulis Saarijärvi

Jos mennään tarkan paikan jyystämiseen, niin Siplän hallituksen ei olisi tarvinnut tuoda sitä eduskuntaan ja luoda sitä "hyvän uutisen" illuusiota tiedotusvälineet täyteen. Etenkään, kun aikaisemin oppositiossa oli sitä vastaan kaikin asein. Olisi ollut tiedotusvälineiden ammattitaitoa, arvopohjaa ja sitä "Väärän valheen oikeaa V-levitystä":

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #8

Ei niin. Toisaalta asia oli jo hyväksytty edellisen hallituksen aikana. Yleensä ei ole tapana ryhtyä jarruttamaan jo hyväksyttyjä asioita -ainakaan, ellei siihen ole erityisen hyviä perusteluja.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Aulis Saarijärvi, sinuun ei ole luottamista, petkutit minulta 80.000 euroa!

Aulis Saarijärvi

Haluatko Mirala, että poliisi tutkii nämä varasväitteesi, minun nimelläni olleet häväistyt ja tarkoituksella levittämäsi valheesi tiedot? En viitsinyt pari viikoa sitten painaa tutkintapyynnön nappia, kun kataisesi vanha evakko voi saada sykytystä, kun joutuu vastaamaan kirjoituksistaan. Nyt samaan marteriaaliiin menee tämä jatkettu panettelu ja minun halveksittavaan asemaan saattaminen.
Tiedät, ettei panettelusi poistamiset enää sinua auta!

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #6

Aulis Saarijärvi 24.6.2018 19:18

"Olethan Leo tietoinen, että saat 80 000 euroa heti tunnetulta, varakkaalta, julkisuuden henkilöltä, kun tuot yhdenkin Putinin trollin hänelle kuultavaksi?

Jessica Aro, Arja Leppänen, Heidi Hautala, Mika Aaltola, Sauli Niinistö, Timo Soini, eikä suojelupoliisin päällikkö eivät ole niitä tuonut kuultavaksi, eikä aaltoyliopoiston ainutkaan dosentti, joka niistä kovaa huutaa."

Kysyin sinulta henkilön nimeä joka on luvannut 80.000 €.
Lupasin sinulle välityspalkkiota 20.000 €.
Tämän jälkeen Aulis-poika tuli hiljaiseksi ja nyt kun muistutin asiasta alkaa herjaamaan.

Toivon että teet ilmoituksen poliisille!

Aulis Saarijärvi Vastaus kommenttiin #11
Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #12

Näen jo sieluni silmin Iltasanomien otsikon:

PUTINISTI KIUSAA EVAKKOA

Sai 2 vuotta kuritushuonetta

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

Kiinnostava ja hyvä kirjoitus, josta käy ilmi myös kirjoittajan asiantuntemus aiheesta.

Risto Koivula

Tieteellisten käsitteiden (notion, concept) määritelmät muodostetaan teorianmuodotuksen yhteydessä. Tällöin on ehdottoman olennaista, onko se teoria tosi vai ei, jonka osana käsite toimii. Tarkasti ottaen käsitteellä on eri teorioissa usein jossakin määrin eri merkitys, eikä sellainen päättely ole loogisesti pitävä, jossa samalla käsittellä surffaillaan eri (ennustavissa, testattavisa olevissa) teoroissa (jotka siis ovat tosia tai epätosia), VARSINKAAN, kun jokin noista eri teorioista voi olla tosi, MUTTA TOINEN EPÄTOSI.

Esimerkiksi ´demokratia´ voidaan varmaan määritellä ainakin yhteiskuntasopimusteoriassa ja luokkataisteluteoriassa, mutta määritelmät ovat todennäköisesti erilaisia. Edelleen se voidaan määritellä (varmaan kummassakin erikseen) formaalis-positivistiesti tai eri tavoin tavoiteellisesti. Jne. Politikassa yleensä kukinpuhuu siitä "omassa teoriassaan".

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Ihmiset tulkitsevat sanoja eri tavalla, usein ja yleensä omien tarkoitusperien mukaisesti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Joo. Suomen kielen sanat "mieli" ja "kieli" eivät ainoastaan sattumoisin muistuta toisiaan - käsitteenmuodostus kun tapahtuu omitun kielen avulla. Lapsuusiän avoimen mielen tabula rasa -vaiheesta ihmisen siirtyminen ennakoivaan ja ennen kaikkea representationalistiseen todellisuuden hahmottamiseen tapahtuu sangen tehokkaasti mm. yhtenäisen koulutusjärjestelmämme ja kaikkialta soljuvan kielellisen informaation pakottamana :)

Tässä mielessä kielten opiskelu kannattaa ajattelun urautumisen välttämiseksi ...

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Kielten opiskelu on tosiaan hyödyllistä, todistettavasti parantaa ongelmanratkaisukykyä ja ehkäisee jossain määrin jopa dementiaa ym..

Risto Koivula

Juu näin on, kielien ja kultturien opiskelu on paikallaan, sen mukaan mikä kiinnostaa mm. juuri tässä mielessä. Lisäksi pinet kulttuurit ovat yhtä hydyllisiä kuin isotkin.

On myös hyyödyllistä, että muuten läheiset naapurit tekevät asiat mielellään päin vastoin, jolloin saadaan informaatiota molemmista tavoista.

EU:ssa sellainen eikuitenkaan käy, vaan nousee korkea "päinvastaisuuden muuri" sen jamuiden väliin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Esittelemiesi "kommunikaatiotehosteiden" (kielen manipulaation) käyttäminen viestinnässä tosin ei välttämättä muuta esitetyn asian totuusarvoa, sanoman totuudellisuus ei siis riipu esitystavasta mielestäni.

Ammattinimikkeen ´palomies´ korvaaminen nimikkeellä ´pelastaja´ on mielestäni perusteltua sillä perusteella, että tällä ammattinimikkeellä työskentelevät ovat töissä pelastuslaitoksissa ja pelastajien työtehtäväkenttä on hyvin laaja alkaen valistus- ja opetustyöstä. Tulipalojen sammutuksen ohella nämä arjen sankarimme osallistuvat myös erilaisiin etsintätehtäviin, suuronnettomuuksien raivaustöihin ja siinä sivussa he myös pelastavat ahdinkoon joutuneita eläimiä satimesta.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Eri mieltä kanssasi, mielestäni on ihan turha muuttaa jo vakiintuneita, toimivia työnimikkeitä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Muistelen usein 70-luvulla vallinnutta tiedonvälitystä ja sitä kuinka silloin "Repo-radiossa" pyrittiin mainpuloimaan ihmisten ajattelutapaa.

Kun baijerilainen teollisuujohtaja Schleyer oli kidnapattu Bader Meinhof terroristien toimesta ja kyseisen liittovaltion johdossa ollut CSU-lainen Franz Josef Strauss oli pitänyt asiasta puheen, niin YLE kertoi uutisissa:
"Baijerin oikeistopomo Strauss tuomitsee teollisuuspamppu Schleyerin sieppauksen".

Kun samassa uutislähetyksessä kerrottiin muitakin asioita, niin tuli silloin mieleen, miksei pääministerimme Moskovan vierailusta raportoitu sanoin: "Vasemmistopomo Sorsa menee tapaamaan kommunistipamppu Brezhneviä".

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Uutisten seuraaminen on mielenkiintoista, usein sama uutinen kerrotaan eri maissa ja eri lehdissä eri tavalla.

Risto Koivula

Juttujen värittäminen ei yleensä vaikuta totuusarvoon. Joka on hyvin kiinnostunut uskottavuudestaan, teeskentelee hammasta kiristäen "neutraalia". Värittäminen on tyypillistä poliitikolle, joka puhuu ennen muuta "omilleen" kaikkien joukossa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jep..venäjätrolli on uusi sana ja siitä voidaan tutkia ja tulla samaan lopputulemaan kuin blogisi alussa ollut lainaus menee.

Aro,tuodessaan pelikentälle sanan venäjätrolli,loi sille sisällön ja kaikkea vähänkin poikkeavaa näkökulmaa alettiin heti nimittää trollaukseksi.
Sitä käyttävien oli/on hoettava sitä joka käänteessä,koska heille se toi voitonavaimet peliin.

Epäilen ettei monikaan ymmärrä mitä se tarkoittaa,mutta sillähän ei ole väliä vaan päämäärällä..sehän tunnetusti pyhittää kaiken.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuo on Venäjä-trollausta mitä suollat!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kannattaisi vaikka kuunnella Jantusta:

"–Jos me pannaan sensuuri päälle tai sanotaan, että tuo on trolli, älkää kuunnelko sitä, me itse teemme oman arvopohjamme murentamisen, Jantunen sanoo."

Lähde: US

Kiitos teille pölhöille arvopohjan murentamisesta. Se taitaakin olla päämääränne.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Onkohan kyseistä sanaa (venäjätrolli) edes missään määritelty, kyseinen sana jättää lukijalle epämääräisen kuvan siitä, mitä sana tarkoittaa ja mitä se sisältää. Tällaisten sanojen kohdalla jokainen tulkitsee sanan omalla tavallaan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Tietääkseni Aro määritteli sen.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Ainakin minä olen ihmetellyt venäjätrollien suurta lukumäärää keskusteluissa, kun en ole juuri yhtä dosenttia lukuunottamatta niitä ollut itse havaitsemassa. Eli paljon mahdollista, että sopivan epämääräinen nimitys on otettu leimasimeksi, kun jollakin on "väärä" mielipide.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Putinisti tai Putitrolli tai Kremlin trolli on sellainen joka puolustelee Venäjän ja Putinin rikoksia ja pyrkii saamaan lännessä aikaan eripuraa ja riitoja.

Eikö tämä ole selvä?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #26

Selkeästi oletkin hyvin saanut eripuraa aikaiseksi. Mahdat kylpeä puuttinin rahoissa.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #26

Ei ole selvä. Trolli eli provokaattori on sitä paitsi sellainen, joka tekeytyy joksikin muuksi kuin mikä on. Eswimerkiksi hän on olevinaan jonkin linjan tai henkilön knnattaja, jonka haluaa tosiasiassa munata.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #37

En ole nähnyt tämmöisiäkään löydetyn.

Risto Koivula Vastaus kommenttiin #38
Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuo sana ei kyllä ole pelkästään Aron käyttämä, vaan sitä on käytetty laajasti myös Aleksanteri-Instituutin tutkijoiden toimesta, esimerkiksi Markku Kangaspuro on samaa määritettä käyttänyt YLE:n ajankohtaislähetyksissä jo ennen Aroa. Joten on ilmiselvää, että moiselle ilmiölle on katsottu olevan perustaa.

Risto Koivula

Trolli eli provokaattori esittää muuta kuin on, esimerkiksi muun ajatussuunnan kannattajaa. Tämä oli vakiintunut termi suurin piirtein Jessi Aroon asti.

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Saara,
kiitos hyvästä blogista joka jokaisen US lukevan kannattaa tallentaa omalle koneelle ja lukea silloin tällöin muistin virkistämiseksi.

Orwell varoitti ainakin jo puoli vuosisataa sitten suomalaisista "journalisteista".

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Minä kun en ole saanut oikeaa sivistystä niin kyselen että onko tämä Saaran kirjoitus hänen gradunsa tai kenties väitöskirja? Se on niin tieteellinen, viittauksia jopa ulkopuolisten viisaiden kirjoituksiin.

Käyttäjän SaaraHuhtasaari kuva
Saara Huhtasaari

Kiitos Pertti kannustavasta kommentista!

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Orwell varoitti ainakin jo puoli vuosisataa sitten suomalaisista "journalisteista"."

Ihailtava suoritus 68 vuotta sitten kuolleelta Orwellilta.

Käyttäjän IlkkaJanhunen kuva
Ilkka Janhunen

"Ihailtava suoritus 68 vuotta sitten kuolleelta Orwellilta."

-> Tai sitten on yhä elossa. Emme voi tietää, ketä Orwell-nimistä henkilöä kommentissa tarkoitettiin.

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Poliitikot ovat koko matoja manipuloimaan sanoilla ja tarkoituksilla. Jotkut jopa omimaan sanojen merkityksiä vain itselleen ja edustamalleen ryhmälle kuuluvaksi.

Yksi tällainen sana on isänmaallisuus. Muuan puolue yrittää joka käänteessä omia sitä vain itseensä kuuluvaksi ja pönkittävät ainakin omiensa keskuudessa harhakuvaa tietyillä symboleilla.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Isänmaallisuutta kukaan ole ominut, mutta minkäs teet, ainoastaan yksi puolue puolustaa Suomea ja itsenäisyyttäämme, muut ovat maansa myyneet ja edustavat nykyään globaaleja arvoja. Nämä samaiset valittelevat ettei pieni Suomi mihinkään pysty, ainoastaan vahva EU/ Neuvostoliitto ovat takeenamme.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset